Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.07.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 27.07.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 27.jūlijā plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Sēdes protokols

Domes sēžu audiovizuālie ieraksti

Domes lēmumu projekti ir pieejami sabiedrībai pēc pieprasījuma. Pieprasījumu lūgums sūtīt uz e-pastu 

Izsludinātā darba kārtība

Nr.p.k.Lēmuma numursLēmuma nosaukums un pielikumi
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu
2xPar jautājuma “Valmieras novada pašvaldības videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi” izņemšanu no darba kārtības
3xPar darba kārtību kopumā
4344.Par Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas 02.05.2023. lēmuma Nr.127 “Par koku ciršanu īpašumā “Stūrīši”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā” apstrīdēšanu
5345. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Pielikums
6346. Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” siltumapgādes un ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu jomā

Pielikums
7347. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

1.pielikums
2.pielikums
8348. Par Valmieras novada Būvvaldes 02.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-180 apstrīdēšanu (“Tožas 2”)
9349. Par Valmieras novada Būvvaldes 03.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-183 apstrīdēšanu (“Tožas 4”)
10350. Par Valmieras novada Būvvaldes 08.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 19.9-2023-3-187 apstrīdēšanu (“Tožas 6”)
11351. Par Valmieras novada Būvvaldes 11.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-193 apstrīdēšanu (“Tožas 8”)
12352. Par Valmieras novada Būvvaldes 10.05.2023. lēmuma Nr.BIS BV 5.12-2023-191 apstrīdēšanu (“Tožas 10”)
13353. Par grozījumiem Beverīnas novada pašvaldības zemes lietu komisijas 2020.gada 11.marta sēdes lēmumā (protokols Nr.3, 4.§) “Par zemes vienību apvienošanu Brenguļu pagastā”

Pielikums
14354. Par nekustamā īpašuma “Dauguļu skola”, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
15355. Par zemes vienību nodošanu bez atlīdzības
16356. Par apgrūtinājuma atzīmes – ceļa servitūta teritorija – dzēšanu nekustamā īpašuma “Saulespuķes”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9462 002 0302

Pielikums
17357. Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2021.gada 11.novembra lēmumā Nr.480 (protokols Nr.15, 3.§) “Par atbalstu projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” iesnieguma iesniegšanu”

Konsolidētā versija 480.lēmumam
18358. Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. lēmumā Nr.321 (protokols Nr.11, 3.§) “Par Valmieras novada pašvaldības zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija 321.lēmumam
19359. Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu “Klokuļļas”, “Zemgaļi”, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā
20360. Par Valmieras novada pašvaldības 27.04.2023. domes lēmuma Nr.186 (protokols Nr.6, 23.§) “Par telpu nomu skolas ēkā (kadastra apzīmējums 9672 006 0336 001), nekustamā īpašumā “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, nodibinājumam “Fonds Labdarības maratons” atcelšanu
21361. Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.521 (protokols Nr.16, 33.§) “Par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras novada pašvaldības kultūras centros”

Konsolidētā versija 5.pielikumam
22362. Par iesaisti projektā “Vides ilgtspējīga attīstība 2030: mācīšanās noturīgās un ilgtspējīgās pašvaldībās”

Pielikums
23363. Par atbalstu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra dalībai Nordplus Junior projektā “Mēs=daba (We=nature)”

Pielikums
24364. Par dalības maksu Kocēnu Sporta skolas nometnēs “Kocēni 2023” un ”Rubene 2023”
25365. Par dalības maksu Rūjienas Sporta skolas basketbola programmas diennakts nometnēm
26366. Par finansiālu atbalstu pasākumam “Urban Sports Camp”
27367. Par papildu finansējuma piešķiršanu
28368. Par Trikātas pamatskolas direktora atbrīvošanu no amata
29369. Par komandējumu uz Vāciju
30370. Par finansiālu atbalstu tenisa turnīra organizēšanai
31371. Par nekustamā īpašuma Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojuma sniegšanai

Pielikums
32372. Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija 420.lēmumam
33373. Par konceptuālu atbalstu Eiropas galda hokeja čempionāta organizēšanai Valmierā
34374. Par finansiālu atbalstu nometnes organizēšanai
35375. Par zemes vienības Valmierā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 9601 015 1203, iegādi
36376. Par Valmieras novada pašvaldības investīciju projektu “Mazās sporta zāles vienkāršota pārbūve Raiņa ielā 11, Valmierā” un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai
37377. Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
38378. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 011 0042, Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, daļas iegādi
39379. Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.-2025.gadam

1.pielikums
2.pielikums
40380. Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Valmieras novadā
41AtliktsPar grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.278 (protokols Nr.9, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu biedrībās un nodibinājumos”
42381. Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums – Investīciju plāns
Pielikums Investīciju plānam
43382. Par komandējumu uz Japānu