Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.04.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 25.04.2024.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis 2024.gada 25.aprīlī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Protokols

Lēmumu projektus var saņemt, sazinoties pa e-pastu

Valmieras novada pašvaldības domes sēžu ieraksti

Darba kārtība:

Nr.p.k.Darba kārtības punktsLēmuma Nr.
1Par izmaiņām un papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāx
2Darba kārtības apstiprināšanax
3Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 13.decembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas nozīmes maršrutu tīklā””

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija
SN 124
4Saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums

Paskaidrojuma raksts
SN 125
5Saistošie noteikumi “Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2022.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā””

Paskaidrojuma raksts

Konsolidētā versija
SN 126
6Saistošie noteikumi “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz vispārējās izglītības programmas īstenošanas izmaksas privātās vispārizglītojošās izglītības iestādēs”

Paskaidrojuma raksts
SN 127
7Saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā Valmieras novada pašvaldība sedz izmaksas bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam”

Paskaidrojuma raksts
SN 128
8Par grozījumu “Valmieras novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība”

Konsolidētā versija
176
9Par Mūrmuižas pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” Attīstības plāna 2024.-2027.gadam apstiprināšanu

Pielikums
177
10Par Valmieras 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
178
11Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr.217 “Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās vidējās izglītības programmās (10.-12.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Valsts ģimnāzijā”

Noteikumi
179
12Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr.218 “Par izglītojamo uzņemšanas vispārējās vidējās izglītības programmās (10.-12.klasēs) noteikumu apstiprināšanu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijā”

Noteikumi
180
13Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas projektā “Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas profesionālo mācību priekšmetu pedagogu mākslas darbu izstāde”

Pielikums
181
14Par atbalstu dalībai projektā “Proti un Dari 2.0”

Pielikums
182
15Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu dalību Jaunatnes starptautiskās programmas aģentūras projektu konkursā “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”

Pielikums
183
16Par dalības maksu Naukšēnu vidusskolas diennakts nometnei “Jestrie zaķkāposti”

Pielikums
184
17Par dalības maksu Valmieras Mūzikas skolas diennakts nometnei “Vienoti ar mūziku”

Pielikums
185
18Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Konsolidētā versija
186
19Par Valmieras novada pašvaldības konkursa “Koka skulptūru izzāģēšanas konkurss 27.Gaujas plostnieku svētku ietvaros” nolikuma un komisijas sastāva apstiprināšanu

Nolikums

Pielikums
187
20Par atbalstu projekta “Mācību vides uzlabošana vispārējās izglītības iestādēs Valmieras novadā” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
188
21Par dalību projekta “Pieejamu tūrisma maršrutu attīstība” (Access Routes) īstenošanā

Pielikums
189
22Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

2.pielikums
3.pielikums
9.pielikums

Konsolidētā versija
190
23Par zemes nomas pirmtiesību izbeigšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9656 003 0141, “Saulītes”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā191
24Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu Skolas ielā 49, Rūjienā, Valmieras novadā

Pielikums
192
25Par SIA “Valmieras Olimpiskais centrs” pamatkapitāla palielināšanu193
26Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu194
27Par Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas 20.02.2024. lēmuma Nr.13 (protokols Nr.2, 3.§) “Par norādījuma Nr.533 zīmes “Dzīvojamā zona” uzstādīšanu Beverīnas ielā, posmā no Brīvības ielas līdz Valkas ielai, Valmierā” apstrīdēšanu195
28Par mantiskā zaudējuma atlīdzinājumu196
29Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Videonovērošanas sistēmas lietošanas noteikumi”

