Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā

Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldība
Projekta indikatīvais īstenošanas termiņš01.07.2019. – 30.06.2023.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasNo projekta attiecināmajām izmaksām 828 491.22 EUR apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 45.39% (376 018.08 EUR), pārējo līdzfinansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldības budžeta līdzekļi.
Projekta mērķiIkvienam cilvēkam ir tiesības uz dzīvi sabiedrībā. Mazsalacas apvienībā pašlaik ir pieejams psihologa pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bet pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem nav pieejami speciāli pielāgoti pakalpojumi. Sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu neesamība vēl vairāk atstumj projekta mērķa grupas personas no integrēšanās vietējā sabiedrībā. Projekta īstenošana ir nepieciešama, lai izveidotu infrastruktūru pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pakalpojumi nodrošinātu šīm personām spēju un prasmju attīstīšanu, kas palīdzēs nākotnē iesaistīties sabiedriskās aktivitātēs kā vietējā novada, tā plašākā mērogā. 

Projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027 plānots izveidot šādus pakalpojumus:
 
1.  Grupu dzīvokļi Parka ielā 9 Mazsalacā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 13 vietas ar dzīvokļa pakalpojumam piemērotu un tā sniegšanas prasībām atbilstošu infrastruktūru;
2.  Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Parka ielā 31 Mazsalacā;
3.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 31 Mazsalacā.
RezultātiProjekta ietvaros no 2019. gada jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam paredzēts izveidot trīs sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras risinājumus bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā: sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru pakalpojumu saņemšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (pakalpojums sniegts 31 bērnam), dienas aprūpes centru personām ar garīga rakstura traucējumiem (11 vietas) un grupu dzīvokļa pakalpojumu (13 vietas).
Publicitāte08.08.2019. Deinstitucionalizācija – iespēju tilts cilvēku ar invaliditāti dzīvei sabiedrībā
19.05.2021. Pēc būvatļaujas saņemšanas uzsākti būvniecības darbi Parka ielā 31 Mazsalacā 
20.08.2021. Pēc būvatļaujas saņemšanas uzsākti būvniecības darbi Parka ielā 9, Mazsalacā
22.12.2022. Sociālo pakalpojumu izveide Mazsalacā – projekta virzība
28.03.2022. Pabeigti būvdarbi Parka ielā 31, Mazsalacā
01.06.2022. Mazsalacā noslēgušies grupu dzīvokļu ēkas būvdarbi
20.09.2022. Mazsalacā turpinās infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai
27.10.2022. Mazsalacā darbu sāk jauns sociālo pakalpojumu centrs “Laiva”
30.01.2023. Plāno iegādāties aprīkojumu un inventāru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem un dienas aprūpes centram Mazsalacā
30.04.2023. Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” turpmākai īstenošanai izsludināti iepirkumi
24.05.2023. Noslēgti līgumi par aprīkojuma un inventāra iegādi projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” īstenošanai