Pakalpojumi / Ēdināšanas maksa Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs

Ēdināšanas maksa Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs

2023. gada 28. decembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināta ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības iestādēs (Lēmums Nr. 665)

Ēdināšanas maksa pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • pusotru līdz sešus gadus veciem bērniem ēdināšanas maksa noteikta 3 eiro dienā (tajā skaitā: brokastis – 0,64 eiro, pusdienas 1,78 eiro, launags – 0,58 eiro;
 • bērniem, kuriem noteikta diagnoze fenilketonūrija – 1,40 eiro dienā.

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pirmsskolas izglītības iestādēs

Saglabāsies Valmieras novada pašvaldības noteiktie ēdināšanas maksas atvieglojumi tās dibinātajās izglītības iestādēs.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem;
 • visām ēdienreizēm pirmsskolas vecuma izglītojamiem ar invaliditāti;
 • visām ēdienreizēm speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem un Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” speciālo grupu izglītojamajiem;
 • visām ēdienreizēm bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

Ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās visām ēdienreizēm bērniem no daudzbērnu ģimenes, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu.

 

2023. gada 28. decembra Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprināti grozījumi 28.09.2023. lēmumā Nr. 448 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs”, kas stājās spēkā no 2024. gada 2. janvāra  (Lēmuma konsolidētā versija).

Ēdināšanas maksa vispārējās izglītības iestādes:

 • brīvpusdienas nodrošinās 1.-4. klašu izglītojamiem, kuru pusdienu izmaksas 50 % apmērā (bet ne vairāk kā 1,545 eiro) apmaksā no piešķirtās valsts budžeta dotācijas un pašvaldības līdzfinansējuma;
 • brīvpusdienas saglabāsies arī visiem 5.–6. klašu izglītojamiem, izmaksas 100% apmērā sedzot no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
 • 7.–12. klašu izglītojamiem pusdienu maksa noteikta 2,10 eiro par vienu ēdienreizi. No pašvaldības budžeta segs izmaksas, kas veidojas starp ēdienreizes faktisko cenu, ko noteicis ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs, un pašvaldības apstiprināto maksu (2,10 eiro).

Atvieglojumi ēdināšanas maksai pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 100 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām izglītojamiem ar invaliditāti, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē.

Pašvaldības izglītības iestādē ēdināšanas maksas atvieglojumus 50 % apmērā nodrošinās:

 • pusdienām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no daudzbērnu ģimenes, kuri apgūst pamatizglītības programmu 7.–9. klasē, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu;
 • pusdienām bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības, kuri apgūst vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības programmu.

Atvieglojumu saņemšanai jāiesniedz izglītības iestādes direktoram/vadītājam adresēts iesniegums un jāuzrāda statusu apliecinošs dokuments (invaliditāti apliecinošs dokuments, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu vai Latvijas Goda ģimenes apliecība). Aicinām vecākus pārliecināties par statusu apliecinošo dokumentu derīguma termiņu. Ja nepieciešamie dokumenti izglītības iestādē tiks iesniegti pēc 1. septembra, atvieglojumus piemēros par pilnu mēnesi.

Atvieglojumu saņemšanai pusdienām obligātās pirmsskolas izglītības programmas izglītojamiem un 1.–6. klašu izglītojamiem iesniegums nav jāiesniedz, jo atvieglojumu piešķiršana notiks automātiski.

Informācija aktualizēta 16.01.2024.