Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.10.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.10.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 28.oktobrī plkst.10.00. Sēdes norise plānota ATTĀLINĀTI videokonferences režīmā.

Domes sēdes protokols 28.10.2021.

Domes sēdes audioieraksts 28.10.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.433Par statusa noteikšanu dzīvojamām telpāmGuntis Braslis
 2.434Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu SIA “AKĀCIJA E.V.” par nomāto īpašuma daļu Rīgas ielā 10, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
3.435Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu “Valmieras piens”, akciju sabiedrībai par ēkām un būvēm Rīgas ielā 93, Valmierā un Rīgas ielā 93A, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 4.436Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Cempu ielā 13, Cempu ielā 13A un Cempu ielā 13B, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 5.437Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “FDT” par īpašumu Rīgas ielā 19, Valmierā, Valmieras novadāInta Štefenberga
 6.438Par apbalvojumu “Par teicamām sekmēm mācību darbā” Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem 2021./2022. mācību gadāIveta Pāže
 7.439Par nekustamā īpašuma “Alejas” ar adresi Jāņa Ķenča iela 3 un Jāņa Ķenča iela 5, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanuDidzis Endzeliņš
 8.440Par Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma “Sandari”-2, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanuDidzis Endzeliņš
 9.441Par Valmieras novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma – zemes vienības ar nosaukumu “Zvejnieki”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanuDidzis Endzeliņš
 10.442Par zemes vienības Matīšu šosejā 10, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 11.443Par Valmieras pilsētas pašvaldības domes 19.06.2008. lēmuma Nr.353 (protokols Nr.7, #19) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamo īpašumu Valmierā Patversmes ielā 2 un Patversmes ielā 4 apvienošanai” atcelšanuJuris Zariņš
 12.444Par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Mazsalacas novadā” īstenošanuMarika Pitura
 13.445Par grozījumu Strenču novada domes 21.06.2021. lēmumā Nr.8, 1.§ “Par projekta “Jaunu tūrisma infrastruktūras objektu izveide Gaujas dabas takā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma precizēšanu”

Strenču novada domes lēmuma Nr.8, 1.§ konsolidētā versija
Madara Ribozola
 14.446Par grozījumiem Strenču novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr.15, 2.§ “Par projekta “Tūrisma infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana Gaujas kultūrvēsturiskajā takā” īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu”

Strenču novada domes lēmuma Nr.15, 2.§ konsolidētā versija
Madara Ribozola
 15.447Par nekustamā īpašuma “Dzirnavas”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Evija Nagle
 16.448Par nekustamā īpašuma “Jaunbusmaņi”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta izstrādi

Pielikums
Evija Nagle
 17.449Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Ipiķu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 18.450Par Valmieras novada pašvaldības nolikuma “Valmieras novada pašvaldības projektu konkursi” apstiprināšanu

Nolikums
Nolikuma 1.pielikums
Nolikuma 2.pielikums
Nolikuma 3.pielikums
Nolikuma 4.pielikums
Toms Upners
 19.451Par Valmieras novada pašvaldības projektu konkursu vērtēšanas komisijas un komisijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Toms Upners
 20.452Par nekustamā īpašuma “Cipreses”, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanuJānis Zuments
 21.453Par zemes ierīcības projekta grozījumu “Ķīkas” Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuJānis Zuments
 22.454Par Burtnieku novada pašvaldības domes 17.03.2021. lēmuma Nr.128 (protokols Nr.4, 32.punkts) “Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamajiem īpašumiem /Nosaukums/ un /Nosaukums/” atcelšanuKristīne Auziņa
 23.455Par finansējuma piešķiršanu Jērcēnmuižas zāles remontamJānis Pētersons
 24.456Par finansējuma piešķiršanu vēsturiskā bruģa atjaunošanai Ugunsdzēsēju ielā un Trikātas ielā, Strenčos, Valmieras novadāJānis Pētersons
 25.457Par iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Struktūrshēma
Ieva Miķīte-Plusniņa
 26.458Par iestādes “Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa” svinīgo ceremoniju “GADA ZELTA PĀRIS” un “GADA DIMANTA PĀRIS” nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Ieva Miķīte-Plusniņa
 27.459Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Ētikas kodekss” apstiprināšanu

Pielikums
Indra Čākure
 28.460Par Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Līga Bieziņa
 29.Saistošie noteikumi Nr.16Par koku ciršanu ārpus meža Valmieras novada administratīvajā teritorijā

Paskaidrojuma raksts
Līga Bieziņa
 30.461Par Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Rita Jemšika
 31.462Par Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS” pamatkapitāla palielināšanuLana Ukrija

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.463Par zemes nomu Beātes ielā 47, Valmierā, Valmieras novadāAnda Grīviņa
 2.464Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 3.465Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 4.466Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 5.467Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības noteikumos “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām”

5.pielikums
6.pielikums
Noteikumu konsolidētā versija
Indra Čākure
 6.468Par atbalstu Valmieras 5.vidusskolai dalībai projektā “Mācies Būt”

Pielikums
Iveta Pāže
 7.469Par melioratīvās zvejas tiesību nomas izsoli

Izsoles noteikumi
Izsoles 1.pielikums
Izsoles 2.pielikums (Melioratīvās zvejas programma)
Melioratīvās zvejas programmas 2.pielikums
Melioratīvās zvejas programma 3.pielikums
Melioratīvās zvejas programma 4.pielikums
Izsoles noteikumu 3.pielikums
Izsoles noteikumu 4.pielikums
Izsoles noteikumu 5.pielikums
Evija Ozola
 8.470Par atbrīvošanu no amataLaura Mellupe
 9.471Par nolikuma “Par ielu tirdzniecību HANZAS namiņos 2021.gadā” apstiprināšanu

Pielikums
Lana Ukrija
 10.472Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu /“Nosaukums”/, Vecates pagastā, Valmieras novadāKristīne Auziņa
 11.473Par vecāku līdzfinansējuma maksu un īres maksu dienesta viesnīcā ārkārtējās situācijas laikāIveta Pāže
 12.474Par noteikumu “Par budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, izpildi un kontroli Valmieras novada pašvaldībā” apstiprināšanu

Noteikumi
Noteikumu 1.pielikums
Noteikumu 2.pielikums
Noteikumu 3.pielikums
Inta Štefenberga
 13.475Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.68 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 22.§) “Par Valmieras novada Bāriņtiesas izveidošanu”

Lēmuma Nr.68 konsolidētā versija
Indra Čākure
14.476Par piemaksas noteikšanas kritērijiem un tās piešķiršanas kārtību Valmieras novada pašvaldības policijas darbiniekiem saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanas laikāIndra Čākure
15.477Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.107 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 20§) “Par zemes gabala Ganību iela 6, Rūjienā, Valmieras novadā bezatlīdzības nodošanu valsts īpašumā”

Lēmuma Nr.107 konsolidētā versija
Ivo Virsis
16.(INFORMATĪVS JAUTĀJUMS) “Viedās Valmieras stratēģija 2022.–2028.gadam” konsolidētās versijas prezentācijaAlvils Švēde