Sociālo pakalpojumu izveide Mazsalacā – projekta virzība

Projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027 plānots izveidot šādus pakalpojumus:

1.  Grupu dzīvokļi Parka ielā 9 Mazsalacā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem – 13 vietas ar dzīvokļa pakalpojumam piemērotu un tā sniegšanas prasībām atbilstošu infrastruktūru;

2.  Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Parka ielā 31 Mazsalacā;

3.  Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 31 Mazsalacā.

Apzinātas projekta kopējās izmaksas 917 313,41 euro, kas pamatotas ar noslēgtajām iepirkumu procedūrām par būvdarbiem, būvuzraudzību un aprīkojuma iegādi.

Atbilstoši Vidzemes plānošanas deinstitucionalizācijas plāna 2017. – 2020. gadam grozījumiem un pašvaldības domes lēmumam infrastruktūras risinājuma attiecināmās izmaksas sastāda 843 735,11 euro, tai skaitā 409 018,86 euro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 18 656,18 euro valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 86 574,38 euro valsts budžets un  329 485,69 euro pašvaldības finansējums. Projekta neattiecināmās izmaksas sastāda 73 578,30 euro, kas tiks segtas no pašvaldības budžeta.

Līdz 2021. gada 31. decembrim jāveic projekta darbības īstenošana. Tālākai virzībai plānots ņemt aizņēmumu Valsts kasē attiecināmo izmaksu segšanai.

Līgumu ar būvdarbu veicēju plānots slēgt 2021. gada sākumā pēc apstiprinājuma Valsts kases aizņēmumam.

Plašāka informācija par deinstitucionalizācijas procesu valstī pieejama Vidzemes plānošanas reģiona mājas lapas vidzeme.lv sadaļā “Deinstitucionalizācija” un Labklājības ministrijas mājas lapā lm.gov.lv.

DI