Pakalpojumi / Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

“Valmieras novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.7” nolikums “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā” punkts IV paredz, ka pabalstu mājokļa pielāgošanai (turpmāk – Mājokļa pabalsts) var saņemt persona, kurai ir I grupas redzes invaliditāte vai I grupas invaliditāte un kura pārvietojas riteņkrēslā (turpmāk – Persona).
Mājokļa pabalsta maksimālais apmērs mājokļa pielāgošanai vienai Personai ir 2000 euro.

Mājokļa pabalstu var saņemt, lai veiktu:

 • iekštelpu vides pielāgojumu izbūvi;
 • iekštelpu aprīkošanu ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
 • ārējās vides pielāgošanu – pandusa (uzbrauktuves) ierīkošanu vai pacēlāja iegādi un ierīkošanu, ja Persona dzīvo ēkas pirmajā stāvā;
 • tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Valmieras novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība.

Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamāku Personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

Lai saņemtu Mājokļa pabalstu, Persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotais pārstāvis Pārvaldē iesniedz:

 • iesniegumu ar lūgumu iekļaut reģistrā, norādot vēlamo risinājumu mājokļa pielāgošanai un kredītiestādes kontu, kurā pārskaitāms Mājokļa pabalsts;
 • dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības, kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Personas vārdā rīkojas tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona, ja informācija nav Pārvaldes rīcībā;
 • ergoterapeita atzinumu par mājokļa pielāgošanas nepieciešamību;
 • komercreģistrā reģistrēta komersanta vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komersanta sagatavotu izdevuma tāmi par mājokļa vides pielāgojumiem;
 • dzīvojamās platības īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;
 • mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu vides pielāgošanai, ja Persona dzīvo citai personai piederošā mājoklī;
 • dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu par atļauju veikt daudzdzīvokļa dzīvojamās ēkas ārējās vides pielāgošanu, ja Personai ir nepieciešams veikt ārējas vides pielāgošanu;
 • Būvvaldes izdotu dokumentu par telpu atbilstību mājokļa pielāgošanas prasībām atbilstoši ergoterapeita atzinumā iekļautajiem nepieciešamajiem vides pielāgojumiem, ja informācija nav pieejama Pārvaldei.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Ar “Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā” var iepazīties šeit.

 

Informācija aktualizēta 05.01.2024.