Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.12.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 29.12.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 29.decembrī plkst.10.00, Valmieras sākumskolas zālē, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 29.12.2022.

Domes sēdes audioieraksts 29.12.2022.

Darbakārtība:

Nr.p.k.Lēmuma numursDarba kārtības punktsZiņotāji
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis Baiks
2xPar darba kārtību kopumāJānis Baiks
3SN 78Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Konsolidētā versija SN Nr.1
Pielikums SN Nr.1
Gints Konošonoks
4761Par precizējumiem 28.07.2022. saistošajos noteikumos Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”

Saistošie noteikumi Nr.58
Pielikums SN Nr. 58 – Nolikums
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Paskaidrojuma raksts SN Nr.58
Evija Ozola
5762Par precizējumiem 28.07.2022. saistošajos noteikumos Nr.59 “Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)”

Saistošie noteikumi Nr.59
Pielikums SN Nr.59 – Nolikums
Nolikuma pielikums
Paskaidrojuma raksts SN Nr.59
Evija Ozola
6SN 79Saistošie noteikumi “Par lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu Gaujā un Braslā”
Paskaidrojuma raksts SN Nr.79
Pielikums – Nolikums
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Nolikuma 4.pielikums
Nolikuma 5.pielikums
Nolikuma 6.pielikums
Nolikuma 7.-12.pielikums
Evija Ozola
7SN 80Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.67 “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās”

3.pielikums SN Nr.67
4.pielikums SN Nr.67
Paskaidrojuma raksts SN Nr.80
Konsolidētā versija 1.pielikums lēmumam Nr.667
1.pielikums SN Nr.67
2.pielikums SN Nr.67
Konsolidētā versija 3.pielikums SN Nr.67
Konsolidētā versija 4.pielikums SN Nr.67
Ilze Janīte
87634.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 3.februāra lēmuma “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” līdzfinansēšanai” atzīšanu par spēku zaudējušuInta Štefenberga
9SN 81Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

Paskaidrojuma raksts SN Nr.81
1.pielikums SN Nr.81
2.pielikums SN Nr.81
4.pielikums SN Nr.81
5.pielikums SN Nr.81
6.pielikums SN Nr.81
7.pielikums SN Nr.81
9.pielikums SN Nr.81
Konsolidētā versija SN Nr.37
Inta Štefenberga
10764Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
11765Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Olga Ozola
12766Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” Attīstības plāna 2022./23.-2024./25. mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums – Attīstības plāns
Sandra Purmale
13767Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” Attīstības plāna 2022./23.-2024./25. mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums – Attīstības plāns
Sandra Purmale
14768Par grozījumiem 24.11.2022. Valmieras novada pašvaldības domes lēmumā Nr.698 “Par nolikumu un dalības maksas apstiprināšanu XVI Latvijas un jauniešu teātru festivālu “…un es iešu un iešu!””

Lēmuma Nr.698 konsolidētā versija
Lēmuma Nr.698 pielikuma konsolidētā versija
Sandra Purmale
15769Par Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārizglītojošo izglītības iestāžu iesaisti Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētījumā

Pielikums
Sandra Purmale
16770Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas statusa maiņu

Pielikums
Sandra Purmale
17771Par iestādes “Valmieras novada Izglītības pārvalde” maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Sandra Purmale
18772Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.448 (protokols Nr.12, 69.§) “Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums
Lēmuma Nr.448 konsolidētā versija
Sandra Purmale
19773Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Atpakaļ Eiropas nākotnē”

Pielikums
Sandra Purmale
20774Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 31.03.2022. lēmumā Nr.213 (protokols Nr.7, 3.§) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS””

Pielikums
Juris Zariņš
21775Par noteikumu “Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos” apstiprināšanu

Pielikums
Lana Ukrija
22776Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Pielikums
Vita Ievīte
23777Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

Pielikums
Vita Ievīte
24778Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu parādiem līdz 15,00 euro

Pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Vita Ievīte
25779Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu

1.pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
2.pielikums
3.pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
4.pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
5.pielikums
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Rita Pole
26780Par Valmieras novada pašvaldības 30.12.2021. saistošo noteikumu Nr.28 “Kārtība, kādā būvi klasificē kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu un apliek ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi” atcelšanuJolanta Brūniņa
27781Par iznomātā īpašuma “Rāķu purvs 1” atmežošanuLīga Zvirbule
28782Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes īpašnieci Rīgas ielā 24A, Valmierā, Valmieras novadā
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Evija Stračinska
29783Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu “Liepas 1”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Ivo Virsis
30784Par nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
31785Par apbūvētas zemes vienības “Smilgas”, Endzelē, Jeru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
32786Par nekustamā īpašuma Bumbieru ielā 10, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
33787Par apbūvētas zemes vienības Jaunzemju ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, atsavināšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
34788Par nekustamā īpašuma Smiltenes ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā, iegādi
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
35789Par zemes vienības “Zvirgzdiņi-Abulleja”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9646 003 0448 iegādi
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
36790Par nekustamā īpašuma Purva ielā 12, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Valmieras Attīstības aģentūra”Evija Stračinska
37791Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.11 2.pielikums
Lēmuma Nr.11 3.pielikums
Lēmuma Nr.11 5.pielikums
Lēmuma Nr.11 9.pielikums
Lēmuma Nr.11 konsolidētā versija
Evija Stračinska
38792Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Privātuma politikā

Konsolidētā versija
Indra Čākure
39793Par Burtnieka ezera tūrisma attīstības koncepcijas apstiprināšanu

Pielikums
Toms Treimanis
40794Par Valmieras novada tūrisma stratēģijas izstrādiToms Treimanis
41795Par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas “Publiskā administrācija” projekta īstenošanuToms Treimanis
42796Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Konsolidētā versija
Olga Ozola
43797Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.513 (protokols Nr.16, 25.§) “Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem””

Lēmuma Nr.513 2.pielikuma konsolidētā versija
Solvita Rumba
44798Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Pielikums
Dace Elbrete
45799Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023. gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Pielikums
Dace Elbrete
46800Par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Pielikums
Dace Elbrete
47801Par apbūvētas zemes vienības “Krūklāji”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
48802Par apbūvētas zemes vienības “Salacieši”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Gints Bērtiņš
498031.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomnieka atbrīvošanu no amataEvija Voitkāne
508042.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras pārstāvniecība Rīgā” vadītāja, domes priekšsēdētāja padomnieka iecelšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Evija Voitkāne
518053.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktora iecelšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Evija Voitkāne
528065.PAPILDU JAUTĀJUMS Par atbalstu nekustamo īpašumu maiņaiGints Bērtiņš
538076.PAPILDU JAUTĀJUMS Par transportlīdzekļa nodošanu bez atlīdzībasGints Bērtiņš
548087.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 13.10.2022. lēmumā Nr.631 (ārkārtas sēdes protokols Nr.19, 9.§) “Par Valmieras novada ziedojumu vispārējām atbalstam Ukrainas sabiedrībai”

Lēmuma Nr.631 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
558098.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 28.aprīļa lēmumā Nr.313 (protokols Nr.9, 61.§) “Par valstij piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu”

Pielikums
Lēmuma Nr.313 konsolidētā versija
Sandis Svarinskis
568109.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana

Konsolidētā versija
Līga Zvirbule
5781110. PAPILDU JAUTĀJUMS Par Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” vadītāja iecelšanu
*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Andris Pētermanis
5881211.PAPILDU JAUTĀJUMS Par līdzfinansējumu Vidzemes Augstskolai projekta “Vidzemes inovāciju programmu studentiem – VIPs” īstenošanai

Pielikums
Evija Nagle
59xINFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par izmaiņām komiteju un domes sēžu ierakstīšanā un tiešraidēIndra Čākure