Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Projekta īstenotājsValmieras novada pašvaldība
Projekta nosaukumsSabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā Nr. 9.3.1.1/19/I/043
Finansēšanas avotsDarbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķis “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākums “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” – 2.kārta
Projekta īstenošanas termiņš2020.gada februāris – 2022.gada 5. oktobris
Projekta kopējās attiecināmās izmaksasKopējas projekta izmaksas – 1 217 214,43 EUR
ERAF finansējums 505 500,89 EUR
Valsts budžeta finansējums 107 175,30 EUR
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 23 050,71 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 477 329,10 EUR
Projekta mērķisProjekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” mērķis ir Rūjienā izveidot sabiedrībā balstītu sociālā pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta aktivitātesBūvprojekta izstrāde ēkas atjaunošanai un pārbūvei;
Būvniecība:
2.1. būvuzraudzība,
2.2. autoruzraudzība;
2.3. ēkas pārbūve un fasādes atjaunošana;
2.4. telpu aprīkošana
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana
RezultātiGrupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām.
Dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Dienas aprūpes centrā tiks izveidotas 18 vietas, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.
Projekta publicitāte24.04.2020. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
23.09.2020. Uzsākts darbs pie vecās slimnīcas ēkas atjaunošanas (www.rujiena.lv, Rūjienas vēstnesis)
14.12.2020. Turpinās būvdarbi vecās slimnīcas ēkā (www.rujiena.lv)
20.05.2021. Sākas vecās slimnīcas ēkas pārvērtības (laikraksts “Liesma”)
16.08.2021. Rūjienā atjauno veco slimnīcas ēku (www.valmierasnovads.lv)
12.11.2021. Rūjienā turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide (www.valmierasnovads.lv)
27.12.2021. Sociālo pakalpojumu centra Rūjienā izveides progress (www.valmierasnovads.lv)
07.02.2022. Rūjienā turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide (www.valmierasnovads.lv)
23.03.2022. Rūjienā norisinās sociālo pakalpojumu centra izveide (www.valmierasnovads.lv)
25.05.2022. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
08.07.2022. Turpinās sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā (www.valmierasnovads.lv)
22.08.2022. Pabeigti Rūjienas sociālo pakalpojumu centra būvdarbi (www.valmierasnovads.lv)
30.09.2022. Rūjienā atjaunota vecās slimnīcas ēka (www.valmierasnovads.lv)
28.10.2022. Rūjienā atklāta sociālo pakalpojumu centra ēka (www.valmierasnovads.lv)