Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.12.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.12.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 28.decembrī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Darba kārtība:

Nr.p.k.Darba kārtības punktsLēmuma Nr.
1Par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāx
2Par darba kārtību kopumāx
3Saistošie noteikumi “Adresācijas objektu numerācijas, māju un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtība Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
SN 109
4Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība un tirgus statusa piešķiršana Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

Paskaidrojuma raksts
SN 110
5Saistošie noteikumi “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu”

Paskaidrojuma raksts
SN 111
6Saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā”

Paskaidrojuma raksts
Pielikums
SN 112
7Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Paskaidrojuma raksts
SN 113
8Saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”

Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
SN 114
9Par atbalstu dalībai projekta pieteikuma “Blue Revival: Ilgtspējīgi risinājumi ezeru ekosistēmām” iesniegšanā611
10Par atkritumu apsaimniekošanas reģionālā plāna apstiprināšanu, atkritumu apsaimniekošanas reģionālā centra izveidošanu un deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “ZAAO”

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
612
11Saistošie noteikumi “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
SN 115
12Par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā613
13Par cenrāža apstiprināšanu Sociālās aprūpes centrā “Lode”

Pielikums
614
14Par cenrāža apstiprināšanu Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Seda”

Pielikums
615
15Par iestādes “Valmieras novada Sporta pārvalde” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
616
16Par Valmieras novada tūrisma attīstības stratēģijas 2024.- 2028.gadam apstiprināšanu

Pielikums
617
17Par grozījumu Valmieras bibliotēkas nolikumā

Konsolidētā versija 199.lēmumam
Konsolidētā versija 199.lēmumam – NOLIKUMS Valmieras bibliotēka
Konsolidētā versija 199.lēmumam – NOLIKUMS Filiālbibliotēkas
Konsolidētā versija 199.lēmumam – NOLIKUMS Filiālbibliotēkas
618
18Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija 420.lēmumam
619
19Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.675 (protokols Nr.20, 47.§) “Par Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”’

Pielikums
620
20Par grozījumu lēmumā “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums
Konsolidētā versija 448.lēmumam
621
21Par izglītojamo ēdināšanas, ceļa (transporta) izdevumu un viesnīcu (naktsmītņu) apmaksu622
22Par grozījumiem Valmieras novada Izglītības pārvaldes struktūrvienību Dienesta viesnīcas un Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs nolikumos

1.pielikums
2.pielikums
Konsolidētā versija NOLIKUMS
623
23Par Mazsalacas vidusskolas Attīstības plāna 2024.-2027.gadam saskaņošanu

Pielikums – Attīstības plāns
624
24Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas projektā “Skolas vadības kapacitātes celšana, iepazīstot skandināvu pieredzi (Improving school leadership – be acquainted with Scandinavian approaches)”

Pielikums
625
25Par atbalstu projekta “Plūdu riska pasākumi Valmieras pilsētas Gaujas labajā krastā” iesnieguma iesniegšanai626
26Par SIA “Klasmann-Deilmann Latvia” iesniegumu627
27Par konkursa “Uzņēmējdarbības atbalsts remigrantiem Valmieras novadā” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums NOLIKUMS
1.pielikums NOLIKUMAM
2.pielikums NOLIKUMAM
628
28Par Valmieras novada Būvvaldes 30.10.2023. lēmuma Nr.BISBV5.622023-2018 “Lēmums par atteikumu saskaņot būvprojekta izmaiņas” apstrīdēšanu629
29Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
630
30Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām, kurām pabeigts maksātnespējas process

Pielikums
631
31Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 30.06.2022. domes lēmumā Nr.437 (protokols Nr.12, 57. §) “Par Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanas vietu ierosināšanu”

Konsolidētā versija 437.lēmumam
632
32Par nekustamo īpašumu Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas, un Parka ielā 31, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma sniegšanai633
33Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9684 005 0049, Rozas, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā634
34Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmumā Nr.149 “Par zemesgabalu nomu Kocēnu apvienības teritorijā mazdārziņu vajadzībām”

Konsolidētā versija 149.lēmumam
635
35Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumā Nr.282 “Par zemesgabalu nomu Kocēnu apvienības teritorijā mazdārziņu vajadzībām”

Konsolidētā versija 282.lēmumam
636
36Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
637
37Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
638
38Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Konsolidētā versija 568.lēmumam
639
39Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.573 (protokols Nr.18., 8.§) “Par komisijas izveidošanu”

Konsolidētā versija 573.lēmumam
640
40Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Atsavināšanas komisijas nolikumā

Konsolidētā versija 497.lēmumam
Konsolidētā versija NOLIKUMS
641
41Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

Konsolidētā versija 461.lēmumam
642
42Par Jura Neikena Dikļu pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata643
43Par apkures maksas apstiprināšanu

Pielikums
644
44Par būves ūdenstornis, Rīgas ielā 61B, Rūjienā, Valmieras novadā, nojaukšanu

Pielikums
645
45Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Kastaņi” – 4, Dikļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
646
46Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Ievas”; – 3, Dikļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
647
47Par neizīrēta trīs istabu dzīvokļa “Virši” – 4, Eriņos, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
648
48Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Burgas” – 5, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
649
49Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Burgas” – 2, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
650
50Par “Vīksnupes” – 2, Plāņu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
651
51Par Dārza iela 7, Strenčos, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
652
52Par “Ridēnu šķūnis”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
653
53Par “Purgaiļi”, Lizdēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
654
54Par Mārtiņa iela 11A Rūjienā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
655
55Par Marijas iela 28, Valmierā, Valmieras novadā, atsavināšanu656
56Par “Dzintari 1”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu657
57Par 1/3 domājamās daļas atsavināšanu no Ķieģeļu iela 4, Rūjienā, Valmieras novadā, atsavināšanu658
58Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts
1.pielikums
2.pielikums
4.pielikums
Konsolidētā versija SN Nr.82
SN 116
591.PAPILDU JAUTĀJUMS Par precizējumiem 26.10.2023. saistošajos noteikumos Nr.105 “Par pabalstiem un sociālajām garantijām Valmieras novadā”

Pielikums Saistošie noteikumi Nr.105
Pielikums Saistošie noteikumi Nr.105 Paskaidrojuma raksts
Lem 659 SN 105
602.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma Liepu ielā 6-3, Rūjienā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9615 900 0199, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
660
613.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par atļauju uzsākt nekustamā īpašuma “Laņģīši”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra numurs 9658 006 0084, atsavināšanas procesu kreditoru pretenziju apmierināšanai
661
624.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.511 (protokols Nr.16, 26.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija 511.lēmumam
662
635.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.11.2023. lēmumā Nr.528 (ārkārtas sēdes protokols Nr.18, 2.§) “Par zemes vienības Kauguru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9662 003 0275, iegādi”

Konsolidētā versija 528.lēmumam
663
646.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Pielikums
664
657.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs665
668.PAPILDU JAUTĀJUMS Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 9F, Valmierā, Valmieras novadā, daļas nodošanu pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras 2.vidusskolai666
679.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora iecelšanu667
68
10.PAPILDU JAUTĀJUMS Par cenrāža apstiprināšanu (sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Valmierā, Mazsalacā, Naukšēnos, Rūjienā)  

1.pielikums
2.pielikums
668
69
11.PAPILDU JAUTĀJUMS Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu  

1.pielikums
2.pielikums
669
70
12.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 31.augusta lēmuma Nr.397 “Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā “Penči” un Burtnieku ciemā” (protokols Nr.12, 14.§) grozījumiem  
ATLIKTS