Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 16.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 16.09.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 16.septembrī plkst.10.00, Mazsalacas Kultūras centrā, Rūjienas ielā 1, Mazsalacā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 16.09.2021.

Domes sēdes audioieraksts 16.09.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1. 287Par zemes vienības Jāņa Endzelīna ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā adreses maiņu

Pielikums
Juris Zariņš
 2. 288Par zemes nomu Gaides-2, Valmierā, Valmieras novadāAnda Grīviņa
 3. 289Par adrešu piešķiršanu jaunizveidotām vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības telpu grupām dzīvojamā ēkā Beātes ielā 23, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
 4. 290Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”Evija Stračinska
 5. 291Par finansējuma piešķiršanuRihards Zalte
 6. 292Par Valmieras novada pašvaldības policijas tiesībām kontrolēt, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus – paziņojumus un izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijāIndulis Rūsis
 7. 293Par nekustamo īpašumu “Bēršas 66” un “Bēršas 67” Rencēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiKristīne Auziņa
 8. 294Par Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Alejas, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuKristīne Auziņa
 9. 295Par nekustamā īpašuma “Vagaļi” Valmieras pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiKristīne Auziņa
 10. 296Par dzīvokļa īpašuma Nr.20, “Zilgmes”, Ēvelē, Ēveles pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuKristīne Auziņa
 11. 297Par dzīvokļa īpašuma Nr.4, “Birzes”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuKristīne Auziņa
 12. 298Par pašvaldības nekustamā īpašuma Apses Valmieras pagastā, Valmieras novadā nomas tiesību izsoliKristīne Auziņa
 13. 299Par nekustamā īpašuma Valmieras ielā 12, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā daļas nomas tiesību izsoliKristīne Auziņa
 14. 300Par zemes ierīcības projekta “Austrumi” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 15. 301Par zemes ierīcības projekta “Egles” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 16. 302Par zemes ierīcības projekta “Jaunstīpari” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 17. 303Par zemes ierīcības projekta “Valmieras iela 18, Rencēni” Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 18. 304Par nekustamā īpašuma Mežvidi 75, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuKristīne Auziņa
 19. 305Par nekustamā īpašuma “Daudzstāvu mājas” Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un jaunas izsoles rīkošanuKristīne Auziņa
 20.Izslēgts no darba kārtībasPar reklāmas stenda izvietošanuKristīne Auziņa
 21. 306Par administratīvā līguma slēgšanu

Pielikums
Kristīne Auziņa
 22. 307Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Ramatas pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuRitvars Sirmais
 23. 308Par pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu Muižas iela 2 un Parka iela 20A, Mazsalacā, Valmieras novadā zemes vienību daļu iznomāšanu

1.pielikums
2.pielikums
Ritvars Sirmais
 24. 309Par pašvaldībai piederošās zemes vienības “Jekši”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanu

Pielikums
Jānis Zuments
 25. 310Par zemes ierīcības projekta “Kalntīlikas” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuJānis Zuments
 26. 311Par finansējuma piešķiršanu Strenču pirts atjaunošanai pēc ugunsgrēkaJānis Pētersons
 27. 312Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa “Trešā māja”-4, Jērcēnos, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 28. 313Par izīrēta pašvaldības dzīvokļa Uzvaras ielā 4-12, Sedā, Valmieras novadā atsavināšanas uzsākšanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 29. 314Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 30. 315Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 31. 316Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 32. 317Par zemes ierīcības projekta “Vairogi” Jeru pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuIvo Virsis
 33. 318Par zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu zemes gabala daļai Mērnieku ielā 1, Rūjienā, Valmieras novadā

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Ivo Virsis
 34. 319Par zemes nomu Ābeļu iela 28, Rūjienā, Valmieras novadāIvo Virsis
 35. 320Par zemes nomu Ķiršu iela 21, Rūjienā, Valmieras novadāIvo Virsis
 36. 321Par Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalves” Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanu

Pielikums
Didzis Endzeliņš
 37. 322Par nekustamo īpašumu “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā telpu nomas tiesību izsoles organizēšanu

Pielikums
Didzis Endzeliņš
 38. 323Par grozījumiem Kocēnu novada domes 27.05.2021. lēmumā Nr.136 (protokols Nr.6, 19.§) “Par nekustamā īpašuma “Cīļi”, Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu”

Kocēnu novada domes lēmuma Nr.136 konsolidētā versija
Daiga Pētersone
 39. 324Par pārstāvja  deleģēšanu VPR projekta “Vidzeme iekļauj” deinstitucionalizācijas vadības grupas sastāvāEvija Nagle
 40. 325Par pārstāvja deleģēšanu Vidzemes lauku partnerības “Brasla” kopsapulcēEvija Nagle
 41. 326Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanuLana Ukrija
 42. 327Par Trikātas pamatskolas, Valmieras 5.vidusskolas, Valmieras Viestura vidusskolas, Mazsalacas vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas un Valmieras Valsts ģimnāzijas dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projektu konkursā  “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā”” īstenošanuIveta Pāže
 43. 328Par apbalvojuma “BALVA IZGLĪTĪBĀ” piešķiršanu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiemIveta Pāže
 44. 329Par Valmieras novada pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2021./2022. mācību gadā

Pielikums
Iveta Pāže
 45. 330Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2021./2022. mācību gadāIveta Pāže
 46. 331Par valsts 2021./2022. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanuIveta Pāže
 47. 332Par grozījumu Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”” maksas pakalpojuma cenrādī

Pielikums
Iveta Pāže
 48. 333Par Burtnieku novada pašvaldības slēguma finanšu pārskata apstiprināšanu un atlikumu pārņemšanuRita Pole
 49. 334Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Hotel Wolmar” viesnīcas ēkai Tērbatas ielā 16A, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 50. 335Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” viesnīcas ēkai Vaidavas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 51. 336Par valsts mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai sadales kārtības apstiprināšanu 2021.gadamToms Upners

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1. 337Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuRitvars Sirmais
 2. 338Par pašvaldības nekustamā īpašuma Jāņa Ziemeļnieka iela 10, Strenči, Valmieras novads izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanuJānis Pētersons
 3. 339Par precizējumu 26.08.2021. saistošajos noteikumos Nr.7 “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā”

Precizēti saistošie noteikumi Nr.7
Precizētu saistošo noteikumu Nr.7 paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 4. 340Par nolikuma “Par ielu tirdzniecību “Simjūda tirgus 2021”” apstiprināšanu

Pielikums
Guna Ķibere
 5. 341Par valsts budžeta dotācijas izlietojumu izglītojamo brīvpusdienām, ja izglītības ieguves process notiek attālinātiInta Štefenberga
 6. 342Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēsInta Štefenberga
 7. –(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS) Valmieras pilsētas un Valmieras novada dalība konkursā “Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”Liene Jakobsone
 8. –(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS) Par Sociālā aprūpes centra projekta īstenošanu Mazsalacā, Brīvības bulvārī 4Ritvars Sirmais