No Hobija uz Biznesu

No Hobija uz Biznesu

Projekta iesniedzējs:Valkas novada pašvaldība
Projekta partneri:Valmieras novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Ludzas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Valkas novada pašvaldība
Finansēšanas avots:Interreg, Pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programma)
Projekta nosaukums:No Hobija uz Biznesu
Īstenošanas laiks:2023. gada 1. aprīlis – 2023. gada 31. oktobris
Projekta izmaksasProjekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 200 000,00 EUR
• Programmas līdzfinansējums 90% apmērā jeb 180 000,00 EUR
• Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 40 000,00 EUR, t.sk.,90% 36 000,00 EUR Programmas līdzfinansējums, 5% 2 000,00 EUR Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums un 5% 2 000,00 EUR valsts budžeta līdzfinansējums
Projekta mērķis:Noorganizēt pirmā projektā lielu atsaucību ieguvušos pasākumus amatniekiem un mājražotājiem vēl plašākā apjomā, tas ir dot iespēju pirmā projekta labumu guvēju (Balvu, Ludzas, Valkas un Smiltenes) un jaunā projekta partnera Valmieras novada iedzīvotājiem iepazīt kaimiņu pašvaldību un reģionu mājražotāju un amatnieku labo pieredzi, iegūt jaunas zināšanas un piedalīties 5 tirgotāju skaita ziņā lielākos gadatirgos kā bija pirmajā projektā “No Hobija uz Biznesu”.
Projekta aktivitātes:1)Dalība gadatirgos
2)Pieredzes apmaiņas semināri-diskusijas
3)Meistarklases amatniekiem un mājražotājiem
Projekta rezultāti:1) Atbalstu saņemošo uzņēmējdarbības attīstības organizāciju skaits – 5
2) Projektā aktīvi iesaistīto uzņēmumu skaits – 200
Projekta publicitāte:Aicinājums pieteikties Robežtirgum 11.04.2023.
Mājražotāji un amatnieki aicināti piedalīties pieredzes apmaiņā – diskusijā 21.04.2023.
Aicinām pieteikt dalību Lielajam Latgaļu tirgum Ludzā 23.05.2023.
Aicinājums pieteikties Lielajam Latgaļu tirgum Fb 23.05.2023.
Novada mājražotāji un amatnieki piedalās Lielajā Latgaļu tirgū Ludzā 19.06.2023.
Informācija Valmieras novada Fb lapā par Lielo Latgaļu tirgu 19.06.2023.
Par Lielo Latgaļu tirgu Valmieras novada informatīvajā izdevumā 2023. jūlijs 12. lpp.
Informācija Valmiera.Valmieras novads FB lapā 21.07.2023.
Valmieras novada mājražotāji un amatu meistari dalās pieredzē ar Balvu, Valkas, Smiltenes un Ludzas novadu amatniekiem 24.07.2023.
Informācija Rūjienas apvienības Fb lapā 24.07.2023.
Aicina uz projekta “No hobija uz biznesu” aktivitātēm Balvu novadā! 25.07.2023.
Mājražotājus un amatniekus aicina gūt pieredzi Smiltenes novadā 01.08.2023.
Aktivitātes mājražotājiem un amatniekiem Smiltenes novadā Fb 01.08.2023.
Projekta partneru tikšanās Balvu novadā Fb 03.08.2023.
Projekta “No hobija uz biznesu” partneri piedalās meistarklasēs Smiltenes novadā 11.08.2023.
Projekta partneri piedalās meistarklasēs Smiltenes novadā Fb 11.08.2023.
Valmieras novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 8 (26) 21.08.2023.
Mājražotājus un amatniekus aicina piedalīties pieredzes apmaiņā Smiltenes novadā. 04.09.2023.
Mājražotājus un amatniekus gaida pieredzes apmaiņa un tirgus Apē 06.09.2023.
Aicina uz meistarklasēm Valkā 26.09.2023.
Projekta “No hobija uz biznesu” partneri gūst pieredzi Ludzas novadā 29.09.2023.
Projekta “No hobija uz biznesu” partneri tiekas Simjūda tirgū 16.10.2023
Projekta partneri tiekas Simjūda tirgū FB 16.10.2023.
Kontaktpersona:Lāsma Daugiša
Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja

+371 28364231
Vairāk informācijas:interreg.lv

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Valmieras novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

From Hobby to Business

Project submitter:Valka municipality government
Project partners:Valmiera municipality government, Smiltene municipality government, Ludza municipality government, Balvi municipality government
Funding source:Interreg, Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 (hereinafter – the Programme)
Project name:From Hobby to Business
Implementation time:01.04.2023. – 31.10.2023.
Total cost of the project:The total eligible costs of the project are EUR 200,000.00
• The amount of the Programme co-funding is 90% or EUR 180,000.00
• Eligible costs available to Valmiera County Municipality EUR 40,000.00, including 90% EUR 36,000.00 Programme co-funding, 5% EUR 2,000.00 co-financing by Valmiera County Municipality and 5% EUR 2,000.00 Latvian state budget co-financing
The purpose of the project:To organize the events for artisans and homemakers, which gained great response in the first project, on an even larger scale, this is to give the beneficiaries of the first project (Balva, Ludza, Valkas and Smiltenes) and the residents of the new project partner Valmiera region the opportunity to get to know the good experience of the homemakers and artisans of the neighboring municipalities and regions, to gain new knowledge and participate in 5 largest fairs in terms of the number of traders, as was the case in the first project “From Hobby to Business”.
Project activities:1) Participation in fairs
2) Experience exchange seminars-discussions
3) Master classes for artisans and home producers
Project results:1) Number of business development organisations receiving support – 5
2)Number of enterprises substatially and ectively involved in project – 200
Publicity of the project:
Contact person:Lāsma Daugiša
Project manager of the Project Management Department of the Valmiera Municipality Development Board

+371 28364231
More information:interreg.lv

This publication has been produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of  Valmiera municipality government and do not necessarily reflect the views of the European Union.