Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.05.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.05.2022.


Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2022.gada 26.aprīlī plkst.10.00, Burtnieku kultūras centrā, Jaunatnes ielā 15, Burtniekos, Burtnieku pagastā.

Domes sēdes protokols 26.05.2022.

Domes sēdes audioieraksts 26.05.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.ATLIKTSPar sūdzību izskatīšanu un elektrolīnijas demontāžas īpašumā /“Nosaukums”/, Ēveles pagastā, Valmieras novadā izvērtēšanuZane Stuķēna
 2.320Par statusa maiņu un adrešu piešķiršanu telpu grupām /adrese/, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
 3.321Par Valmieras novada pašvaldības zemes nomas maksas cenrāža apstiprināšanu

Pielikums
Anda Grīviņa
 4.Saistošie noteikumi Nr.51Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Līga Zvirbule
 5.322Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Valmieras novada administratīvajā teritorijāRita Jemšika
 6.323Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai” apstiprināšanu

Pielikums
Toms Upners
 7.324Par zemesgabalu nomu Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorijā personīgo palīgsaimniecību vajadzībāmZeltīte Munce
 8.325Par sociālās dzīvojamās mājas Alejas ielā 4A, Rencēnos, Valmieras novadā  un “Aldari”, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā statusa atcelšanuKaija Muceniece
 9.326Par Valmieras novada pašvaldības domes 24.02.2022. lēmuma Nr.192 (protokols Nr.4, 87.§) “Par grozījumiem 30.12.2016. deleģēšanas līgumā un bezatlīdzības lietošanā nodotā nekustamā īpašuma Parka ielā 23, Sedā, Valmieras novadā līguma termiņa pagarināšanu ar biedrību “Latvijas Sarkanais Krusts”” atcelšanuZane Priedule
 10.327Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde” struktūrvienības “Veselības aprūpes nodaļa” nolikumā

Pielikums
Nolikuma konsolidētā versija
Inga Birkava
 11.328Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par ceļu un ceļu aizsargjoslas aizsardzību Valmieras novadā, veicot mežizstrādes darbus”

Valmieras novada pašvaldības lēmuma Nr.538 konsolidētā versija
Noteikumu konsolidētā versija
Zane Elksne
 12.329Par nekustamā īpašuma Parka ielā 31, Mazsalacā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai

Pielikums
Valdis Kampuss
 13.330Par adrešu likvidēšanu dzīvojamo telpu grupām Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadāKaspars Roķis
 14.331Par atbalstu dalībai projektā “LIFE21-CCA-EE-LIFE LATESTadapt – 101074438”

Paskaidrojuma raksts
Inguna Zukure
 15.332Par atbalstu biedrībai “Vaidavas izglītības biedrība” projekta pieteikuma Nr.2022.LV/ĢDP/125 “MĒS VARAM KOPĀ BŪT!” īstenošanai

Paskaidrojuma raksts
Evija Nagle
 16.333Par atbalstu biedrībai “Attīstības un inovāciju mācību centrs” projekta pieteikuma Nr.2022.LV/ĢDP/113 “7 gaismas stari” īstenošanai

Paskaidrojuma raksts
Evija Nagle
 17.334Par Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” Attīstības plāna 2022.‒2024.gadam apstiprināšanu

Pielikums
Imants Mālnieks
 18.335Par Valmieras novada pašvaldības  noteikumu “Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” apstiprināšanu

Noteikumi
Sandra Purmale
 19.336Par kapitālsabiedrību, kurās Valmieras novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, 2021.gada peļņas izlietošanu un zaudējumu segšanuSandis Svarinskis
 20.337Par zemes vienību nodošanu īpašumā bez atlīdzībasGints Bērtiņš
 21.338Par automašīnas “VW Transporter” (valsts reģistrācijas numurs DJ 7518) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 22.339Par automašīnas “VW LT 35” (valsts reģistrācijas numurs GB 4535) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 23.340Par automašīnas “VW Caddy” (valsts reģistrācijas numurs EP 8672) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 24.341Par automašīnas “Chevrolet Lacetti” (valsts reģistrācijas numurs GO 9851) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 25.342Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 26.343Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 27.344Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 6, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 28.
345
Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 6A, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 29.346Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 8, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 30.347Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 31.348Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

Noteikumu konsolidētā versija
Olga Ozola
 32.349Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 33.350Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Valmieras novada pašvaldības ēmuma Nr.568 konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 34.351Par zemesgabalu nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām Burtnieku apvienības teritorijā

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
8.pielikums
9.pielikums
10.pielikums
11.pielikums
12.pielikums
13.pielikums
14.pielikums
15.pielikums
16.pielikums
17.pielikums
18.pielikums
19.pielikums
20.pielikums
21.pielikums
22.pielikums
23.pielikums
24.pielikums
Kristīne Auziņa
 35.352Par zemes gabala “Ziediņi 3”, Matīšu pagastā, Valmieras novadā nomas tiesību pagarināšanu Valmieras rajona Matīšu pagasta M.Piģēna zemnieku saimniecībai “JAUNLUKSTIŅI”

