Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

Nacionālais attīstības plāns 2020 un Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta mērķis:
Projekta “Sabiedrībā balstīta pakalpojuma* infrastruktūras attīstīšana Rūjienas novadā” mērķis ir Rūjienas novadā izveidot sabiedrībā balstītu sociālā pakalpojuma infrastruktūru personām ar garīga rakstura traucējumiem.

* Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pretēji aprūpei ilgstošas aprūpes institūcijās, kur cilvēki ir izolēti no plašākas sabiedrības, nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi un lēmumiem, kas viņus ietekmē, kā arī institūcijas noteikumi ir prioritāri pār cilvēka individuālajām vajadzībām. Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir kvalitatīvi, individualizēti pakalpojumi, kas cilvēkam sniedz atbalstu funkcionālo traucējumu radīto ierobežojumu pārvarēšanai un dod iespēju dzīvot mājās, bet bērnu gadījumā – augt ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

Projekta rezultātā tiks izveidots:

  • grupu dzīvokļu pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Pakalpojums tiks nodrošināts 16 personām;
  • dienas aprūpes centra pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus un pilngadīgām personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā. Dienas aprūpes centrā tiks izveidotas 18 vietas, paredzot sniegt pakalpojumu 24 personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta mērķgrupas:

  • pilngadīgas personas ar GRT, kuras saņem valsts finansētus sociālās aprūpes pakalpojumus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (turpmāk – VSAC) pakalpojumus.
  • pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras potenciāli var nonākt valsts sociālās aprūpes institūcijā.

Projekta darbības:
1. Būvprojekta izstrāde ēkas atjaunošanai un pārbūvei;
2. Būvniecība:
2.1. būvuzraudzība,
2.2. autoruzraudzība;
2.3. ēkas pārbūve un fasādes atjaunošana;
2.4. telpu aprīkošana
3. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana:

Projekta ieviešanas laiks: līdz 2021.gada 31.decembrim.
Projekta budžets: kopējās izmaksas ir 1 113 056,00 EUR, tai skaitā 505 500,89 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 107 175,30 EUR valsts budžeta finansējums, 23 050,71 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām, 477 329,10 EUR pašvaldības finansējums.
Vienošanās Nr. 9.3.1.1/19/I/043