Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 30.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 30.septembrī plkst.10.00, Strenču Kultūras namā, Baznīcas ielā 2, Strenčos, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 30.09.2021.

Domes sēdes audioieraksts 30.09.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1.344Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmAnda Grīviņa
2.345Par kārtību pirmpirkuma tiesību izmantošanāAnda Grīviņa
3.346Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības “Salacieši”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā nomuValdis Kampuss
4.347Par Nacionālas nozīmes sporta bāzes statusuRihards Zalte
5.348Par noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” apstiprināšanu

Pielikums
Rihards Zalte
6.349Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Noteikumu 5.pielikums

Noteikumu konsolidētā versija
Indra Čākure
7.350Par Valmieras novada pašvaldības Privātuma politikas apstiprināšanu

Pielikums
Ilvija Brence
8.351Par zemes vienības Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
9.352Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Daiļrade Koks” par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 4, Valmierā, Valmieras novadāIlze Ķirse
10.353Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “V.L.T.” par ēkām un būvēm Mūrmuižas ielā 11A, Valmierā, Valmieras novadāIlze Ķirse
11.354Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “VALPRO” par ēkām un būvēm Linarda Laicena ielā 2, Valmierā un Fabrikas ielā 1, Valmierā, Valmieras novadāIlze Ķirse
12.Saistošie noteikumi Nr.13Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
3.pielikums

Saistošo noteikumu Nr.4 konsolidētā versija
Inta Štefenberga
13.Saistošie noteikumi Nr.14Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā

Paskaidrojuma raksts
Inta Štefenberga
14.355Par zemes ierīcības projekta “Sildedži” Jeru pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuEvija Nagle
15.356Par zemes nomu Ķiršu iela 16, Rūjienā, Valmieras novadāDairis Lācis
16.357Par zemes nomu Bumbieru iela 13, Rūjienā, Valmieras novadāDairis Lācis
17.358Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ganību ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadāDairis Lācis
18.359Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Kārļa ielā 6, Rūjienā, Valmieras novadāDairis Lācis
19.360Par nekustamā īpašuma “Noras” Lodes pagastā, Valmieras novadā atmežošanuDairis Lācis
20.361Par nekustamā īpašuma “Vecklāvi” Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā atmežošanuDairis Lācis
21.362Par zemes ierīcības projekta “Pīkoli” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
22.363Par zemes ierīcības projekta “Veczilāpi “Valmieras pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
23.364Par nekustamo īpašumu “Bēršas 63” un “Bēršas 64” Rencēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiKristīne Auziņa
24.365Par medību tiesību nodošanu Mednieku biedrībai “Strenči”Jānis Pētersons
25.366Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
26.343Par finansējuma piešķiršanu ielu apgaismojuma izbūvei pie dzelzceļa gājēju pārejas StrenčosJānis Pētersons
27.Saistošie noteikumi Nr.15Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.8 konsolidētā versija
Kaija Muceniece
28.367Par Kocēnu novada domes slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
29.Izslēgts no darba kārtībasPar grozījumu Naukšēnu apvienības pārvaldes nolikumāJānis Zuments
30.368Par atbalstu Valmieras 2.vidusskolai dalībai projektā “STEM domāšanas prasmju mācīšanā un mācīšanās”

Pielikums
Iveta Pāže
31.369Par finansējuma piešķiršanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas skolotāju mentoru atalgojumam 2021./2022. m.g.Iveta Pāže
32.370Par grozījumu Valmieras sākumskolas nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Iveta Pāže
33.371Par grozījumiem Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Iveta Pāže
34.372Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Ilgtspējas attīstība un inovatīvi risinājumi audiovizuālajā mācību programmā”

Pielikums
Iveta Pāže
35.373Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Nacionālās iezīmes un identitāte”

Pielikums
Iveta Pāže
36.374Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Mode un ilgtspēja”

Pielikums
Iveta Pāže
37.375Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Vērtēšanas un metodoloģijas integrēšana un piemērošana profesionālajā vidējā izglītībā”

Pielikums
Iveta Pāže
38376Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Uzspēlēsim spēles!”

Pielikums
Iveta Pāže
39.377Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolai dalībai projektā “Ienīstu noteikumus VS Ienīstu noteikumus”

Pielikums
Iveta Pāže
40.378Par precizējumu Valmieras novada pašvaldības domes 12.08.2021. lēmumā Nr.167 (ārkārtas sēdes protokols Nr.7, 38.§) “Par nekustamā īpašuma “Lejas Pankas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.167 konsolidētā versija
Didzis Endzeliņš
41.379Par Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumu apstiprināšanu

Pielikums
Lana Ukrija

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.380Par nekustamā īpašuma Parka ielā 10, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 2.381Par zemes gabala nodošanu īpašumā bez atlīdzības atbilstoši privatizētā objekta kopīpašuma domājamai daļai

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 3.382Par Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmuma Nr.125 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 38.§) “Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu” atcelšanuIndra Čākure
 4.383Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.69 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 23.§) “Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu”

Lēmuma Nr.69 konsolidētā versija
Indra Čākure
 5.384Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanuIndra Čākure
 6.385Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.462 pielikuma konsolidētā versija
Indra Čākure
 7.386Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu

Pielikums
Indra Čākure
 8.378Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 9.388Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu apstiprināšanu

Pielikums
Indra Čākure
 10.389Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumā Nr.342 (protokols Nr.11, 58.§) “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Lēmuma Nr.342 konsolidētā versija
Inta Štefenberga
 11.390Par Naukšēnu novada pašvaldības slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 12.391Par Mazsalacas novada pašvaldības slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 13.392Par Strenču novada domes slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 14.393Par Beverīnas novada pašvaldības slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 15.394Par Rūjienas novada pašvaldības slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 16.Izslēgts no darba kārtībasPar ceļa izdevumu kompensēšanas atcelšanuKristīne Auziņa
 17.395Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumā Nr.330 (protokols Nr.11, 46.§) “Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2021./2022. mācību gadā”

Lēmuma Nr.330 konsolidētā versija
Iveta Pāže