Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.10.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 27.oktobrī plkst.10.00, Burtnieku Kultūras centrā Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā

Domes sēdes protokols 27.10.2022.

Domes sēdes audioieraksts 27.10.2022.

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
4634Par ielu nosaukumu Meistaru iela un Kalēju iela Valmierā, Valmieras novadā piešķiršanu

Pielikums
Juris Zariņš
5635Par precizējumiem Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. saistošajos noteikumos Nr.43 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras novadā”

1.pielikums
2.pielikums
Juris Zariņš
6636Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. lēmumā Nr.213 (protokols Nr.7, 3.§) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS””

Pielikums
Konsolidētā versija
Juris Zariņš
7637Par papildu finansējumu Vidzemes Augstskolai Valmieras integrētās bibliotēkas darbības nodrošināšanaiToms Upners
8638Par finansiālu atbalstu sacensību rīkošanaiRihards Zalte
9639Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībāsRihards Zalte
10640Par detālplānojuma zemes vienībām /Adrese/ un /Adrese/, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

1.pielikums
2.pielikums
Dace Elbrete
1172Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.66 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”

Konsolidētā versija saistošajiem noteikumiem Nr.66
Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
12641Par noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu dibināšanu un kolektīvu vadītāju, speciālistu un koncertmeistaru darba samaksu” apstiprināšanu
Pielikums
Toms Upners
13642Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu
Pielikums
Dace Elbrete
14643Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9670 003 0098 pārņemšanu pašvaldības īpašumāGints Bērtiņš
15644Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
16645Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
17646Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
18647Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Imanta ielā 6-17, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
19648Par izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
20649Par izcērtamās koksnes cirsmā “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, un “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
21650Par izcērtamās koksnes cirsmā “Puņmutes meži”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, un “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
22651Par izīrēta divistabu dzīvokļa “Parkmaļi 2” – 5, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
23652Par neizīrēta dzīvokļa “Promulti 70” – 6, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
24653Par izīrēta dzīvokļa Sporta ielā 1A-12, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
25654Par izīrēta dzīvokļa Miera ielā 4-8, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
26655Par neizīrēta dzīvokļa Sporta ielā 1A-14, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
27656Par neizīrēta dzīvokļa Miera ielā 8-15, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
28657Par izcērtamās koksnes cirsmās “Māliņi”, Ēveles pagastā, “Vaivari”, Burtnieku pagastā, Lāči”, Bērzaines pagastā, “Neikenkalns”, Dikļos, Dikļu pagastā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
29658Par transportlīdzekļa “VW Caddy”, valsts reģistrācijas Nr.EP 8672, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
30659Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanuInese Alksne
31660Par starppilsētu pieturām Valmieras valstspilsētā

1.pielikums
2.pielikums
Inese Alksne
3273Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.35 “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu”

Konsolidētā versija saistošajiem noteikumiem Nr.35
Paskaidrojuma raksts
Guntis Braslis
33661Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības 13.12.2021. domes lēmumā Nr.555 “Par atbalstu projekta “Mūrmuižas parka teritorijas labiekārtošana Kauguru pagastā” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija 555.lēmumam
Svetlana Tomsone
34662Par Valmieras Mūzikas skolas Attīstības plāna 2022./23. – 2024./25.mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums Attīstības plāns
Iveta Pāže
35663Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas pamatskolas Attīstības plāna 2022./23. – 2024./25. mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums Attīstības plāns
Agita Zariņa-Stūre
36664Par precizējumiem 28.07.2022. saistošajos noteikumos Nr.61 “Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.61
Saistošo noteikumu Nr.61 Paskaidrojuma raksts
Andris Alpeus
37665Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022. domes lēmumā Nr.412 “Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 13, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts””

Pielikums
Konsolidētā versija 412.lēmumam
Gunta Liepiņa
38666Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 13.12.2021. lēmumā Nr.558 (ārkārtas sēdes protokols Nr.17, 4.§) “Par atbalstu projekta “Teritorijas labiekārtošana pie grants karjera” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija 558.lēmumam
Konsolidētā versija 558.lēmuma pielikumam
Madara Ribozola
39667Par precizējumiem 2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.67
Saistošo noteikumu Nr.67 1.pielikums
Saistošo noteikumu Nr.67 2.pielikums
Saistošo noteikumu Nr.67 3.pielikums
Saistošo noteikumu Nr.67 4.pielikums
Saistošo noteikumu Nr.67 Paskaidrojuma raksts
Ilze Janīte
40668Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
41669Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
42670“Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Pielikums
Noteikumu konsolidētā versija
Olga Ozola
43671Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
44672Par atteikumu izdot labvēlīgu administratīvo aktu par atļauju būvniecības atkritumu pārstrādes vietas izveidei zemesgabalā “Slieku būtes”, Mūrmuiža, Kauguru pagastā, Valmieras novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9662 007 0356)Baiba Tūtina
45673Par atbalstu projekta pieteikumam “Viedās mobilitātes centrs satiksmei bez CO2” (Smart Mobility Hub for CO2 free traffic) (SMH)

Pielikums
Līga Bieziņa
46674Par Valmieras novada traktortehniku izmantošanas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Solveiga Vantere
47675Par Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Solveiga Vantere
48676Par Valmieras novada muzeju sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu

Pielikums
Solveiga Vantere
49677Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums
Solveiga Vantere
50678Par finansiālu atbalstu grāmatas “Valmiermuiža” izdošanaiLiene Jakobsone
51679Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums
Evija Stračinska
52680Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.- 2028. gadam apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Inese Bērziņa

PAPILDU JAUTĀJUMI DOMES SĒDEI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
53681Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes īpašnieku Raiņa ielā 11, Valmierā, Valmieras novadāAnda Grīviņa
54682Par projekta “Vides pieejamības nodrošināšana pašvaldības ēkās Strenčos un Sedā, Valmieras novadā” iesniegšanu

Pielikums
Zaiga Auniņa
55683Par apkures maksas apstiprināšanu ēkā Parka iela 9, Mazsalaca, Valmieras novads

Pielikums
Valdis Kampuss
56684Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
57685Par partnerības līguma slēgšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Elīna Rulle
58686Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes īpašnieku /Adrese/, Mazsalacā, Valmieras novadāValdis Kampuss
59687Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli Valmieras novada pašvaldībā”

1.pielikums
2.pielikums
Noteikumu konsolidētā versija
Inta Štefenberga
60688Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 13.10.2022. lēmumā Nr.632 (ārkārtas sēdes protokols Nr.9, 10.§) “Par komandējumu uz Japānu”

Konsolidētā versija 632.lēmumam
Jānis Baiks
61689Par sadarbības līguma slēgšanu starp Valmieras novada pašvaldību un Japānas Uzbekistānas Zīda ceļa fondu (Japāna)

Pielikums
Guntis Gladkins
62690Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.511 (protokols Nr.16, 26.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Konsolidētā versija 511.lēmumam
Inta Štefenberga
63691Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.252 (protokols Nr.7, 46.§) “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai”Ilze Janīte
64692Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 03.08.2022. noslēgtajā deleģēšanas līgumā Nr.01.830/7.4.8/22/626

Pielikums
Rita Jemšika