Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.04.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.04.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 28.aprīlī plkst.10.00, Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 28.04.2022.

Domes sēdes audioieraksts 28.04.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.258Par dalību projektu atklātajā konkursā “Vaidavas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”Evija Ozola
 2.259Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde 2022. gadā”Evija Ozola
 3.260Par braucamā ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Dzelzceļš 1” Dikļu pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9652 003 0056

Pielikums
Evija Nagle
 4.261Par braucamā ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Dzelzceļš 2” Dikļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9652 004 0079

Pielikums
Evija Nagle
 5.262Par braucamā ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Dzelzceļš 4” Dikļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9652 007 0133

Pielikums
Evija Nagle
 6.263Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Vīļēni” Dikļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9652 005 0316

Pielikums
Evija Nagle
 7.264Par braucamā ceļa reālservitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “ZK Kūdra 12” Zilākalna pagastā, Valmieras novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9696 001 0036

Pielikums
Evija Nagle
 8.265Par atbalstu projekta pieteikuma “Valmiermuižas torņa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un ēkas zudušā apjoma izpētes darbi” iesniegšanai

Paskaidrojuma raksts
Elīna Rulle
 9.266Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam /adrese/, Strenčos, Valmieras novadā, lai grozītu Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023.gadam, izstrādes uzsākšanuDace Elbrete
 10.IZSLĒGTS no darba kārtībasPar grozījumiem publiskās lietošanas Pirts cenrādīTeiksma Taube
 11.267Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu

Pielikums
Vita Ievīte
 12.Saistošie noteikumi Nr.48Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.19 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
Vita Ievīte
 13.ATLIKTSPar SIA “PROEL” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanuJānis Pētersons
 14.ATLIKTSPar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “XO Energy” siltumenerģijas tarifa apstiprināšanuJānis Pētersons
 15.268Par nekustamā īpašuma “Tiltlejas”-3, Strenčos, Valmieras novadā pārņemšanu pašvaldības īpašumāJānis Pētersons
 16.269Par zemes gabala “Mazsīļi”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 17.270Par nekustamā īpašuma /Nosaukums/, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības daļas atsavināšanuKristīne Auziņa
 18.271Par nekustamā īpašuma /Nosaukums/, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības daļas atsavināšanuKristīne Auziņa
 19.272Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 9690 004 0137 (ceļa Rūjienas šoseja – Veczilāpu ferma posms) Valmieras pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuKristīne Auziņa
 20.273Par zemes vienības “Pļavas”, Lodes pagastā, Valmieras novadā nomuIvo Virsis
 21.274Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.252 (protokols Nr.7, 46.§) “Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībai”

Lēmuma Nr.252 konsolidētā versija
Ilze Janīte
 22.275Par tirdzniecības vietu iekārtošanu Ziloņu ielā, Valmierā un izsoles rīkošanu

Pielikums
Ilze Janīte
 23.276Par “Valmieras piens”, akciju sabiedrība akciju atkārtotu nodošanu atsavināšanai

Pielikums
Gints Bērtiņš
 24.277Par neapbūvētas zemes vienības Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā atsavināšanas pārtraukšanuGints Bērtiņš
 25.278Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Lēmuma Nr.11 konsolidētā versija
Gints Bērtiņš
 26.279Par statusa maiņu dzīvojamai mājai Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadāIlze Vikmane
 27.280Par zemes nomas līguma pagarināšanu nekustamam īpašumam “Brandeļu ezers” (kadastra Nr.9664 008 0134), Kocēnu pagastā, Valmieras novadā

Pielikums
Ilze Vikmane
 28.281Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu īpašumā Parka iela 20, Vaidavā, Vaidavas pagastā, Valmieras novadāIlze Vikmane
 29.282Par zemesgabalu nomu Kocēnu apvienības teritorijā mazdārziņu vajadzībām

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Ilze Vikmane
 30.283Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijā

Lēmuma Nr.426 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 31.284Par augstākās vadības pārstāvja pilnvarošanu sertificētās energopārvaldības sistēmas darbības nodrošināšanai Valmieras novada pašvaldībāIndra Čākure
 32.285Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

2.pielikuma konsolidētā versija
Noteikumu konsolidētā versija
Olga Ozola
 33.286Par atbalstu Strenču Mūzikas skolas dalībai projektā  “Akordeona iegāde Strenču Mūzikas skolai”

Pielikums
Iveta Pāže
 34.287Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Uzņēmīgu, dinamisku skolēnu modelis”

Pielikums
Iveta Pāže
 35.288Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Videi draudzīga klase digitālajā laikmetā”

Pielikums
Iveta Pāže
 36.289Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Zaļie soļi Eiropā”

Pielikums
Iveta Pāže
 37.290Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Vardarbība ārpus skolas sienām”

Pielikums
Iveta Pāže
 38.291Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

Uzņemšanas noteikumi
Sandra Purmale
 39.292Par Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

7.-9.klašu uzņemšanas noteikumi
10.klašu uzņemšanas noteikumi
Sandra Purmale
 40.293Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.575 (protokols Nr.18, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem”

NOLIKUMS
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Nolikuma 4.pielikums
Zane Bulmeistare
 41.294Par noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs” apstiprināšanu

Noteikumi
Baiba Tūtina
 42.295Par sadarbības līguma starp Pleskavas apgabala Valsts budžeta papildizglītības iestādi “Pleskavas apgabala talantīgo bērnu un jauniešu attīstības centrs” un Valmieras 2.vidusskolu laušanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Līga Martinsone
 43.296Par Valmieras-Pleskavas sadarbības līguma laušanu

1.pielikums
2.pielikums
Līga Martinsone
 44.ATLIKTSPar sūdzību izskatīšanu un elektrolīnijas demontāžas īpašumā /“Nosaukums”/, Ēveles pagastā, Valmieras novadā izvērēšanuZane Stuķēna
 45.Saistošie noteikumi Nr.49Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts
Zane Priedule

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.297Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmumā Nr.213 (protokols Nr.7, 3.§) “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”

Lēmuma Nr.213 konsolidētā versija
Juris Zariņš
 2.298Par atbalstu dalībai projektā “Pilna cikla aprites ekonomikas izpēte stikla šķiedras industrijai” (GlassCircle)

Pielikums
Evija Nagle
 3.299Par atbalstu dalībai projektā “Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā” (BALTIPLAST)

Pielikums
Līga Bieziņa
 4.300Par atbalstu dalībai projektā “Novatoriskas pieejas uzvedības izmaiņu veicināšanā ilgtspējīgām pārtikas piegādēm un ēdināšanas sistēmām Baltijas jūras reģionā attiecībā uz Covid-19 jaunām uzņēmējdarbības nozarēm” (Change(K)Now!)

Pielikums
Līga Bieziņa
 5.301Par atbalstu dalībai projektā “Aprites ekonomikas resursu atgūšanas risinājumi Baltijas jūras reģiona resursu neatkarībai” (CE-RES)

Pielikums
Līga Bieziņa
 6.302Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību biedrību un nodibinājumu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices finansēto projektu ieviešanai” apstiprināšanu

NOTEIKUMI
Līga Bieziņa
 7.Saistošie noteikumi Nr.50Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Evija Ozola
 8.303Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/, /Adrese/, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā zemes vienības daļas atsavināšanuKristīne Auziņa
 9.304Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2021. lēmumā Nr.634 (protokols Nr.18, 75.§) “Par Burtnieku ezera tūrisma attīstības koncepcijas izstrādi”

Lēmuma Nr.634 konsolidētā versija
Toms Treimanis
 10.ATLIKTSPar sadarbības turpināšanu ar Vidzemes tūrisma asociācijuToms Treimanis
 11.ATLIKTSPar sadarbības turpināšanu ar Latvijas Zaļo ceļu asociācijuToms Treimanis
 12.305Par finansējuma piešķiršanu Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņas mobilitātes īstenošanaiDaina Roze
 13.306Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Pielikums
Daina Roze
 14.307Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 15.308Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 16.309Par Valmieras novada pašvaldības konkursa “Koka skulptūru izzāģēšanas konkurss 25. Gaujas plostnieku svētku ietvaros” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu

NOLIKUMS
Jānis Pētersons
 17.310Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumuBaiba Tūtina
 18.311Par precizējumiem 2022.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.44 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.44
Paskaidrojuma raksts
Baiba Tūtina
 19.312Par precizējumiem 2022.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.38 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras novadā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.38
Paskaidrojuma raksts
Baiba Tūtina
 20.313Par valstij piederošu nekustamo īpašumu pārņemšanu

Pielikums
Sandis Svarinskis
 21.314Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”

Pielikums
Zane Priedule
 22.315Par ES fonda projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros sniedzamo pakalpojumu cenuZane Priedule
 23.316Par zemes vienībām “ZK Kūdra 10” un “ZK Kūdra 6”, Zilākalna pagastā, Valmieras novadāGints Bērtiņš
 24.317Par Valmieras novada pašvaldības 2021.gada pārskata apstiprināšanu

Budžeta izpildes skaidrojums
Bilance
Naudas plūsmas pārskats
Pašu kapitāla izmaiņu pārskats
Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
Rita Pole
25.318Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 11.11.2021. lēmumā Nr.481 (ārkārtas sēdes protokols Nr.15, 4.§) “Par zemes vienību nepieciešamību Valmieras novada pašvaldības funkciju veikšanai un projekta “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanai”

Lēmuma Nr.481 konsolidētā versija
Evija Nagle
 26.(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS)  Par sadarbību ar VSIA “Latvijas radio” projekta “Muzikālā banka” noslēguma ceremonijas uzņemšanā ValmierāToms Upners