Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 12.08.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde 12.08.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 12.augustā plkst.15:30, Rūjienas Kultūras namā, Upes iela 9, Rūjiena, Valmieras novads.

Domes ārkārtas sēdes protokols 12.08.2021.

Domes ārkārtas sēdes audioieraksts 12.08.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.130Par nekustamā īpašuma “Āres” Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuRitvars Sirmais
 2.131Par inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa komisijas apstiprināšanuGints Bērtiņš
 3.132Par finansējuma piešķiršanu pedagoģisko atbalsta pasākumu nodrošināšanaiIveta Pāže
 4.133Par Valmieras pilsētas pašvaldības projektu konkursa “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organzēšanai” rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu papildu projektu kārtā

Pielikums
Iveta Pāže
 5.134Par Mazsalacas pilsētas  pirmsskolas izglītības iestādes  nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
6.135Par Kocēnu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 7.136Par Strenču novada pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
8.137Par Rūjienas  pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
9.138Par Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
10.139Par Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
11.140Par Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
12.141Par Burtnieku novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
13.142Par Valmieras pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 14.143Par Valmieras pilsētas 6. pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 15.144Par Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Buratino” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 16.145Par Valmieras pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 17.146Par Valmieras pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 18.147Par Valmieras novada Izglītības pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Struktūrshēma
Iveta Pāže
 19.148Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “RIMANTS” par īpašumu Rīgas ielā 36, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 20.149Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “PADTEX INSULATION” par īpašumu Cempu ielā 27, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 21.150Par zemes ierīcības projekta “Galdnieki” Vecates pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 22.151Par zemes ierīcības projekta “Spraugas” Vecates pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 23.152Par zemes ierīcības projekta “Vildus” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 24.153Par nekustamā īpašuma “Māliņi” Ēveles pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuKristīne Auziņa
 25.154Par nekustamā īpašuma “Sūrumi” Rencēnu pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuKristīne Auziņa
 26.155Par grozījumiem 2021.gada 24.aprīļa līgumā Nr.3.21/2021/324Kristīne Auziņa
 27.156Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Ķieģeļu iela 4, Rūjienā, Valmieras novadā 1/3 domājamās daļas nomuIvo Virsis
 28.157Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības Ķieģeļu iela 4, Rūjienā, Valmieras novadā 1/3 domājamās daļas nomuIvo Virsis
 29.158Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Jeru pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuIvo Virsis
 30.159Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Jeru pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuIvo Virsis
 31.160Par zemes ierīcības projekta “Ručakas” Jeru pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuIvo Virsis
 32.161Par nekustamā īpašuma “Kalnstūrīši” Jeru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Ivo Virsis
 33.162Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Jeru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādiIvo Virsis
 34.163Par zemes ierīcības projekta “Mazklaipiņi” Ipiķu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuIvo Virsis
 35.164Par grozījumiem nomaksas pirkuma līguma Nr.5.19.1.8/2020/19 maksājuma grafikā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Didzis Endzeliņš
 36.165Par nekustamā īpašuma “Purviņi” Bērzaines pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 37.166Par nekustamā īpašuma “Noriņas” Bērzaines pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 38.167Par nekustamā īpašuma “Lejas Pankas” Kocēnu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 39.168Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Purenes” Bērzaines pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9644 005 0060Didzis Endzeliņš
 40.169Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Ķieģeļi” Kocēnu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 011 0068Didzis Endzeliņš
 41.170Par dzīvokļa īpašuma /numurs/, Imanta ielā 6, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuDidzis Endzeliņš
 42.171Par Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Parka ielā 10, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanu

Pielikums
Didzis Endzeliņš
 43.172Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Sporta ielā 1A-/numurs/, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanuJānis Pētersons
 44.173Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanuJānis Pētersons
 45.174Par zemes starpgabala “Starpgabals 2/205” Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums
Jānis Pētersons
 46.175Par zemes starpgabala “Starpgabals 4/089” Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums
Jānis Pētersons
 47.176Par zemes starpgabala “Veckraujiņu ferma” Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā pārdošanu izsolē un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Pielikums
Jānis Pētersons
 48.177Par zemes nomas tiesību piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

Pielikums
Jānis Pētersons
49. 178Par neapbūvētas zemes vienības Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Rita Jemšika
 50.179Par Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikumi:
Sociālo lietu pārvaldes NOLIKUMS
Sociālo lietu pārvaldes Sociālā darba nodaļas NOLIKUMS
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās palīdzības nodaļas NOLIKUMS
Sociālo lietu pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļas NOLIKUMS
Sociālo lietu pārvaldes Veslības aprūpes nodaļas NOLIKUMS

Struktūrshēma
Kaija Muceniece
51. 180Par Valmieras novada Būvvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums – Valmieras novada Būvvaldes NOLIKUMS
Struktūrshēma
Jolanta Brūniņa
 52.181Par Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums – Audita un kvalitātes vadības nodaļas NOLIKUMS
Struktūrshēma
Indra Čākure
 53.182Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 54.183Par Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītāja iecelšanuIndra Čākure
 55.184Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītāja iecelšanuIndra Čākure
 56.185Par grozījumiem Kocēnu novada domes 23.05.2019. lēmumā Nr.154 (protokols Nr.8, 17.§) “Ikgadējo Kokmuižas svētku amatnieku un mājražotāju tirgus nolikums”

Nolikuma konsolidētā versija
Svetlana Tomsone
 57.186Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums – iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” NOLIKUMS
Struktūrshēma
Ilona Kalniņa