Pakalpojumi / Pašvaldības atbalsts ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti

Pašvaldības atbalsts ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti

Ēdināšanas maksas atvieglojumi

Pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti izglītības iestādē tiek nodrošināti ēdināšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā visām ēdienreizēm.

 

Labklājības ministrijas pasākums “Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai”

Šī pasākuma ietvaros cita starpā paredzēts nodrošināt atbalstu viena mājokļa pielāgošanai arī bērniem ar invaliditāti no 15 gadu vecuma, ierīkojot uzbrauktuves un pacēlājus, pielāgojot dzīvojamās un koplietošanas telpas.

 

Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojums

Atbalsta personas vai ģimenes pakalpojumu piešķir līdz trīs mēnešiem, līdz 40 stundām mēnesī. Izvērtējot klienta sociālo situāciju, ar Sociālo lietu pārvaldes lēmumu sociālā pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem:

* ģimenei, kurā ir bērns ar funkcionāliem traucējumiem, izņemot gadījumus, kad konkrētais bērns saņem aprūpes pakalpojumu;

* viena vecāka ģimenei, kurā vecākam ir garīgās un/vai psihiskās veselības traucējumi un kura audzina bērnu līdz 18 gadu vecumam.

 

Aprūpes pakalpojums personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti

Aprūpes pakalpojumu personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi piešķir, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, un, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālo lietu pārvalde ir konstatējusi šādas aprūpes nepieciešamību.

 

Asistenta un pavadoņa pakalpojumu nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja slimība vai patoloģiskais stāvoklis atbilst kritērijiem invaliditātes noteikšanai) veic fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, nodrošinot:

  • asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi;
  • pavadoņa pakalpojumu personai, kurai ir pārvietošanas traucējumi, lai pavadītu un palīdzētu nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Personai (ģimenei), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir šo personu deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts piemēro atlaidi 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

 

Informācija aktualizēta 12.02.2024.