Pabeigti būvdarbi Parka ielā 31, Mazsalacā

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr. 9.3.1.1/18/I/027 ietvaros pabeigti būvdarbi ēkā Parka ielā 31, Mazsalacā, Valmieras novadā.

Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veica SIA “PAŠVALDĪBU EKONOMISKĀS ATTĪSTĪBAS FONDS”, būvdarbus veica SIA “EKERS”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “BŪVE WOOD LINE”.

Izveidotā pakalpojumu infrastruktūra būs būtisks atbalsts Valmieras novada pašvaldības ziemeļu reģiona ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti un kuriem nepieciešami specifiski rehabilitācijas pakalpojumi bērnu dzīves kvalitātes uzlabošanai. Minētajā ēkā pieejami šādi pakalpojumi:

  • Dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

2015. gadā Labklājības ministrija Latvijā uzsāka deinstitucionalizācijas procesu, ko plānots pabeigt 2023. gadā. Deinstitucionalizācija ir pakalpojumu sistēmas izveide, lai veicinātu personu ar invaliditāti patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, kā arī aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” ietvaros turpinās arī ēkas Parka ielā 9, Mazsalacā, Valmieras novadā pārbūve un tajā tiks izveidoti grupu dzīvokļi pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 918 052,31 eiro apmērā. Projekta īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 381 067,48 eiro, valsts budžeta finansējums 81 097,27 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 17 365,24 eiro apmērā. Pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 438 522,32 eiro.