Konsolidētā versija
197
30Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Miera iela 8 – 3, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
198
31Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Saules iela 1 – 11, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
199
32Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Dārza iela 12 – 3, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
200
33Par neizīrēta četristabu dzīvokļa Dārza iela 12 – 39, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
201
34Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 1A- 38, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
202
35Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 1A- 40, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
203
36Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 1A- 41, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
204
37Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 1A- 45, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
205
38Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Sporta iela 2 – 34, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
206
39Par neizīrēta dzīvokļa Sporta iela 4 -12, Sedā, Valmieras novadā, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
207
40Par nekustamā īpašuma Meža iela 4, Sedā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
208
41Par nekustamā īpašuma “Krustuļi”, Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
209
42Par nekustamā īpašuma Miera iela 7, Strenčos, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
210
43Par nekustamā īpašuma “Severi”, Dakstos, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
211
44Par neizīrēta vienistabas dzīvokļa “Senči” 10, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
212
45Par izcērtamās koksnes cirsmās “Kalnēni”, “Līdumi”, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
213
46Par izcērtamās koksnes cirsmās “Māliņi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
214
47Par izcērtamās koksnes cirsmās “Jaunāmāja 1”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
215
48Par izcērtamās koksnes cirsmās “Vaivari”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
216
49Par 1/3 domājamās daļas atsavināšanu no “Kaukumi” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9648 013 0063217
50Par apbūvēta nekustamā īpašuma Kalēju iela 19, Rūjienā, Valmieras novadā, atsavināšanu218
51Par apbūvēta nekustamā īpašuma “Jaunvāles kūts”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanu219
52Par tirdzniecības vietu iekārtošanu Valmieras pilsētā 2024.gada vasaras sezonā

Pielikums
220
53Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.10.2022. lēmumā Nr.675 (protokols Nr.20, 47.§) “Par Valmieras novada apvienību pārvalžu sniegto maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”’

Konsolidētā versija
221
54Par Valmieras novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizēšanu

Investīciju plāns
1.pielikums
2.pielikums
222
55Par Valmieras novada pašvaldības domes 28.12.2023. saistošo noteikumu Nr.114 “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu” atcelšanu223
56Par precizējumu Valmieras novada pašvaldības domes 28.03.2024. lēmumā Nr.125 (protokols Nr.4, 24.§) “Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 24.08.2022. lēmumā Nr.522 (protokols Nr.16, 34.§) “Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes maksas cenrāža apstiprināšanu””

Konsolidētā versija
224
57 Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
225
58 Par Valmieras novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu sarakstiem

1.Pielikums
2.Pielikums
3.Pielikums
226
59 Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.06.2023. lēmumā Nr.315 (protokols Nr.9, 47.§) “Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS””

Konsolidētā versija
227
60 Par nekustamā īpašuma Garā ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā bezatlīdzības lietošanas līguma izbeigšanu228
61 Par nekustamā īpašuma Garā ielā 10, Valmierā, Valmieras novadā nodošanu pārvaldīšanā un lietošanā Valmieras Kultūras centram229
62 Par Trikātas pamatskolas direktora iecelšanu230
63 Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības 31.01.2024. lēmumā Nr.1 “Par skolēnu skaita noteikšanu 2024./2025. mācību gadam Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1., 7. un 10.klasēs”

Konsolidētā versija
231
64 Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Gājēju ietves un apgaismojuma izbūve Zilākalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai”232
65Par precizējumiem konkursa “Uzņēmējdarbības atbalsts remigrantiem Valmieras novadā” nolikumā

Nolikums

Pieteikuma veidlapa
233
66 Par atbrīvošanu no amata234
67 Par Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora iecelšanu235
68 Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība izsniedz atļaujas iebraukt un/vai novietot transportlīdzekli stāvēšanai teritorijā, kur transportlīdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm”

Konsolidētā versija
236
69 Par Valmieras novada pašvaldības bērnu un jauniešu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”237
70 Par komandējumu uz Vāciju238
71 Par atbalstu projekta “Bezemisijas transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Valmieras novadā” iesnieguma iesniegšanai

Pielikums
239
72INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras novada Bāriņtiesa” pārskata ziņojums par tās darbību 2023.gadā x
73INFORMATĪVS JAUTĀJUMS Par kapitālsabiedrību darbību – kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2023.gadā un plānotais 2024.gadā x