Pakalpojumi / Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalstu mājokļa pielāgošanai var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā un kurai ir trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamāku personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mājokļa pielāgošanai vienai personai ir 2000 euro.

Mājokļa pabalstu var saņemt, lai veiktu:

  1. iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;
  2. iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
  3. ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā;
  4. tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība.

Pabalsts nav paredzēts, lai iegādātos tehniskos palīglīdzekļus, ko apmaksā no valsts budžeta.

Uzziņas sociālo pabalstu jautājumos Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210690; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 64210688 vai 64268110.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.10.2021.