Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.11.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 24.novembrī plkst.10.00, Naukšēnu muižā, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 24.11.2022.

Domes sēdes audioieraksts 24.11.2022.

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsZiņotājiPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis BaiksAtklāti
2xPar darba kārtību kopumāJānis BaiksAtklāti
3694Par finansiālu atbalstu dalībai nometnēSandis SvarinskisAtklāti
4695Par atbalstu dalībai “Culture Next Cities Network” sadarbības tīklā 2023.-2024.gadāSandis SvarinskisAtklāti
5696Par Valmieras novada izglītības attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam un izglītības attīstības programmas 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

Pielikums
Iveta PāžeAtklāti
6697Par precizējumiem 2022.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.65 “Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.65
1.pielikums
2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Iveta PāžeAtklāti
7698Par nolikumu un dalības maksas apstiprināšanu XVI Latvijas un jauniešu teātru festivālu “…un es iešu un iešu!”

Pielikums
Iveta PāžeAtklāti
8699Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” Attīstības plāna 2022./23. 2024./25.mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums
Iveta PāžeAtklāti
9SN 74Saistošie noteikumi “Kārtība bērnu reģistrācijai un uzņemšanai 1.klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs”

Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Sandra PurmaleAtklāti
10700Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaAtklāti
11701Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaAtklāti
12702Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
13703Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaAtklāti
14704Par Burtnieku ezera brīvā tīklu limita izmantošanuEvija OzolaAtklāti
15705Par zvejas rīku limita piešķiršanu Ķiruma ezerā N.Eglīša zvejnieku saimniecībai “Mezgli”Evija OzolaAtklāti
16706Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Burtnieku pagasta A.Vētras zvejnieka saimniecībai “MELDRI A.V.”Evija OzolaAtklāti
17707Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Matīšu pagasta Jāņa Eglīša zvejnieku saimniecībaiEvija OzolaAtklāti
18708Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Vecates pagasta Jāņa Bērziņa zvejnieka saimniecībai “KOKSALA”Evija OzolaAtklāti
19709Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā N.Eglīša zvejnieku saimniecībai “Mezgli”Evija OzolaAtklāti
20710Par zvejas rīku limita piešķiršanu Burtnieku ezerā Rencēnu pagasta zemnieku saimniecībai “RŪĶĪŠI”Evija OzolaAtklāti
21711Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Kalndzirnavas” projektamInese BērziņaAtklāti
22712Par atzinuma sniegšanu par Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna projektu

Pielikums
Inese BērziņaAtklāti
23ATLIKTSSaistošie noteikumi “Par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”Agnese VasiļjevaNebalso
24ATLIKTSSaistošie noteikumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”Agnese VasiļjevaNebalso
25713Par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Pielikums
Dace ElbreteAtklāti
26714Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” pamatkapitāla palielināšanuSandis SvarinskisAtklāti
27715Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu

Pielikums
Sandis SvarinskisAtklāti
28716Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

1.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
Konsolidētā versija
Evija StračinskaAtklāti
29717Par nekustamā īpašuma “Jaunvirši”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 379/1408 domājamo daļu nodošanu atsavināšanaiGints BērtiņšAtklāti
30718Par nekustamā īpašuma “Dīķīši”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, 363/1460 domājamo daļu nodošanu atsavināšanaiGints BērtiņšAtklāti
31719Par nekustamā īpašuma “Birznieku meldri”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
32720Par nekustamo īpašumu maiņuGints BērtiņšAtklāti
33721Par apbūvētas zemes vienības /Adrese/ atsavināšanuGints BērtiņšAtklāti
34722Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9678 001 0190 daļas nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāGints BērtiņšAtklāti
35723Par ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Jaunzemes 1”, Vecates pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9692 001 0051Gints BērtiņšAtklāti
36724Par izcērtamās koksnes cirsmā “Industriālais parks” (kadastra apzīmējums 9662 003 0613) atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
37725Par izcērtamās koksnes cirsmā “Industriālais parks” (kadastra apzīmējums 9662 003 0137) atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
38726Par izcērtamās koksnes zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 9694 005 0097 un 9694 005 0098 nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
39727Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0197 nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
40728Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9694 002 0196 nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
41729Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 004 0036 nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
42730Par izcērtamās koksnes zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9656 002 0060 nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšAtklāti
43SN 75Saistošie noteikumi “Valmieras novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi”

Paskaidrojuma raksts
Rita JemšikaAtklāti
44731Par Valmieras novada kapsētu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Inta ŠtefenbergaAtklāti
45732Par sociālās aprūpes centra “Lode” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Kaija MucenieceAtklāti
46733Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.513 (protokols Nr.16, 25.§) “Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”

1.pielikums
2.pielikums
Konsolidētā versija
Kaija MucenieceAtklāti
47734Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Pansionāts “Valmiera”” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Kaija MucenieceAtklāti
48735Par cenrāža apstiprināšanu publiskās lietošanas Pirtī

Pielikums
Kaija MucenieceAtklāti
497361.PAPILDU JAUTĀJUMS Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes īpašniekiem /Adrese/Anda GrīviņaAtklāti
507372.PAPILDU JAUTĀJUMS Par īpašuma tiesību atjaunošanu /Adrese/Ivo VirsisAtklāti
517383.PAPILDU JAUTĀJUMS Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu /Adrese/Ivo VirsisAtklāti
52SN 764.PAPILDU JAUTĀJUMS Saistošie noteikumi “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija

Kaija MucenieceAtklāti
53SN 775.PAPILDU JAUTĀJUMS Saistošie noteikumi “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.9 “Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei””

Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
Kaija MucenieceAtklāti
547396.PAPILDU JAUTĀJUMS Par komandējumu uz VācijuOlga OzolaAtklāti
557407.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Strenču kultūras centra vadītāja atbrīvošanu no amataEvija VoitkāneAtklāti
567418.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Strenču kultūras centra vadītāja iecelšanu amatāEvija VoitkāneAtklāti
577429.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas direktora atbrīvošanu no amataEvija VoitkāneAtklāti
5874310.PAPILDU JAUTĀJUMS Par precizējumiem 2022.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.69 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā”

Precizētie saistošie noteikumi Nr.69
Paskaidrojuma raksts
Līga ZvirbuleAtklāti
5974411.PAPILDU JAUTĀJUMS Par precizējumiem 2022.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.70 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Valmieras novadā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.70
Paskaidrojuma raksts
Līga ZvirbuleAtklāti
6074512.PAPILDU JAUTĀJUMS Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā /Adrese/

Pielikums
Santa FrombergaAtklāti
6174613.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 11.11.2021. lēmumā Nr.481 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§) “Par zemes vienību nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai”Gints BērtiņšAtklāti
6274714.PAPILDU JAUTĀJUMS Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu /Adrese/Gints BērtiņšAtklāti
6374815.PAPILDU JAUTĀJUMS Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzībasGints BērtiņšAtklāti
6474916.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

Pielikums
Konsolidētā versija
Rita JemšikaAtklāti
6575017.PAPILDU JAUTĀJUMS Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijāRita JemšikaAtklāti
6675118.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaAtklāti
6775219.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Interešu izglītības izvērtēšanas komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
6875320.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Vidi degradējošo ēku un būvju apzināšanas komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
6975421.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Budžeta komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
7075522.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
7175623.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
7275724.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
7375825.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
Olga OzolaAtklāti
7475926.PAPILDU JAUTĀJUMS Par finansiāla atbalsta piešķiršanu un komandējumuInese BērziņaAtklāti