Izsoļu arhīvs (R1)

Valmieras novada pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra Nr.9601 013 1811, daļai, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 9601 013 1811 002, telpu daļas platība 4426 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 1811, daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 5202 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi

1. pielikums Nomas līguma projekts

2. pielikums Zemes gabala plāns

3. pielikums Ēkas 002 telpu plāns

4. pielikums Ēkas 002 Tehniskās apsekošanas atzinums

5. pielikums Pieteikums dalībai izsolē

6. pielikums Investīciju plāns

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 18.oktobrim plkst.17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Izsole notiek 2022.gada 20.oktobrī plkst.13.40,Valmieras novada pašvaldībā,Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, vai ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumu kopumu, attālināti videokonferences režīmā, Komisijai tās sēdē atverot pretendentu iesniegtos rakstiskos pieteikumus.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta ielā 8, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 0050
APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību izsoli uz izsoles objektu – neapbūvētu daļu Nr.2 no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 0050, aptuveni 26487 m2 platībā (precizējot platību pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašumā Eksporta iela 8, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr. 9601 013 0054.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) un tā 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai Dzelzceļa iela 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, ir noteikta funkcionālā zona “Rūpnieciskās apbūves teritorija”.

Apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 gadiem tāda objekta būvniecībai, kas atbilst apbūves tiesību izsoles noteikumu 3.3.punktā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums Apbūves tiesību līguma projekts

2.pielikums Zemesgabala plāns

3.pielikums Pieteikums dalībai izsolē

4.pielikums Investīciju plāns

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 19.augustam plkst.16.00:

 1. nododot personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

Izsole notiek 2022.gada 22.augustā plkst.13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: anda.grivina@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa ielā 9, Valmierā apbūves tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina zemes vienības Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra apzīmējums 9601 013 2220
APBŪVES TIESĪBU IZSOLI

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko apbūves tiesību izsoli uz izsoles objektu – neapbūvētu daļu no zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, aptuveni 17 652 m2 platībā (precizējot platību pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašumā Dzelzceļa iela 9, Valmiera, Valmieras novads, kadastra Nr.9601 013 2220.

Zemesgabala grafiskais attēlojums pievienots 2.pielikumā.

Saskaņā ar Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada) un tā 08.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr.270 „Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” zemes vienībai Dzelzceļa iela 9, Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 013 2220, ir noteikta funkcionālā zona “Rūpnieciskās apbūves teritorija”.

Apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 gadiem tāda objekta būvniecībai, kas atbilst apbūves tiesību izsoles noteikumu 3.3.punktā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

Apbūves tiesību pretendenti ar apbūves tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Apbūves tiesību izsoles noteikumi

1.pielikums Apbūves tiesību līguma projekts

2.pielikums Zemesgabala plāns

3.pielikums Pieteikums dalībai izsolē

4.pielikums Investīciju plāns

Apbūves tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 19.augustam plkst.16.00:

 1. nododot personīgi Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu Pašvaldībai uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz šajā punktā noteiktajam termiņam).

Izsole notiek 2022.gada 22.augustā plkst.13.00, Pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov. LV-4201.

Kontaktpersona ar apbūves tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste zemes nomas jautājumos Anda Grīviņa, tālrunis +371 64207143, e-pasts: anda.grivina@valmierasnovads.lv.
Kontaktpersona par pieteikuma iesniegšanu saistītos jautājumos Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā, ēkas, telpu un zemes pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas ražošanas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811002, telpu daļas platība 4449 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 8418 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 5202 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 16.maijam plkst.9.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010131811013 un platību 101,60 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 96010131811 un platību 5082 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 4963 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:


Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 21. martam plkst. 9.00:

 • personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai
 • nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 21.03.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, telpu un zemes nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas saldētavas ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, platība 519,41 m2 tajā skaitā lietderīgā telpu platība 3243,50 m2 un ar ēkas ekspluatāciju piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 11600 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 6923 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 11. aprīlim plkst. 9.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 11.04.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


Paziņojums par investīciju objekta Rūpniecības ielā 1, Valmierā pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no vienas noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 96010131811013 un platību 101,60 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 96010131811 un platību 5082 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 4963 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:


Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022. gada 21. martam plkst. 9.00:

 • personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201, pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00 vai
 • nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 21.03.2022. plkst. 9.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.


08.12.2021.

Valmieras novada pašvaldība izsludina trešo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no divām noliktavas ēkām, kadastra apzīmējums 96010131811021, platība 385,9 m2 un kadastra apzīmējums 96010131811022, platība 514,8 m2, un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 2890 m2, tajā skaitā neapbūvētā zemes daļa 1920 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021. gada 21. decembrim plkst. 17.00:

 1. personīgi nododot Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 22.12.2021. plkst. 17.00); vai
 3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību izsoles noteikumi Nomas līguma projekts Zemes gabala plāns Ēkas (96010131811021) telpu plāns Ēkas (96010131811022) telpu plāns Ēkas (96010131811021) tehniskās apsekošanas atzinums Ēkas (96010131811022) tehniskās apsekošanas atzinums Pieteikums dalībai izsolē Investīciju plāns

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmierasnovads.lv.

22.06.2021.

Pirmā rakstiskā ēku nomas tiesību izsole nekustamajā īpašumā Rūpniecības ielā 1

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 1, Valmierā ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, telpu un zemes PIRMO RAKSTISKO NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Valmieras pilsētas pašvaldība izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam – investīciju objektam – Rūpniecības ielā 1, Valmierā, kas sastāv no ēkas, kadastra apzīmējums 96010131811023, daļas ar kopējo platību 5498,40 m2 un ēkas ekspluatācijai piesaistītās zemes vienības, kadastra apzīmējums 96010131811 daļas 5041 m2 platībā.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2021.gada 9.jūlijam plkst.8.30:

 1. personīgi nododot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201, pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, trešdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
 2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemt līdz 09.07.2021. plkst. 8.30); vai
 3. dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, iesniedzot elektroniski līdz šajā punktā noteiktajam termiņam – nosūtot tos uz e-pastu: pasts@valmiera.lv.

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Valmieras pilsētas pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: evija.stracinska@valmiera.lv.