Pakalpojumi / Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Ēdināšanas maksas atvieglojumi Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs INFOGRAFIKA (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas un saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.11):

  • 50% apmērā bērnam no daudzbērnu ģimenes visām ēdienreizēm, kurš apgūst pirmsskolas izglītības programmu, un pusdienām, kurš apgūst pamatizglītības programmu 7.- 9.klasē vai vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
  • 100% apmērā, ja daudzbērnu ģimenes bērns atbilst kādai no mērķgrupām:

♦ obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem pusdienām

♦ Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem visām ēdienreizēm

♦ 1.–4.klašu izglītojamajiem pusdienām, sedzot starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un valsts piešķirtiem līdzekļiem izglītojamo ēdināšanai

♦ 5.–6.klašu izglītojamajiem pusdienām

♦ pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti visām ēdienreizēm

♦ 7.–9.klases vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar invaliditāti pusdienām

♦ izglītojamiem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu iestādē, kuru finansē no valsts budžeta mērķdotācijas, visām ēdienreizēm

Atvieglojumu piešķir izglītības iestādes vadītājs vai direktors, pamatojoties uz izglītojamā vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegumu. Vienlaikus uzrādāma  Latvijas Goda ģimenes apliecība vai invaliditāti apliecinošs dokuments, vai izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu

Atvieglojums piemērojams uz termiņu, kāds noteikts Latvijas Goda ģimenes apliecībā vai kādā no pārējiem iepriekš minētajiem dokumentiem

 

Pabalsts mācību piederumu iegādei vienu reizi gadā par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību (saskaņā ar pašvaldības 26.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.9) pieejams daudzbērnu ģimenei, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” vai Latvijas Goda ģimenes apliecība “Goda ģimene”, ja vienam no vecākiem un vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsta saņemšanai var pieteikties:

  • e-adreses lietotājs – tiešsaistē aizpildot un nosūtot uz Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adresi speciālo pieteikuma e-formu (atrodama lodziņā “Izvēlies veidlapu”). (Vairāk par elektronisku saziņu ar pašvaldību lasiet šeit);
  • nosūtot elektroniski parakstītu aizpildītu iesniegumu e-pastā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei (slp@valmierasnovads.lv);
  • nosūtot Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldei adresētu iesniegumu pastā vai iesniedzot to klātienē  Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, 1.stāvā, vai savai dzīvesvietai tuvākajam sociālajam darbiniekam.

Pabalsta apmērs ir 40 eiro par katru bērnu, kurš apgūst obligāto pamatizglītību, un tas tiek pārskaitīts pabalsta pieprasītāja kontā.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma (personas iesniegums nav nepieciešams) par 50 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas (saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli”), bet ne vairāk par 500 euro, par dzīvojamām mājām, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem.

! Iesakām arī iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto informatīvo materiālu daudzbērnu ģimenēm.

 

 

Informācija aktualizēta 04.02.2022.