Attīstība

Lokālplānojumi

Lokālplānojums — vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā valstspilsētas daļai, novada pilsētai vai tās daļai, ciemam vai tā daļai vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Valmieras valstspilsētas teritorija

Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), nekustamā īpašuma “Industriālais parks”, Valmierā, Valmieras novadā, daļaiIzstrādē
Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Ausekļa ielā 30, Valmierā, Valmieras novadāIzstrādē
Lokālplānojums, kas groza Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu (no 2017.gada), zemes vienībai Kārļa Baumaņa ielā 1, Valmierā, Valmieras novadāSpēkā (nav piemērojams)
Lokālplānojums zemes vienībām Dakstiņu iela 1, Matīšu šoseja 4, Sporta iela 2, Dakstiņu iela un Ķieģeļu iela, Valmierā, lai izdarītu grozījumus Valmieras pilsētas teritorijas plānojumā (no 2017.gada)Spēkā

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības teritorija

Lokālplānojums, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012. -2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Tālavas”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Beverīnas novadāSpēkā

Burtnieku apvienības teritorija

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lakstīgalas”,Valmieras pagastā, Burtnieku novadā – rūpniecības apbūves teritorijas paplašināsanaiSpēkā

Kocēnu apvienības teritorija

Lokālplānojums “Kapteiņi”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novadsSpēkā
Lokālplānojums “Birztalas”, Kocēnu pagasts, Kocēnu novadsSpēkā

Naukšēnu apvienības teritorija

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciema “Aldaru mežs”Spēkā

Rūjienas apvienības teritorija

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajam īpašumam Brīvības ielā 18, Rūjienā, Valmieras novadāSpēkā (nav piemērojams)

Strenču apvienības teritorija

Lokālplānojums, kas groza Strenču novada teritorijas plānojumu 2012.–2023.gadam, nekustamajam īpašumam Jāņa Ziemeļnieka ielā 10, Strenčos, Valmieras nov.Izstrādē