Pielikums
Kristīne Auziņa
 36.353Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu

Pielikums
Vita Ievīte
 37.354Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu fiziskām personām, kurām pabeigts maksātnespējas process

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Vita Ievīte
 38.355Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas dzēšanu mirušām personām

Pielikums
Vita Ievīte
 39.Saistošie noteikumi Nr.52Grozījumi Valmieras novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.37 “Par Valmieras novada pašvaldības 2022.gada budžetu”

1.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
9.pielikums
Inta Štefenbarga

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.356Par nekustamā īpašuma “Vīnkalni” neapbūvētās zemes vienības daļas iegādi Pilātos, Valmieras pagastā, Valmieras novadāZane Elksne
 2.357Par Strenču feldšerpunkta izveidiInga Birkava
 3.358Par finansējuma piešķiršanu Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņas mobilitātes īstenošanaiDaina Roze
 4.359Par Matīšu pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” vadītāja atbrīvošanu no amataEvija Voitkāne
 5.360Par Kocēnu apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 6.361Par Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāja iecelšanu

Pielikums
Evija Voitkāne
 7.362Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora atbrīvošanu no amataEvija Voitkāne
 8.363Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.521 (protokols Nr.16, 37.§) “Par zemes vienību /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā un /adrese/, Rūjienā, Valmieras novadā apvienošanu, adreses likvidēšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa piešķiršanu”

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Santa Fromberga
 9.364Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas sastāvā

Valmieras novada pašvadības lēmuma Nr.460 konsolidētā versija.
Mairita Lakstiņa
 10.365Par komandējumu uz VācijuMairita Lakstiņa
 11.366Par nekustamā īpašuma “Mazaldari”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” specializēto darbnīcu pakalpojumu sniegšanai

Pielikums
Jānis Zuments
 12.367Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai /adrese/, Valmierā, Valmieras novadā, lai grozītu Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada)

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, lēmuma pielikumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Dace Elbrete
 13.368Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 28.04.2022. lēmumā Nr.279 (protokols Nr.9, 23.§) “Par statusa maiņu dzīvojamai mājai Alejas ielā 1, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā”

Valmieras novada pašvaldības lēmuma Nr.279 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 14.Saistošie noteikumi Nr.53Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 25.novembra saistošajos noteikumos Nr.18 “Par sociālajiem pakalpojumiem Valmieras novadā

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.18 konsolidētā versija
Agrita Bērziņa
 15.369Par atbalstu projekta pieteikuma “Burtnieku Veco kapu vārtu restaurācijai nepieciešamās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde” iesniegšanai

Paskaidrojuma raksts
Elīna Rulle
 16.370Par atbalstu projekta pieteikuma “Burtnieku Veco kapu kapličas restaurācijas būvprojekta izstrāde” iesniegšanai

Paskaidrojuma raksts
Elīna Rulle
 17.371Par investīciju projekta “Raiņa ielas divkārtu asfalta seguma atjaunošana Rūjienā, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums
Pielikums
Inta Štefenberga
 18.372Par investīciju projekta “Gājēju ietvju atjaunošana Ādama Alkšņa ielā un Raiņa ielā Rūjienā, Valmieras novadā” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums
Pielikums
Pielikums
Inta Štefenberga
 19.373Par Valmieras novada pašvaldības ziedojumu vispārējām atbalstam Ukrainas sabiedrībaiBaiba Tūtina
 20.374Par Valmieras novada pašvaldības domes 31.03.2022. lēmuma Nr.254 (protokols Nr.7, 48.§) “Par materiālu atbalstu Valmieras novada iedzīvotājiem, kuri izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus” atcelšanuBaiba Tūtina
 21.375Par automašīnas “Ford Mondeo” (valsts reģistrācijas numurs HB 7867) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 22.376Par automašīnas “Škoda Octavia” (valsts reģistrācijas numurs HG 4377) nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 23.377Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Imanta ielā 6-17, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 24.378Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Kultūras ielā 2-3, Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 25.379Par zemes vienību nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanaiGints Bērtiņš
 26.Saistošie noteikumi Nr.54Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.8 “Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksts
Valmieras novada pašvaldības aistošo noteikumu Nr.8 konsolidētā versija
Ieva Miķīte-Plusniņa
 27.380Par Valmieras novada apvienotā investīciju plāna 2021.–2022. gadam aktualizēšanu

Pielikums
Inese Bērziņa
 28.381Par investīciju projekta “Ielu divkārtu virsmu apstrāde Valmierā 1.kārta” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums
Pielikums
Inta Štefeberga
 29.382Par investīciju projekta “Ielu divkārtu virsmu apstrāde Valmierā 2.kārta” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums
Pielikums
Inta Štefeberga
 30.383Par investīciju projekta “Ūdens ielas (posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai) Valmierā pārbūve” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai

Pielikums
Pielikums
Inta Štefeberga