Plāno iegādāties aprīkojumu un inventāru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem un dienas aprūpes centram Mazsalacā

Projekts “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) informē, ka projektā “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” Nr.9.3.1.1/18/I/027 ir radies finansējuma ietaupījums. Par daļu no ietaupītā finansējuma Pašvaldība plāno iegādāties aprīkojumu un inventāru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un dienas aprūpes centram Mazsalacā, Parka ielā 31.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem mērķis ir nodrošināt bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, viņu vecāku un personu ar garīga rakstura traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanos un integrāciju sabiedrībā, nodrošinot sociālo rehabilitāciju sociālās funkcionēšanas spēju uzturēšanai, attīstīšanai un nepieciešamības gadījumā – atjaunošanai. Lai to nodrošinātu tiek piesaistīti dažādi speciālisti, lai centrā sniegtu fizioterapeita, logopēda, psihologa, psihoterapeita un citu speciālistu konsultācijas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Lai tās īstenotu pēc iespējas kvalitatīvāk un efektīvāk, nepieciešams nodrošināt telpu aprīkojumu (sensorā istaba) un dažādus palīglīdzekļus veiksmīgai terapijai un darbam (spēles, fizioterapijas inventārs, u.tml.). Galda spēles izmantos arī dienas centra apmeklētāji, nodrošinot viņu prasmju, spēju, funkcionēšanas pilnveidi un mērķtiecīgu, jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra, dienas centra un grupu dzīvokļu telpas tiks aprīkotas ar vides pieejamības aprīkojumu, lai nodrošinātu vides un informācijas pieejamību personām ar kustību, redzes, dzirdes un garīgās attīstības traucējumiem.

No projekta attiecināmajām izmaksām EUR 828 491,22 apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonds sedz 376 018,08 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām EUR 17 134,96, valsts budžeta finansējums EUR 80 022,65, pašvaldības finansējums EUR 355 315,53.