Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrības līdzdalība

08.01.2024.

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 109.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 28.12.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.664 (protokols Nr.20, 64.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots detālplānojums zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (turpmāk – Zemes vienības).

12.12.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 30.11.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.533 (protokols Nr.19, 5.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā, lai grozītu Mazsalacas novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam un Burtnieku novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja parkam Skaņkalnes un Vecates pagastos, Valmieras novadā, 22 zemes vienībās.

07.09.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 31.08.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.430 (protokols Nr.12, 47.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde vēja parks “Lode”, Lodes pagastā, Valmieras novadā, 22 zemes vienībās.

02.08.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam, izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 27.07.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.379 (protokols Nr.10, 39.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Kocēnu novada teritorijas plānojumu 2014.–2025.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Brandeļa ezeru un autoceļu A3, Brandeļos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā.

27.07.2023.

Paziņojums par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Vidzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu

Uzsākta divu svarīgu plānošanas dokumentu projektu – Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam – projekta un Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna 2023. – 2027. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta apspriešana.

Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2023. gada gada 22. augustā plkst. 18:00, SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, “Stūri”, Daibe, Stalbes pagasts, Cēsu novads, LV-4151, vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaistē.
Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļa vietnē www.zaao.lvwww.geoconsultants.lv 21. augustā.

Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. jūlija var iepazīties tīmekļa vietnē www.zaao.lv , www.geoconsultants.lv , kā arī Valmieras novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 2, Valmierā un citās Vidzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna darbības teritorijas pašvaldībās.
Laika posmā no 2023. gada 27. jūlija līdz 31. augustam par paredzēto darbību interesentiem ir iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi:  , .

06.07.2023

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.06.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.338 (protokols Nr.9, 70.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, lai grozītu Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.–2024.gadam”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales”, Valmierā, Valmieras nov., zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 9662 001 0075 (turpmāk – Zemes vienība).

12.05.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 27.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.189 (protokols Nr.6, 26.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcija.

01.03.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 23.02.2023. ir pieņēmusi lēmumu Nr.78 (protokols Nr.3, 16.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļai, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, ar kadastra Nr.9662 002 0772, daļai – sastāvā esošām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 9662 002 0613 un 9662 002 0614, kā arī ietverot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9662 002 0598.

06.02.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņa pagarināšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka tehnisku iemeslu dēļ tiek pagarināts lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, publiskās apspriešanas termiņš līdz 02.03.2023., atkārtota publiskās apspriešanas sanāksme tiks rīkota 17.02.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.
Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/xzz-nkkv-ypb

03.02.2023

Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) saņemts zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0180, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov. (turpmāk arī – Zemes vienība), kas ietilpst nekustamā īpašuma “Raukups”, Valmieras pag., Valmieras nov., kadastra Nr.9690 008 0180 sastāvā, īpašnieces /Vārds, Uzvārds/, personas kods /personas kods/ (turpmāk – detālplānojuma izstrādes ierosinātājs), 11.11.2022. iesniegums (Pašvaldībā reģistrēts ar Nr.4.1.8.3/22/8940), kurā lūgts lemt par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Zemes vienībai, ar mērķi to sadalīt jaunās savrupmāju apbūves zemes vienībās, kuru piekļuves nodrošināšanai plānots veidot Draudzības ielas turpinājumu, un paredzēt plānotajai apbūvei atbilstošu inženiertehniskās apgādes nodrošinājumu. Iesniegumam pievienota Zemes vienības plānotā sadalījuma skice.

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.799 (protokols Nr.24, 45.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

05.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.800 (protokols Nr.24, 46.§) “lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Rūjienas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

04.01.2023.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 29.12.2022. pieņēma lēmumu Nr.798 (protokols Nr.24, 44.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada),  zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir četras nedēļas – no 16.01.2023. līdz 13.02.2023.

1.12.2022.

Paziņojums par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, Pašvaldības dome 24.11.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.713 (protokols Nr.22, 25.§) “Par Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada teritorijas plānojuma izstrāde un apstiprināts izstrādes darba uzdevums.

2.11.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.640 (protokols Nr.20, 10.§) “Par detālplānojuma zemes vienībām Purva ielā 5A un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībām Purva ielā 5A, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0415, un Purva ielā 7, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 005 0408 (turpmāk – Zemes vienības).

2.11.2022.

Paziņojums par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.642 (protokols Nr.20, 13.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde (turpmāk – tematiskais plānojums).

10.10.2022.

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrādes uzsākšanu

Valmieras novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Valmieras novada pašvaldības domes 26.05.2022. sēdes lēmumu Nr. 367 (protokols Nr. 11, 51.§) ir uzsākta lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017. gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadā, izstrāde.

3.10.2022.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.586 (protokols Nr.18, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov., sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0057 (turpmāk – Zemes vienība).

28.06.2022.

Saruna tiešsaistē par sabiedrības līdzdalību Valmieras novadā

Lai atbalstītu novada iedzīvotājus savas dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā, Valmieras novada pašvaldība 2022. gadā rada divus finansiāla atbalsta instrumentus: iedzīvotāju iniciatīvu projektus un sabiedrības līdzdalības budžetu. Abus atbalsta instrumentus plānots skatīt 30. jūnija pašvaldības domes sēdē.

Otrdien, 28. jūnijā, no plkst. 18.00 līdz 19.00 notiks tiešsaistes saruna ar novada sabiedriskajām organizācijām un neformālajām iedzīvotāju grupām, lai iepazīstinātu ar abiem plānotajiem atbalsta instrumentiem.

Sarunai aicināts pievienoties ikviens interesents.

Saite uz tiešsaistes sarunu: meet.google.com/iri-jyxc-ofv