Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.08.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.08.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 31.augustā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punkts
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā
2xPar darba kārtību
33861.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Burtnieku Jauniešu centra vadītāja iecelšanu amatā
4387Par Valmieras novada Būvvaldes 16.06.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-265 apstrīdēšanu (Tožas 3)
5388Par Valmieras novada Būvvaldes 16.06.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-266 apstrīdēšanu (Tožas 5)
6389Par Valmieras novada Būvvaldes 01.06.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-235 apstrīdēšanu (Tožas 7)
7390Par Valmieras novada Būvvaldes 20.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-217 apstrīdēšanu (Tožas 9)
8391Par Valmieras novada Būvvaldes 14.06.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-263 apstrīdēšanu (Tožas 12)
9392Par Valmieras novada Būvvaldes 16.06.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-267 apstrīdēšanu (Tožas 13)
10393Par Valmieras novada Būvvaldes 20.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-216 apstrīdēšanu (Tožas 15)
11394Par Valmieras novada Būvvaldes 20.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-215 apstrīdēšanu (Tožas 16)
12395
SN 93
Par precizējumiem 27.04.2023. saistošajos noteikumos Nr.93 “Valmieras novada pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”

Precizētie saistošie noteikumi Nr.93
Paskaidrojuma raksts
13396Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.513 (protokols Nr.16, 25.§) “Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem””

Konsolidētā versija
14397Par siltumenerģijas apgādes tarifa apstiprināšanu Valmieras novada Burtnieku pagasta apdzīvotā vietā “Penči” un Burtnieku ciemā

Pielikums
15398Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldīto pamatlīdzekļu un inventāra iegūšanu Valmieras novada pašvaldībai

Pielikums
16399Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VTU VALMIERA” pamatkapitāla palielināšanu

1.pielikums
2.pielikums
17400Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanu
18401Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Valmieras novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi”

Konsolidētā versija
Noteikumi
Pielikums – iesniedzamie dokumenti
19402Par grozījumu “Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

Konsolidētā versija
20403Par valsts 2023./2024.mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu
21404Par Valmieras novada pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2023./2024.mācību gadā

Pielikums
22405Par finansējumu Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, interešu, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības pedagogu darba samaksai 2023./2024.mācību gadā
23406Par grozījumu Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns” nolikumā

Konsolidētā versija
Nolikums
24407Par nekustamā īpašuma “Priedkalnītes”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
25408Par nekustamā īpašuma “Bekas”, Vaidavas pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
26409Par apbūvētas zemes vienības “Brīvnieki”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
27410Par nekustamā īpašuma Miegupīte 11, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu
28411Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Lucas ielā 2A-4, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
29412Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Lucas ielā 2A-8, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
30413Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Purva ielā 11-35, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
31414Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Cēsu ielā 31-44, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
32415Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Ūdens iela 2D-23, Valmiera, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
33416Par nekustamā īpašuma “Lieljēkabi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
34417Par nekustamā īpašuma “Nārbuļi”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
35418Par nekustamā īpašuma Juratas ielā 7, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
36419Par nekustamā īpašuma Austrumu ielā 28A, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
37420Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas”-3, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
38421Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
39422Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Lazdas” 12, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
40423Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
41424Par nekustamā īpašuma “Māras”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
42425Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 9601 011 0073, Teodora Ūdera ielas, Valmierā, Valmieras novadā, ielu sarkanajās līnijās iegādi
43426Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija
44427Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējuma nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai piešķiršanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Nolikums
45428Par Valmieras novada pašvaldības Grāmatvedības kārtošanas un organizēšanas nolikuma apstiprināšanu

Nolikums
46429Par apbūves tiesības piešķiršanu saules paneļu elektrostacijas izbūvei zemes vienības “Spores”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, daļai
47430Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam

1.pielikums
2.pielikums
48431Valmieras novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi

Pielikums
49432Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Konsolidētā versija
50433Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
51434Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
524352.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par detālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9601 011 0064, 9601 011 0063, 9601 011 1110, 9601 011 0046, 9601 011 1132 un 9601 011 0037, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu (Ūdens iela 23)

1.pielikums
2.pielikums
534363.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. domes lēmumā Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu” un darba uzdevumā
544374.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par atbalstu dalībai projektā “Dārza pērles II” (“Garden Pearls II/ Garden Pearls for all”)

Pielikums
554385.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 29.06.2023. domes lēmumā Nr.327 “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības investīciju projekta “Vanšu tilta atjaunošana Valmierā” īstenošanai”

Konsolidētā versija
564396.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par zemes vienību maiņu
574407.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 27.07.2023. lēmumā Nr.354 (protokols Nr.10, 14.§) “Par nekustamā īpašuma “Dauguļu skola”, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai”

Konsolidētā versija
58441
SN 101
8.PAPILDU JAUTĀJUMS
Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 16.jūnija saistošajos noteikumos Nr.95 “Lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Pielikums