Pakalpojumi / Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Dzīvošanai paredzētām telpām tiek piemērota likumā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) likme 0,2-0,6% apmērā.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas daļu, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo/piekritīgo zemi, uz kuras māja atrodas, maksā daudzdzīvokļu māju īrnieki/nomnieki/tiesiskie valdītāji/lietotāji.

Ar NĪN tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas (to daļas), kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus.

UZMANĪBU!

No 2022.gada 1.janvāra paaugstināta NĪN likme, 3% no kadastrālās vērtības, tiek piemērota:

  • par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi (par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi papildus tiek piemērota likumā noteiktā papildlikme – 1,5% no kadastrālās vērtības, līdz ar to kopējā likme par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi ir 4,5% no kadastrālās vērtības);
  • būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša.

Juridiskai personai piederošai dzīvojamai platībai tiek piemērota paaugstināta likme (1.5%), ja par tās īres tiesībām Zemesgrāmatā nav reģistrēta atzīme.

 

2023, gada 1. janvārī stājas spēkā Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošie noteikumi Nr. 68 par grozījumiem novada pašvaldības šobrīd spēkā esošajos saistošajos noteikumos “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā”. Šie grozījumi nosaka, ka nekustamā īpašuma  nodokļa (NĪN) likme 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības tiks piemērota fizisku personu īpašumā/valdījumā esošiem NĪN objektiem – dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, tai piekrītošajai koplietošanas platībai, viena dzīvokļa mājām vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja tajās taksācijas gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona. Ja attiecīgajā mājoklī būs deklarēta vismaz viena persona, NĪN būs 0,2-0,6% apmērā no kadastrālās vērtības, kas ir pat 7,5 reizes zemāka.

Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka – Latvijā pastāvīgi dzīvojošam cilvēkam ir pienākums deklarēt dzīvesvietu Latvijā. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi nekustamā īpašumā, ja:

  • tai pieder šis īpašums;
  • attiecībā uz to noslēgts īres (nomas) līgums;
  • šī īpašuma lietošanas tiesības iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska pamata.

Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi nerada saistības, tas vajadzīgs, lai cilvēks nepieciešamības gadījumā būtu sasniedzams valsts un pašvaldības institūcijām.

 

Par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība, NĪN atvieglojumi tiek piemēroti vairākām nodokļa maksātāju kategorijām :

1) maznodrošinātai personai (ģimenei), kurai saskaņā ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas (atvieglojums tiek piešķirts automātiski, bez iesnieguma);

2) personai ar I vai II grupas invaliditāti par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas.

3) personai (ģimenei), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir šo personu deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas.

4) Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekam par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas.

5) vientuļam pensionāram, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām, un tām piekritīgo zemi vai dzīvokli ar tam piekritīgo zemi, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts – 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas.

6) pensionāram, kas vecāks par 70 gadiem, par īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošu individuālo dzīvojamo māju un tās palīgēkām vai dzīvokli, kurā ir personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā un iznomāts, personas pensija ar piemaksu pie pensijas nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 25% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās NĪN summas.

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu, jābūt nomaksātam NĪN par iepriekšējo gadu.

 

Pakalpojuma apraksts šeit​​

 

Informācija aktualizēta 23.11.2022.