Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.07.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.07.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 28.jūlijā plkst.10.00, Valmieras sākumskolas zālē, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā.

Domes sēdes protokols 28.07.2022.

Domes sēdes audioieraksts 28.07.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.xPar papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāJānis Baiks
 2.xPar darba kārtību kopumāJānis Baiks
 3.455Par grozījumu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” nolikumā
Nolikums
Guna Zvirgzda
 4.456Par grozījumu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ezītis” nolikumā
Nolikums
Guna Zvirgzda
 5.457Par grozījumu Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” nolikumā
Nolikums
Guna Zvirgzda
 6.458Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
Guna Zvirgzda
7.459Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Krācītes” nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
Guna Zvirgzda
 8.460Par Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu
Nolikums
Guna Zvirgzda
 9.461Par Kocēnu pamatskolas Attīstības plāna 2022./23. 2024./25. mācību gadam apstiprināšanu
Pielikums
Imants Mālnieks
 10.462Par dalības maksas apstiprināšanu Kocēnu sporta skolas vasaras dienas nometnei “Kocēni 2022”Imants Mālnieks
 11.463Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” filiālbibliotēku – Vaidavas, Rencēnu 2. un Vecates pagastu bibliotēku dalībai projektā “Eiropas izaicinājums 2022”
Pielikums
Kristīne Kīne
 12.464Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
Sandis Svarinskis
 13.465Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” ūdens un kanalizācijas tarifa apstiprināšanu
2.pielikums
Inese Alksne
 14.466Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BANGA KPU”, Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” reorganizācijas uzsākšanu
Pielikums
Lana Ukrija
 15.467Par Valmieras novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “ZAAO”
Pielikums
Lana Ukrija
 16.468Par īpašuma /“Nosaukums”/ zemes vienības daļas iegādi Mūrmuižas ielas turpinājuma izbūvei Valmierā, Valmieras novadāSvetlana Tomsone
 17.469Par īpašuma /“Nosaukums”/ zemes vienības daļas iegādi Mūrmuižas ielas turpinājuma izbūvei Kauguru pagastā, Valmieras novadāSvetlana Tomsone
 18.470Par īpašuma /“Nosaukums”/ zemes vienības daļas iegādi Mūrmuižas ielas turpinājuma izbūvei Valmierā, Valmieras novadāSvetlana Tomsone
 19.471Par projekta “Apsaimniekošanas pasākumi dabas pieminekļu – dižkoku saglabāšanai Valmieras novadā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu
Pielikums
Evija Nagle
 20.472Par dzīvokļa īpašumam /Adrese/, Valmierā, Valmieras novadā, piekrītošās zemes pārdošanuGints Bērtiņš
 21.473Par izcērtamās koksnes nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 22.474Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”
Pielikums
Ilona Rozenštoka
 23.475Par dalību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”Zane Ozoliņa
 24.476Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu
Pielikums
Olga Ozola
 25.477Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu
Pielikums
Olga Ozola
 26.Saistošie noteikumi Nr.57Saistošie noteikumi “Par licencētās rūpnieciskās zvejas nosacījumiem Burtnieku ezerā”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Evija Ozola
 27.Saistošie noteikumi Nr.58Saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieku ezerā”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Evija Ozola
 28.Saistošie noteikumi Nr.59Saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Salacas upes posmā no Īģes ietekas līdz šosejas tiltam pār Salacu Vecatē (Salacas augštecē)”
Pielikums
Paskaidrojuma raksts
Evija Ozola
29.Saistošie noteikumi Nr.60Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu””
1.pielikums
2.pielikums
4.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Inta Štefenberga
 30.Saistošie noteikumi Nr.61Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā”
Paskaidrojuma raksts
Andris Alpeus

PAPILDU JAUTĀJUMI

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.Saistošie noteikumi Nr.62Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”
Konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 2.478Par precizējumiem 30.06.2022. saistošajos noteikumos Nr.56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”
Pielikums Precizēti saistošie noteikumi Nr.56
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Evija Ozola
 3.479Par precizējumiem 2022.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.51 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā”
Pielikums Precizēti saistošie noteikumi Nr.51
Paskaidrojuma raksts
Līga Zvirbule
 4.480Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.- 2028.gadam 2.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
Inese Bērziņa
 5.481Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai konkursa rezultātu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanuToms Upners
 6.482Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanuIlze Polka
 7.483Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 26.08.2021. sēdes lēmumā Nr.271 “Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanu”
Konsolidētā versija
Ilze Polka
8. 484Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 9601 009 0084 un 9601 009 0083 atsavināšanuGints Bērtiņš
  9.485Par nekustamā īpašuma “Enerģētiķis 59”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošana atsavināšanuGints Bērtiņš
 10.486Par nekustamā īpašuma “Gaujmala Segļi 99”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 11.487Par nekustamā īpašuma “Bērnu dārzs-Skola”, Vilpulkā, Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai
1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 12.Saistošie noteikumi Nr.63Saistošie noteikumi “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā””
Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 13.Saistošie noteikumi Nr.64Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu”
Paskaidrojuma raksts
Baiba Tūtina
 14.488Par “Valmieras novada iedzīvotāja karte” un “Valmieras novada skolēna apliecība” risinājumu ieviešanuEdgars Martinsons
 15.x(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS) Par tikko izveidoto Valmieras novada tūrisma mājaslapuToms Treimanis