Domes sēdes / Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.04.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 29.04.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 29.aprīlī plkst.14.00 Vidzemes Olimpiskajā centrā Rīgas iela 91.

Domes sēdes protokols 29.04.2021.

Domes sēdes audioieraksts 29.04.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

97 Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai telpai

Guntis Braslis

98 Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras pilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2020.gada peļņas izlietošanu

Gints Bērtiņš

99 Par zemes vienības Smilšu ielā 11, Valmierā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

Juris Zariņš

100 Par nomas maksas samazinājumu par zemi Kauguru ielā 7, Valmierā

Anda Saliņa

101 Par neapbūvētas zemes vienības Ausekļa ielā 30, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

Izslēgts no darba kārtības Par zemes piešķiršanu infrastruktūras izbūvei

Kaija Muceniece

102 Par finansiālu atbalstu

Rihards Zalte

103 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”

Noteikumu konsolidētā versija

Līga Solovjova

104 Par Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada pārskata apstiprināšanu

Rūta Zaļaiskalna

Atlikts! Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “FDT” par īpašumu Rīgas ielā 19, Valmierā

Ilze Ķirse

105 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” nomā esošajām telpām un zemi

Ilze Ķirse

106 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “KANTĪNE B” vasaras kafejnīcai Lāčplēša ielā 1A, Valmierā

Ilze Ķirse

107 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “RĪTS A.I.” par īpašumu Stacijas ielā 2, Valmierā

Ilze Ķirse

108 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “NORLAT” par īpašumu Leona Paegles ielā 8, Valmierā

Ilze Ķirse

109 Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” IV kārtas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums

Iveta Pāže

110 Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā  “Cīņa ar krīzi- vietas uzlabošana”

Pielikums

Iveta Pāže

Atlikts! Par iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” attīstības plāna 2021.‒2023.gadam apstiprināšanu

Iveta Pāže

111 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumā Nr.149 (protokols Nr.7, 32.§) ““Iestādes “Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojuma apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.149 konsolidētā versija

Iveta Pāže

112 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.04.2020. lēmumā Nr.147 (protokols Nr.7, 30.§) “Vecāku līdzfinansējuma maksas un maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras Bērnu sporta skolā””

2.pielikums

Lēmuma Nr.147 konsolidētā versija

Iveta Pāže

113 Par vecāku līdzfinansējuma maksu attālinātā mācību procesa laikā

Iveta Pāže

114 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.159 “Valmieras pilsētas pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi Nr.367

Saistošo noteikumu Nr.367 paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.159 konsolidētā versija

Gints Konošonoks

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

115 Par neapbūvētas zemes vienības Jāņa Enkmaņa ielā 6, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

116 Par finansiālu atbalstu projektam „Siltas maltītes piegāde mājvietā Valmieras senioriem”

Kaija Muceniece

117 Par katlu mājas Rīgas ielā 25, Valmierā tālāko izmantošanu

Gints Bērtiņš

118 Par jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju būvniecību

Gints Bērtiņš

119 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 31.05.2018. lēmumā Nr.221 (protokols Nr.6, 39.§) “Par zemes vienību Voldemāra Baloža ielā 21, Voldemāra Baloža ielā un Eduarda Lācera ielā 15, Valmierā, nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai”

Lēmuma Nr.221 konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

120 Par atbalstu Valmieras Tūrisma informācijas centra dalībai projektā “Pamani Valmieras novada pērles: profesionāla foto portfolio izveide”

Pielikums

Anita Tīlena

121 Par atbalstu Valmieras Tūrisma informācijas centra dalībai projektā “Tūrisma akcija Valmieras novadā “Ekspedīcija: leģendām pa pēdām””

Pileikums

Anita Tīlena

122 Par iestādes “Kultūras, sporta un tūrisma pārvalde” struktūrvienības “Valmieras Tūrisma informācijas centrs” sertificēto gidu kursu dalības maksas noteikšanu

1.pielikums

2.pielikums

Anita Tīlena

123 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā Nr.445 (protokols Nr.18, 10.§) “Par Jāņa Daliņa stadionam pieguļošo teritoriju nodošanu apsaimniekošanā “VIDZEMES OLIMPISKAIS CENTRS” SIA”

Lēmuma Nr.445 konsolidētā versija

Rita Jemšika

124 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Lēmuma Nr.347 konsolidētā versija

Evija Stračinska

125 Par nekustamā īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru

Evija Stračinska

126 Par nekustamā īpašuma Mākslinieku ielā 2, Valmierā nomas līguma termiņa pagarināšanu ar Nacionālo bruņoto spēku Latvijas Republikas Zemessardzi

Evija Stračinska

127 Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar Valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Valmieras drāmas teātris”

Evija Stračinska

128 Par Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras 6.pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” vadītāja iecelšanu

Evija Voitkāne

129 Par projekta “Laikmetīgās mākslas telpa “KURTUVE” / 1.posms” pieteikuma iesniegšanu

Pielikums

Liene Jakobsone

130 Par projekta pieteikšanu valsts līdzfinansējuma saņemšanai

Gints Bērtiņš

131 Par investīciju projekta “Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” telpu Raiņa ielā 11, Valmierā pārbūve” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Inta Štefenberga

132 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2021. lēmumā Nr.37 (protokols Nr.2, 41.§) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS””

Pielikums

Lēmuma Nr.37 konsolidētā versija

Gints Konošonoks

133 Par komandējumu uz Krieviju

Indra Čākure