Sabiedrība / Sabiedrības līdzdalība

Sabiedrība

Sabiedrības līdzdalība

4.10.2022.

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.603 (protokols Nr.18, 29.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)”, ar kuru ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras nov., ar kadastra apzīmējumu 9601 003 0201 (turpmāk – Zemes vienība).

Detālplānojums nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 105.punktu paziņo, ka Pašvaldības dome 29.09.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. Nr.586 (protokols Nr.18, 8.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā”, ar kuru ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma “Zeltkalni”, Valmiermuižā, Valmieras pag., Valmieras nov., sastāvā esošai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9690 008 0057 (turpmāk – Zemes vienība).