Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.03.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.03.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis 2024.gada 28.martā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Valmieras novada pašvaldības domes sēžu ieraksti

Nr.p.k.Darba kārtības punktsLēmuma numursPieņemtais lēmums
1Par izmaiņām jautājumu secībā un papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāxApstiprināts
2Darba kārtības apstiprināšanaxApstiprināts
3Saistošie noteikumi “Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novadā”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
SN 121Pieņemts
4Saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
SN 122Pieņemts
5Par Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktora iecelšanu106Pieņemts
6Par atbrīvošanu no amata107Pieņemts
7Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
Pielikums
108Pieņemts
8Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem
Pielikums
109Pieņemts
9Par J.Endzelīna valodas konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
110Pieņemts
10Par atbalstu Valmieras Viestura vidusskolas projektā “Palīdzi skolai uzplaukt”
Pielikums
111Pieņemts
11Par atbalstu Valmieras 5.vidusskolas projektā “Pārmaiņu veidotāji”
Pielikums
112Pieņemts
12Par atbalstu Valmieras 5.vidusskolas projektā “Atklājiet dabu, mācoties skolā”
Pielikums
113Pieņemts
13Par atbalstu Valmieras novada Izglītības pārvaldes projektā “WISH CITIES – daudzpusīga bērnu labklājības sistēma” (“WISH CITIES – Wellbeing Integrated System Cities”)
Pielikums
114Pieņemts
14Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Burtnieku Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
115Pieņemts
15Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
116Pieņemts
16Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Rūjienas Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
117Pieņemts
17Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Strenču Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
118Pieņemts
18Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Mazsalacas Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
119Pieņemts
19Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Dikļu Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
120Pieņemts
20Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības iestādes “Trikātas Kultūras centrs” nolikumā
Konsolidētā versija nolikums
121Pieņemts
21Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu122Pieņemts
22Par finansiālu atbalstu karatē sportistei123Pieņemts
23Par finansiālu atbalstu volejbolistam124Pieņemts
24Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.522 (protokols Nr.16, 34.§) “Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes maksas cenrāža apstiprināšanu”
Pielikums
Pielikums
125Pieņemts
25Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Piļu un muižu asociāciju
Pielikums
126Pieņemts
26Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.676 (protokols Nr.20, 48.§) “Par Valmieras novada muzeju sniegto maksas pakalpojumu apstiprināšanu”
Pielikums
127Pieņemts
27Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieka ezerā 2024.gadā”128Pieņemts
28Par īpašuma tiesību atjaunošanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9611 002 0911 Pļavas ielā 11, Mazsalacā, Valmieras novadā129Pieņemts
29Par pārstāvja deleģēšanu biedrības “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” kopsapulce130Pieņemts
30Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” kopsapulcē131Pieņemts
31Par pārstāvja deleģēšanu biedrības “No Salacas līdz Rūjai” kopsapulcei132Pieņemts
32Par nekustamā īpašuma “Tiltgaļi” zemes vienību daļu iegādi autoceļa “Ķire-Jaunlambikas” uzturēšanai Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā133Pieņemts
33Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, apstiprināšanu
Pielikums
134Pieņemts
34Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
1. pielikums
2. pielikums
135Pieņemts
35Par zemes vienības “Makuļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nomu Klasmann-Deilmann Latvia SIA derīgo izrakteņu – kūdras ieguves licences vai atļaujas saņemšanai un kūdras ieguvei136Pieņemts
36Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53, Valmierā, Valmieras novadā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”137Pieņemts
37Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pamatkapitāla palielināšanu
Konsolidētā versija
138Pieņemts
38Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.511 (protokols Nr.16, 26.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija
139Pieņemts
39Par precizējumiem Valmieras novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā
Pielikums
140Pieņemts
40Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu
Rīcības plāns
Investīciju plāns
1. pielikums
2. pielikums
141Pieņemts
41Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā un nolikumā
Konsolidētā versija
Pielikums
142Pieņemts
42Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā un nolikumā
Konsolidēts nolikums
Konsolidētā versija
143Pieņemts
43Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”
Konsolidētā versija
144Pieņemts
44Par grozījumiem Valmieras novada Būvvaldes nolikumā
Konsolidēts nolikums
145Pieņemts
45Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, un tā Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums
146Pieņemts
46Par Valmieras novada pašvaldības 2024.gada iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
147Pieņemts
47Par zemes vienības Kārļa iela, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 001 0063, iegādi148Pieņemts
48Par izīrēta divistabu dzīvokļa Kultūras iela 6-10, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai149Pieņemts
49Par 80/160 domājamās daļas atsavināšanu no nekustamā īpašuma “Juras” Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai150Pieņemts
50Par nekustamā īpašuma “Jaunsvikas”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu151Pieņemts
51Par apbūvēta nekustamā īpašuma “Gaujmala Sapas 28”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu152Pieņemts
52Par apbūvēta nekustamā īpašuma Gauja 128, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu153Pieņemts
53Par apbūvēta nekustamā īpašuma “Pietu ferma”, Plāņu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu154Pieņemts
54Par izcērtamās koksnes cirsmā “Mežs”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
155Pieņemts
55Par izcērtamās koksnes cirsmās “Svikas meži”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
156Pieņemts
56Par izcērtamās koksnes cirsmās “Stirnas”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
157Pieņemts
57Par izcērtamās koksnes cirsmās “Purvāji”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
158Pieņemts
58Par izcērtamās koksnes cirsmās “Podlejas”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
159Pieņemts
59Par izcērtamās koksnes cirsmās “Pilātu mežs”, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
160Pieņemts
60Par izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
161Pieņemts
611.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr.83 (protokols Nr.3, 21.§) “Par Inovāciju atbalsta programmas “ZĪLE” konkursa komisijas apstiprināšanu”
Konsolidētā versija
162Pieņemts
622.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Rūjienas novada pašvaldības domes 15.10.2020. lēmumā “Par nekustamā īpašuma “Upeslejas”, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, sadalīšanu163Pieņemts
633.PAPILDU JAUTĀJUMS Par dalību projektu atklātajā konkursā “Dauguļu Mazezera un Rāķa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde 2024.gadā”164Pieņemts
644.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”
Noteikumu konsolidētā versija
Noteikumu 1.pielikums
165Pieņemts
655.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada autobusa ekskursiju cikla “Valmieras novada Lielā ekskursija” cenrāža apstiprināšanu
Pielikums
166Pieņemts
666.PAPILDU JAUTĀJUMS Saistošie noteikumi “Par Valmieras Industriālā parka teritorijas un publiskās infrastruktūras izmantošanu un pārvaldīšanu”
Paskaidrojuma raksts
SN 123Pieņemts
67Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 9662 003 0137, apbūves tiesību izsoli Industriālais parks, Valmiera, Valmieras novads167Pieņemts
687.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada pārskata apstiprināšanu
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
4. pielikums
5. pielikums
6. pielikums
7. pielikums
168Pieņemts
698.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības budžeta finansējuma neparedzētiem gadījumiem izlietojumu169Pieņemts
709.PAPILDU JAUTĀJUMS Par neizīrēta dzīvokļa Dārza iela 14-33, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
170Pieņemts
7110.PAPILDU JAUTĀJUMS Par neizīrēta dzīvokļa Dārza iela 14-27, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
171Pieņemts
7211.PAPILDU JAUTĀJUMS Par neizīrēta dzīvokļa Dārza iela 14-66, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
172Pieņemts
7312.PAPILDU JAUTĀJUMS Par neizīrēta dzīvokļa Brīvības iela 3-13, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1. pielikums
2. pielikums
3. pielikums
173Pieņemts
7413.PAPILDU JAUTĀJUMS Par pašvaldības dalību Atveseļošanās un noturības mehānisma projektā “Izglītības jomas informācijas sistēmu vienotās arhitektūras izstrāde un pieteikumu izglītības iestādēs vadības risinājuma izstrāde”174Pieņemts
7514.PAPILDU JAUTĀJUMS Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu simbolu ietverošu ielu nosaukumu maiņu175Pieņemts