Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.01.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.01.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 31.janvārī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes 31.01.2023. protokols

Nr. p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības jautājumsZiņotājiPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu sēdes darba kārtībāJānis BaiksPieņemts
2xPar darba kārtību kopumāJānis BaiksPieņemts
3SN82Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetuInta ŠtefenbergaPieņemts
4SN83Saistošie noteikumi “Par Valmieras novada simboliku”

Paskaidrojuma raksts
Pielikumi
Kristīne MelecePieņemts
5SN84Saistošie noteikumi “Par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
Evija NaglePieņemts
6SN85Saistošie noteikumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
Evija NaglePieņemts
71Par Valmieras novada pašvaldības 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr.75 “Valmieras novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” atcelšanuLīga ZvirbulePieņemts
8SN86Saistošie noteikumi “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Valmieras novadā”

Paskaidrojuma raksts
Līga ZvirbulePieņemts
92Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 30.09.2021. lēmumā Nr.348 (protokols Nr.12, 6.§) “Par noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu sporta atbalstam” apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.348 konsolidētā versija
Rihards ZaltePieņemts
103Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023.gada 1.janvāra

1.pielikums
2.pielikums
Inta ŠtefenbergaPieņemts
114Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” Attīstības plāna 2022./23.– 2024./25. mācību gadam apstiprināšanu

Pielikums – Attīstības plāns
Iveta PāžePieņemts
125Par Rūjienas vidusskolas Attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu

Pielikums – Attīstības plāns
Iveta PāžePieņemts
136Par skolēnu skaita noteikšanu 2023./2024.mācību gadam Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēsIveta PāžePieņemts
147Par grozījumiem 29.12.2022. domes lēmumā Nr.770 (protokols Nr.24., 16.§) “Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas statusa maiņu”

Lēmuma Nr.770 konsolidētā versija
Iveta PāžePieņemts
158Par atbalstu Valmieras jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Sadarbībā/ In Connection”

Pielikums
Iveta PāžePieņemts
169Par finansiālu atbalstu Ekoskolu Ziemas foruma 2023 rīkošanaiKristīne MelecePieņemts
1710Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai ERASMUS+ KA210 ADU, 2022, projektā “Kopā tālāk”

Pielikums
Daiga RokpelnePieņemts
1811Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr.779 (protokols Nr.24, 25.§) “Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu”

Lēmuma Nr.779 konsolidētā versija
Lēmuma Nr.779 1.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.779 2.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.779 3.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.779 4.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.779 5.pielikuma konsolidētā versija

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā un tā pielikumos norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Rita PolePieņemts
1912Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera”

Pielikums
Teiksma TaubePieņemts
2013Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, kas atrodas Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

1.pielikums
2.pielikums

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Dace ElbretePieņemts
2114Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes vienības īpašnieku, kadastra apzīmējums 9672 006 0386, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Jānis ZumentsPieņemts
2215Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.152 (protokols Nr.4, 47.§) “Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Vīnkalni zemes vienībām Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā”

Lēmuma Nr.152 konsolidētā versija
Evija NaglePieņemts
2316Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Ķeži”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Evija NaglePieņemts
2417Par atbalstu projekta pieteikumam “Vides un dabas izziņa”

Pielikums
Evija NaglePieņemts
2518Par atbalstu projekta pieteikuma “No Hobija uz Biznesu” iesniegšanai

Pielikums
Evija NaglePieņemts
2619Par akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanuSandis SvarinskisPieņemts
2720Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos”

Lēmuma Nr.775 konsolidētā versija
Ilze JanītePieņemts
2821Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

Lēmuma Nr.319 konsolidētā versija
Lēmuma Nr.319 1.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.319 2.pielikuma konsolidētā versija
Lāsma DaugišaPieņemts
2922Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga OzolaPieņemts
3023Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Olga OzolaPieņemts
3124Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam)Olga OzolaPieņemts
3225Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Noteikumu konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
3326Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.496 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
3427Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.460 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
3528Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.539 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
3629Par grozījumiem noteikumos “Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Lēmuma Nr.294 konsolidētā versija
Baiba TūtinaPieņemts
3730Par Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 20.09.2022. lēmuma Nr.115 “Par drošību uz gājēju pārejas pie bērnudārza “Kārliena”” apstrīdēšanuGints BērtiņšPieņemts
3831Par Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klašu noteikšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
3932Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

