Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai

Paziņojums par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 27.04.2023. pieņēma lēmumu Nr.189 (protokols Nr.6, 26.§) “Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, ar kuru publiskajai apspriešanai nodots lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcija.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš ir trīs nedēļas – no 15.05.2023. līdz 05.06.2023.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties:

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 22.05.2023. plkst.17.00 neklātienes formā (attālināti) – tiešsaistes video sapulces veidā Google Meet platformā.

Saite uz sanāksmi: https://meet.google.com/rjx-wzij-nks.

Rakstiskus priekšlikumus, adresētus Valmieras novada pašvaldībai, līdz 05.06.2023. var iesniegt:

Apmeklētāju pieņemšana klātienē pie lokālplānojuma izstrādes vadītājas – Valmieras novada Attīstības pārvaldes struktūrvienības “Teritorijas un pilsētplānošanas nodaļa” teritorijas plānotājas Lauma Melece, Valmieras novada pašvaldības pārvaldes ēkas 18.kabinetā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., iepriekš piesakoties, vai attālināti pa tālruni: +371 27812096, e-pastu:

“Par lokālplānojuma, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.-2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras novadā 2.0 redakcijas, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”