Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.03.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 31.03.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 31.martā plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 31.03.2022.

Domes sēdes audioieraksts 31.03.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1. 212Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

3.pielikums
4.pielikums
Lēmuma Nr.11 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 2.ATLIKTSPar nekustamā īpašuma “Vīnkalni” neapbūvētās daļas Vīnkalnu iela un Mākoņu iela pirkšanu, Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadāZane Elksne
 3.Saistošie noteikumi Nr.43Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Juris Zariņš
 4.213Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “VIDZEMES MĒRNIEKS”

Pielikums
Juris Zariņš
 5.214Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana un nārsta vietu atjaunošana Burtnieku ezerā 2022.gadā”Evija Ozola
 6.215Par latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu organizatorisko plānu 2022.–2026.gadam

1.pielikums (Ekspertu grupas NOLIKUMS)
2.pielikums (Organizatoriskais plāns)
Organizatoriskā plāna 1.pielikums
Organizatoriskā plāna 2.pielikums
Evija Ozola
 7.216Par Skaņākalna dabas parka un tam piegulošo teritoriju nodošanu apsaimniekošanā SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”

Pielikums (Apsaimniekošanas NOTEIKUMI)
Noteikumu pielikums
Iveta Ence
 8.217Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Bērzi”-2, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 9.218Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Birzes”-4, Ēveles pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 10.219Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Doktorāts Dauguļi”-5, Dauguļos, Dikļu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 11.220Par neizīrēta divistabu dzīvokļa “Mellumi”-4, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 12.221Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa Rūpniecības ielā 42-29, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 13.222Par nekustamā īpašuma “Zeltiņi 1”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 14.223Par nekustamā īpašuma Nameja aleja 11, Valmiermuiža, Valmieras pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanaiGints Bērtiņš
 15.224Par automašīnas “VW LT 35” (valsts reģistrācijas numurs GB 4535) nodošanu atsavināšanai

Pielikums
Gints Bērtiņš
 16.225Par zemes vienību nodošanu īpašumāGints Bērtiņš
 17.226Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā

Pielikumi
Sandis Svarinskis
 18.227Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta – dzēšanu nekustamā īpašuma /Nosaukums/ zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu /kadastra Nr./Evija Nagle
 19.228Par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Valmieras novadāLīga Solovjova
 20.229Par atbalstu Zigmunda Skujiņa grāmatas “Burti lido. Domas skan” izdošanaiToms Upners
 21.230Par iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Ieva Miķīte-Plusniņa
 22.231Par atbalstu mājokļa vides pielāgošanai personai ar kustību traucējumiemSolvita Rumba
 23.232Par atbalstu Valmieras Viestura vidusskolas dalībai projektā “Valmieras Viestura vidusskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide pandēmijas ietekmes mazināšanai”

Pielikums
Iveta Pāže
 24.233Par atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” V kārtas nolikuma apstiprināšanu un iesniegumu vērtēšanas komisijas apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Liene Dembovska
 25.234Par Kocēnu pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” Attīstības plāna 2022.‒2024.gadam apstiprināšanu

Pielikums
Imants Mālnieks
 26.Saistošie noteikumi Nr.44Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Valmieras novada izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu realizēšanā

Paskaidrojuma raksts
Eva Monika Švarca
 27.235Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā Valmieras novadā” apstiprināšanu

Pielikums
Eva Monika Švarca
 28.236Par precizējumiem 2021.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādē, kurās tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma“

Precizēti saistošie noteikumi Nr.27
Paskaidrojuma raksts
Guna Zvirgzda
 29.237Par grozījumiem Mazsalacas pirmsskolas izglītības iestādes “Dārziņš” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Guna Zvirgzda
 30.238Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.12.2022. lēmumā Nr.575 (protokols Nr.18, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apbalvojumiem”

NOLIKUMS
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Nolikuma 4.pielikums
Sandra Purmale
 31.239Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.568 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 32.240Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.536 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 33.241Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 34.242Par Valmieras novada pašvaldības interešu izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 35.243Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 36.244Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 37.Saistošie noteikumi Nr.45Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Anda Grīviņa

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.245Par zemes vienību izmantošanuAnda Grīviņa
 2.246Par Valmieras novada pašvaldības pieteikuma iesniegšanu konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” finālāToms Upners
 3.247Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.460 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 4.Saistošie noteikumi Nr.46Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 “Par Valmieras novada pašvaldības 2021. gada budžetu”

2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Saistošo noteikumu Nr.4 konsolidētā versija
Inta Štefenberga
 5.248Par grozījumiem ilgtermiņa aizdevuma līgumā “Burtnieku novada pašvaldības investīciju projekta “Trīsstūris”, Hallartes ielas pirmās kārtas izbūve Valmieras pagastā, Burtnieku novadā” īstenošanaiInta Štefenberga
 6.249Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.04.2021. lēmumā Nr.125 (protokols Nr.6, 29.§) “Par nekustamā īpašuma Beātes ielā 49, Valmierā nomas līguma slēgšanu ar Nodrošinājuma valsts aģentūru”

Lēmuma Nr.125 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 7.Saistošie noteikumi Nr.47Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 8.250Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.01.2021. lēmumā Nr.4 (protokols Nr.2, 3.§) “Par jaunveidojamā Valmieras novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038.gadam un Attīstības programmas 2022.–2028.gadam izstrādes uzsākšanu”

Lēmuma Nr.4 konsolidētā versija
Evija Nagle
 9.251Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038.gadam un attīstības programmas 2022.–2028.gadam projektu precizēšanas uzsākšanuEvija Nagle
 10.252Par konceptuālu atbalstu jauna siltumenerģijas ražošanas avota būvniecībaiSandis Svarinskis
 11.253Par  Valmieras novada pašvaldības atbalsta pasākumiem Ukrainas civiliedzīvotājiemBaiba Tūtina
 12.254Par materiālu atbalstu Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri izmitina Ukrainas civiliedzīvotājusBaiba Tūtina