8.pielikuma konsolidētā versija
Lēmuma Nr.11 konsolidētā versija
Evija StračinskaPieņemts
4033Par izcērtamās koksnes cirsmā “Industriālais parks” (kadastra apzīmējums 9662 003 0613) atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4134Par nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiGints BērtiņšPieņemts
4235Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Promulti 70”-6, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4336Par izcērtamās koksnes cirsmās “Māliņi”, Ēveles pagastā, “Vaivari”, Burtnieku pagastā, “Lāči”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4437Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Deleģēšanas līgums
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4538Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4639Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4740Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4841Par izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
4942Par izcērtamās koksnes cirsmās “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, “Pļavas”, Dikļu pagastā, “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
5043Par izcērtamās koksnes cirsmā “Ķiegeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
5144Par izcērtamās koksnes cirsmās “Puņmutes meži”, Ramatas pagastā, “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
5245Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints BērtiņšPieņemts
53461.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un nav publiskojami.
Olga OzolaPieņemts
54472.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par Valmieras novada pašvaldības domes deputātu atlīdzības noteikšanu”

Lēmuma Nr.80 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
55483.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Eiropas Savienības fonda un Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
56494.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. projekta “Valmieras vēsturiskā centra attīstība” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
57505.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības PSIA “Rūjienas siltums” pamatkapitāla palielināšanai ERAF projekta “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” līdzfinansēšanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
58516.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. projekta “Pašvaldības pakalpojuma centra Valmieras ielā 13, Rencēnos energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
59527.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 4.2.2. projekta “Pašvaldības ēkas Vaidavā, Skolas ielā 1 energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
60538.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. projekta “Industriālo teritoriju attīstība Valmierā – 2.kārta” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
61549.PAPILDU JAUTĀJUMS Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda specifiskā atbalsta mērķa 6.1.4. projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L.Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/ izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” īstenošanaiInta ŠtefenbergaPieņemts
625510.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.127 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 41.§) “Par Valmieras novada pašvaldības pastāvīgās Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Pielikums
Lēmuma Nr.127 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
635611.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Pielikums
Lēmuma Nr.426 konsolidētā versija
Olga OzolaPieņemts
645712.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 15.09.2022. lēmumā Nr.576 ”Par Valmieras novada pašvaldības dibināto un finansēto izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, darbinieku amata vienību un atalgojuma noteikšanas kārtību 2022./2023. mācību gadā”

Lēmuma Nr.576 konsolidētā versija
Iveta PāžePieņemts
655813.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 15.09.2022. lēmumā Nr.578 ”Par valsts 2022./2023. mācību gada piešķirtās mērķdotācijas Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības, interešu izglītības un speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai sadales kārtības noteikšanu”

Lēmuma Nr.578 konsolidētā versija
Iveta PāžePieņemts
665914.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.420 konsolidētā versija
Inta ŠtefenbergaPieņemts
676015.PAPILDU JAUTĀJUMS Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028. gadam Investīciju plāna aktualizēšanu

Pielikums
Evija NaglePieņemts

Sēdes darbakārtība.

Domes sēdē izskatāmo saistošo noteikumu projekti: šeit.

Domes lēmumu projekti:

Nr. p.k.NosaukumsDokumentu projektiZiņotājiSēdes, kurās plānots izskatīt
1INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par dalības maksu piemērošanu Valmieras novada Sporta pārvaldes organizētajiem tautas sporta pasākumiemInformatīvais materiāls  Rihards ZalteKopīgā komiteja 26.01.2023.
2Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes”
Attīstības plāna 2022./23.– 2024./25. mācību gadam apstiprināšanu
Lēmuma projekts

Pielikums
Guna Zvirgzda  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
3Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 24.februāra lēmumā Nr.152 (protokols Nr.4, 47.§) “Par adreses piešķiršanu nekustamā īpašuma Vīnkalni zemes vienībām Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadā”Lēmuma projekts

Konsolidētā versija
Evija NagleKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
4 Par atbalstu Valmieras jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Sadarbībā/ In Connection”Lēmuma projekts

Pielikums 
Liene DembovskaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
6 Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.12.2022. lēmumā Nr. 779 (protokols Nr.24, 25§) “Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu”Lēmuma projekts

