Rūjienā atjauno veco slimnīcas ēku

Rūjienā kopš 2020.gada februāra norisinās projekta “Sabiedrībā balstīta pakalpojuma infrastruktūras attīstīšana Rūjienas novadā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) aktivitātes, kuru starpā viena no aktivitātēm ir vecās slimnīcas ēkas atjaunošana ar mērķi Rūjienas novadā izveidot sabiedrībā balstītu sociālā pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem. 2020.gada 5.februārī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika noslēgta vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekts tiek īstenots Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) realizētā projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros. Tā mērķis ir Vidzemes reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Projekta mērķgrupas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes. 

Vecās slimnīcas ēkai ir piešķirts vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statuss, tādēļ tā jāatjauno tāda pati, kāda bija iepriekš. Ir saņemta būvatļauja un uzsākta vecās slimnīcas ēkas restaurācija. Ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, tādēļ būvniekam ir jārēķinās ar dažādām likstām.

Plānots, ka ēkas restaurāciju varētu pabeigt līdz 2021.gada 21.decembrim.

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 1113056,00 EUR, tai skaitā 505501 EUR līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds, 130226 EUR ir valsts budžeta finansējums, 477329 EUR pašvaldības finansējums. 

Līga Martinsone

Rūjienas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja