Pakalpojumi / Dzīvesvietas deklarēšana

Dzīvesvietas deklarēšana

Personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijas Republikā, Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka pienākumu deklarēt dzīvesvietu.

Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi nekustamā īpašumā, ja:

 • tai pieder šis īpašums;
 • attiecībā uz to noslēgts īres (nomas) līgums;
 • šī īpašuma lietošanas tiesības iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska pamata.

Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada saistības, tas vajadzīgs, lai cilvēks nepieciešamības gadījumā būtu sasniedzams valsts un pašvaldības institūcijām.

Pakalpojums nodrošina iespēju personai deklarēt savu, kā arī sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietu Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pēc ziņu reģistrēšanas Iedzīvotāju reģistra datu bāzē personai pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

UZMANĪBU! Viena mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas (tajā skaitā anulēšanas) personas pienākums ir deklarēt savu jauno dzīvesvietu.

Reģistrējot bērna dzimšanas faktu Dzimtsarakstu nodaļā, tur vienlaikus tiek veikta arī bērna dzīvesvietas deklarēšana. Gadījumā, ja bērna dzimšanas fakts jau reģistrēts, bērna dzīvesvietu var deklarēt, izmantojot e-pakalpojumu “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” portālā latvija.lv vai klātienē kādā no pašvaldības klientu apkalpošanas centriem.

Deklarēt dzīvesvietu var bez maksas elektroniski portālā latvija.lv. Uzsākot darbu, zilajā logā “Populārākie e-pakalpojumi” tematiskajā sadaļā “Dzīvesvietas deklarācija” izvēlieties “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, autentificējieties kā internetbankas, e-paraksta vai eID kartes lietotājs un norādiet prasīto informāciju. Lai pārliecinātos, ka deklarācija aizpildīta un iesniegta, logā “Populārākie e-pakalpojumi” izvēlieties “Deklarētās dzīvesvietas pārbaude (mani dati Fizisko personu reģistrā)”, piedāvātajā dokumentā pārbaudot ziņas par deklarēto adresi. Savukārt, izmantojot pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas”, var noskaidrot, kurš deklarēts jūsu īpašumā.

Priekšrocības, deklarējot dzīvesvietu elektroniski:

 • nav jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jo pakalpojuma pieprasītājs autentificējas ar elektroniskiem autentifikācijas līdzekļiem;
 • ja dzīvesvieta tiek deklarēta savam nepilngadīgajam bērnam, aizbildnībā vai aizgādnībā esošajai personai, nav jāuzrāda pārstāvību apliecinošs dokuments, jo ziņas par personas likumisko pārstāvi tiek automātiski pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā;
 • deklarējamās dzīvesvietas adreses ievadīšanai tiek izmantoti Valsts adrešu reģistra dati, līdz ar to tiek nodrošināta automātiska adreses esamības pārbaude;
 • ziņas par jauno dzīvesvietu tiek uzreiz aktualizētas Iedzīvotāju reģistrā;
 • par pakalpojumu nav jāmaksā valsts nodeva.

Portālā Latvija.lv e-pakalpojuma “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana” ietvaros personai papildus iespējams izvēlēties:

 • deklarēt dzīvesvietu Latvijā vai norādīt dzīvesvietas adresi ārvalstī;
 • deklarēt dzīvesvietu Latvijā un norādīt vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī;
 • deklarēt dzīvesvietu ārvalstī un norādīt vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī;
 • norādīt vienu papildu adresi Latvijā, nemainot ziņas par pamatadresi (deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto adresi ārvalstī);
 • norādīt vienu papildu adresi ārvalstī, nemainot ziņas par pamatadresi (deklarēto dzīvesvietas adresi vai norādīto adresi ārvalstī);
 • anulēt papildu adresi, ja tāda ir aktuāla e-pakalpojuma pieprasīšanas brīdī.

Ja nav iespējas deklarēt dzīvesvietu elektroniski, to iespējams izdarīt jebkurā sev tuvākajā novadā esošajiem Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC).

 

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.