Konsolidētā versija lēmumam Nr.779

Konsolidētā versija lēmuma Nr.779 1.pielikums

Konsolidētā versija lēmuma Nr.779 2.pielikums

Konsolidētā versija lēmuma Nr.779 3.pielikums

Konsolidētā versija lēmuma Nr.779 4.pielikums

Konsolidētā versija lēmuma Nr.779 5.pielikums
 Rita PoleKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
7 Par zemes nomas līguma slēgšanu ar zemes vienības īpašnieku, kadastra apzīmējums 9672 006 0386, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā Lēmuma projekts Jānis ZumentsKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
8 Par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Ķeži”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā Lēmuma projekts Evija NagleKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
9 Par cenrāža apstiprināšanu pansionātā “Valmiera” Lēmuma projekts
Pielikums
Teiksma TaubeKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
10 Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” dalībai ERASMUS+ KA210‑ADU, 2022, projektā “Kopā tālāk”Lēmuma projekts
Pielikums
 Daiga RokpelneKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
11 Par Valmieras novada pašvaldības 24.11.2022. saistošo noteikumu Nr.75 “Valmieras novada pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumi” atcelšanu Lēmuma projektsLīga Zvirbule Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
12Par Rūjienas vidusskolas Attīstības plāna 2023.-2026.gadam apstiprināšanu Lēmuma projekts
Pielikums
Sandra PurmaleKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
13Par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, kas atrodas Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu Lēmuma projekts
1.pielikums
2.pielikums
 Dace ElbreteKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
14Par atbalstu projekta pieteikumam “Vides un dabas izziņa”Lēmuma projekts
Pielikums
Vita ReinaldeKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
15Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā tiek kompensēti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušies zaudējumi Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutos”Lēmuma projekts

Konsolidētā versija lēmumam Nr.775
 Ilze JanīteKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
16Par izcērtamās koksnes cirsmā “Industriālais parks” (kadastra apzīmējums 9662 003 0613) atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
17Par nekustamā īpašuma “Ceplīši”, Trikātas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmums projekts Gints Bērtiņš Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
18Par grozījumiem 29.12.2022. domes lēmumā Nr.770 (protokols Nr.24., 16.§) “Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas statusa maiņu” Lēmuma projekts

Konsolidētā versija lēmumam Nr.770 
Sandra Purmale Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
19Par Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 20.09.2022. lēmuma Nr.115 “Par drošību uz gājēju pārejas pie bērnudārza “Kārliena”” apstrīdēšanu Lēmuma projekts Līga Zvirbule Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
20Par akciju sabiedrības “VALMIERAS ENERĢIJA” pamatkapitāla palielināšanu Lēmuma projekts  Sandis Svarinskis Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
21Par finansiālu atbalstu Ekoskolu Ziemas foruma 2023 rīkošanai Lēmuma projekts  Lita Dudele-Krastiņa Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
23Par skolēnu skaita noteikšanu 2023./2024.mācību gadam Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs Lēmuma projekts  Sandra Purmale Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
24Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” Lēmuma projekts

Lēmuma Nr.319 konsolidētā versija
1.pielikums
2.pielikums 
Lāsma DaugišaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
25Par atbalstu projekta pieteikuma “No Hobija uz Biznesu” iesniegšanai Lēmuma projekts

Pielikums 
Maija Zālamane Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
26Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu Lēmuma projekts

Pielikums 
Olga Ozola Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
27Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem Lēmuma projekts

1.pielikums   
2.pielikums
3.pielikums
Olga Ozola Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
28Par amatiem, kurus ieņemošas amatpersonas (darbinieki) ir pakļautas reālam dzīvības vai veselības apdraudējumam (riskam) Lēmuma projekts Olga Ozola Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
29Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām” Lēmuma projekts

Pielikums – Samaksas noteikumi Konsolidētā versija
Olga Ozola Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
30Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
31Par izcērtamās koksnes cirsmās “Māliņi”, Ēveles pagastā, “Vaivari”, Burtnieku pagastā, “Lāči”, Bērzaines pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
32Par izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
33Par izcērtamās koksnes cirsmā “Ķiegeļi”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
34Par izcērtamās koksnes cirsmās “Puņmutes meži”, Ramatas pagastā, “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
35Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Promulti 70”-6, Mazsalacas pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
36Par izcērtamās koksnes cirsmās “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, “Pļavas”, Dikļu pagastā, “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai  Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
37Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
38Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanaiLēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums 
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
39Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
40 Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”Lēmuma projekts
Līguma projekts
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Gints Bērtiņš  Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
41Par Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klašu noteikšanu Lēmuma projekts

1.pielikums
2.pielikums  
Inese Kokenberga Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
42Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu” Lēmuma projekts

8.pielikums
Lēmuma Nr.11 Konsolidētā versija  
Evija Stračinska Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
43Par grozījumiem noteikumos “Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs” Lēmuma projekts 

Lēmuma Nr.294 Konsolidētā versija
Baiba Tūtina Kopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
44 Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023.gada 1.janvāra Lēmuma projekts
1.pielikums
2.pielikums
 Maruta JavaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
45Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas sastāvā Lēmuma projekts
Konsolidētā versija
 Mairita LakstiņaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
46 Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvāLēmuma projekts

Konsolidētā versija
 Mairita LakstiņaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.
47 Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas sastāvāLēmuma projekts

Konsolidētā versija
 Mairita LakstiņaKopīgā komiteja 26.01.2023.
Domes sēde 31.01.2023.