Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.11.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.11.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 30.novembrī plkst.15.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu sedes@valmierasnovads.lv

Nr.p.k.Darba kārtības punkts
1Par izmaiņām darba kārtībā un papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
2Par darba kārtību kopumā
3Par dienesta viesnīcu dzīvojamo telpu īres maksas cenrāža apstiprināšanu Ausekļa iela 25B un Jāņa Enkmaņa iela 14, Valmiera
4Saistošie noteikumi “Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, apstiprināšanu”
5Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā, lai grozītu Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam
6INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Kultūras pārvaldes sagatavota prezentācija par izmaiņām kultūras iestāžu tīklā
7Par Skaņkalnes pagasta bibliotēkas un Ķoņu pagasta bibliotēkas likvidēšanu
8Par Valmieras pagasta kultūras nama likvidēšanu
9Par Ķoņu pagasta tautas nama likvidēšanu
10Par Jērcēnu tautas nama turpmāko darbību
11Par Brenguļu kultūras nama turpmāko darbību
12Par Ramatas pagasta kultūras centra turpmāko darbību
13Par Sēļu pagasta tautas nama turpmāko darbību
14Par Vecates pagasta kultūras centra turpmāko darbību
15Par Zilākalna kultūras nama turpmāko darbību
16Par Valmieras novada priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plāna 2024.-2028.gadam apstiprināšanu
17Par grozījumiem Mazsalacas vidusskolas nolikumā
18Par grozījumu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikumā
19Par Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu tīklu
20Par noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem
21Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” pamatkapitāla palielināšanu
22Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” pamatkapitāla samazināšanu
23Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”
24Par projekta “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai Valmieras novadā” pieteikuma iesniegšanu
25Par atbalstu projekta “Valmieras valstpilsētas Gaujas krasta promenāde” iesnieguma iesniegšanai
26Par atbalstu projekta “Valmiermuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Burtiņš” infrastruktūras attīstība” iesnieguma iesniegšanai
27Par projekta “Ziemassvētku vecīša darbnīca Sajūtu parkā” realizēšanu
28Par preču zīmes un ģeogrāfiskās norādes “Burtnieka zandarts” lietošanas nolikuma apstiprināšanu
29Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
30Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā
31Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisijas nolikumā
32Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas sastāvā un nolikumā
33Par Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 29.09.2023. lēmuma Nr.338 “Par koku ciršanu Alejas ielā 6, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu
34Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Smilšu ielā 15-2, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9601 900 3722, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
35Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Brīvības ielā 3-9, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0222, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
36Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Sporta ielā 4-11, Sedā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9413 900 0171, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
37Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Ugunsdzēsēju ielā 9-1, Strenčos, Valmieras novadā, kadastra numurs 9417 900 0071, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
38Par atļauju uzsākt nekustamo īpašumu Vanagu ielā 5-59, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9690 900 0991 un “Irbītes”, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9690 008 0164 atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
39Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
40Par Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024.-2027.gadam apstiprināšanu
41Par sadarbības memoranda parakstīšanu ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību ārvalstu tūristu piesaistei Gaujas Nacionālā parka reģionam
42Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu
43Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā Matīšu pagasta Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecībai
44Par zvejas rīku limita piešķiršanu Ķiruma ezerā N.Eglīša zvejnieku saimniecībai “Mezgli”
45Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā N.Eglīša zvejnieku saimniecībai “Mezgli”
46Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā Burtnieku pagasta A.Vētras zvejnieka saimniecībai “MELDRI A.V.”
47Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zvejnieka saimniecībai “KOKSALA”
48Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieka ezerā Rencēnu pagasta zemnieku saimniecībai “RŪĶĪŠI”
49Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2023.gadā”
50Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 9678 003 0236, iegādi Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā
51Par neizīrēta trīs istabu dzīvokļa Brīvības iela 5-13, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
52Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Brīvības iela 5-14, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
53Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Brīvības iela 5-15, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
54Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 4-6, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
55Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 4-12, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
56Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 4-13, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
57Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 4-14, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
58Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Tirgus iela 5-14, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
59Par izcērtamās koksnes cirsmās “Industriālais parks” un “Jāņparka iela 10”, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
60Par izcērtamās koksnes cirsmā “Rāķu purvs 1”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
61Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Tirgus iela 5 – 27, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
62Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Purva ielā 11 – 35, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
63Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Ūdens iela 2D – 23, Valmiera, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai
64Par apbūvētas zemes vienības “Vīļēni”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
65Par izīrēta divistabu dzīvokļa Stacijas iela 28 – 21, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
66Par nekustamā īpašuma Pūpoli 1-186A, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
67Par neizīrēta trīs istabu dzīvokļa “Lapegles” – 7, Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
68Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lapegles” – 1, Naukšēni, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
69Par automašīnas “VW LT35” (valsts reģistrācijas numurs MC 3221) nodošanu atsavināšanai
70Par greidera “VAMMAS RG 14” (valsts reģistrācijas numurs T7716LH) nodošanu atsavināšanai
71Par frontālā iekrāvēja “UN-053.1” (valsts reģistrācijas numurs T890LF) nodošanu atsavināšanai
721.PAPILDU JAUTĀJUMS Par parakstu vākšanas vietas noteikšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētā likuma “Grozījumi Notariāta likumā” atcelšanu
732.PAPILDU JAUTĀJUMS Par dzīvojamās mājas Limbažu ielā 11, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
743.PAPILDU JAUTĀJUMS Par dzīvojamās mājas Kārļa Baumaņa ielā 13, Valmierā, nodošanu valdījumā un apsaimniekošanā
754.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas direktora atbrīvošanu no amata
765.PAPILDU JAUTĀJUMS Par nekustamo īpašumu Ūdens ielā 2C, Valmierā, Valmieras novadā, un Rīgas ielā 53A, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
776.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu lēmumā “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”
787.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktora iecelšanu
798.PAPILDU JAUTĀJUMS Par nekustamā īpašuma Valdemāra ielā 26, Rūjienā, Valmieras novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
809.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.278 (protokols Nr.9, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu biedrībās un nodibinājumos”
8110.PAPILDU JAUTĀJUMS Par atbalstu projekta iesnieguma iesniegšanai konkursam “Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts”