Pakalpojumi / Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

* Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei

Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.

Lai saņemtu pabalstu daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei, vecākam jāuzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecība un vienam no vecākiem jābūt deklarētam Valmieras novada administratīvajā teritorijā.

Pabalsta saņemšanai var pieteikties:

  • e-adreses lietotāji – tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adresi speciālo pieteikuma e-formu (atrodama lodziņā “Izvēlies veidlapu”). (Vairāk par elektronisku saziņu ar pašvaldību lasiet šeit);
  • nosūtot elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu e-pastā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei ();
  • nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pastā vai iesniedzot to klātienē  Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, vai savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam.

Detalizēts pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

* Ēdināšanas maksas atvieglojums Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs 50% apmērā visām ēdienreizēm bērnam no daudzbērnu ģimenes, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu, un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Detalizēts pakalpojuma apraksts šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

* Ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē

Ēdināšanas pabalstu izglītojamiem, kuri izglītību apgūst privātajā izglītības iestādē piešķir izglītojamiem, kuri klātienē apgūst pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu Valmieras novada administratīvajā teritorijā privātajā izglītības iestādē.

Bērniem no daudzbērnu ģimenes tiek nodrošināts pabalsts 50% apmērā:

– visām ēdienreizēm, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu (bet ne vairāk kā 1,25 euro dienā);
– 1.–4. klašu izglītojamiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1 euro dienā);
– 5.–9. klašu izglītojamajiem pusdienām (bet ne vairāk kā 1,50 euro dienā).

! Izglītojamais vienlaicīgi nevar saņemt vairākus atvieglojumus.

Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķir Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu. Papildus jāuzrāda Goda ģimenes apliecība, ja pieprasa atvieglojumu bērnam no daudzbērnu ģimenes. Sūtot dokumentus e-pastā, tiem jābūt elektroniski parakstītiem.

AKTUĀLI E-adreses lietotājiem! Saziņai ar Sociālo lietu pārvaldi izmantojiet savu e-adresi, kā ziņojuma adresātu izvēloties “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” un pievienojot ieskenētu aizpildītu iesnieguma veidlapu un citus nepieciešamos dokumentus.

Ēdināšanas pabalstu piešķirts no dienas, kad Sociālo lietu pārvalde pieņēmusi lēmumu par tā piešķiršanu un izmaksā reizi mēnesī vecākam vai likumiskajam pārstāvim 10 darba dienu laikā pēc tam, kad iesniegts rēķins par iepriekšējā mēnesī saņemto ēdināšanas pakalpojumu un maksājuma dokuments par tā apmaksu.

Detalizēts pakalpojuma apraksts šeit
Iesnieguma veidlapa šeit

 

* Nekustamā īpašuma nodokļa summa tiek samazināta (personas iesniegums nav nepieciešams) par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas (saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”), bet ne vairāk par 500 euro, par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

! Iesakām arī iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo materiālu daudzbērnu ģimenēm.

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.