Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.08.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 24.08.2022.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis trešdien, 2022.gada 24.augustā plkst.10.00, Valmieras sākumskolas zālē, Leona Paegles ielā 40A, Valmierā.

Domes sēdes protokols 24.08.2022.

Domes sēdes audioieraksts 24.08.2022.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.Par papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāJānis Baiks
 2.Par darba kārtību kopumāJānis Baiks
 3.491Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklāInese Alksne
 4.492Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā (pieturas)Inese Alksne
 5.493Par siltumenerģijas pārvades un tirdzniecības tarifa apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Vita Vīksna
 6.494Par apauguma novākšanuAija Karlivāne
 7.495Par lauku apvidus zemes nomas līgumu izbeigšanuLana Plūmane
 8.496Par apgrūtinājuma – ceļa servitūta – dzēšanu nekustamā īpašuma /”Nosaukums”/, Rencēnos, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/Kristīne Auziņa
 9.497Par ceļa servitūta nodibināšanu nekustamā īpašuma “Salacieši” Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu /kadastra apzīmējums/

Pielikums
Kaspars Roķis
 10.498Par nekustamā īpašuma “Tālavas”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuDaiga Pētersone
 11.499Par Rūjienas novada domes 20.11.2014. lēmuma (protokols Nr.11, 3.§) “Par Rūjienas novada pašvaldības maksas pakalpojumu apstiprināšanu” atcelšanuRita Jemšika
 12.500Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. lēmumā Nr.319 (ārkārtas sēdes protokols Nr.10, 1.§) “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam”

1.pielikums
2.pielikums
Lēmuma konsolidētā versija
Rita Jemšika
 13.501Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA”Rita Jemšika
 14.502Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmumā Nr.11 (protokols Nr.2, 12.§) “Par Valmieras novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenrāža apstiprināšanu”

1.pielikums
2.pielikums
6.pielikums
Lēmuma konsolidētā versija
Evija Stračinska
 15.503Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu Plostnieku ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā, ar biedrību “Vidzemes sporta asociācija”Evija Stračinska
 16.504Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nomas un nomas tiesību izsoles komisijas nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Evija Stračinska
 17.505Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9601 007 0218 nodošanu īpašumāGints Bērtiņš
 18.506Par transportlīdzekļa “VW Caddy”, valsts reģistrācijas Nr.EP 8672, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 19.507Par transportlīdzekļa “Ford Mondeo”, valsts reģistrācijas Nr.HB 7867, atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 20.508Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Imanta ielā 6-17, Zilaiskalns, Zilākalna pagasts, Valmieras novads atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
Gints Bērtiņš
 21.509Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4, Valmierā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
22.510Par neapbūvētas zemes vienības Sporta ielā 4A, Valmierā, Valmieras novadā atkārtotu nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 23.511Par Rūjienas novada pašvaldības domes 25.03.2021. lēmuma (protokola Nr.4, 23§) atcelšanuGints Bērtiņš
24.512Par papildu finansējuma piešķiršanu biedrībai “VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”Kaija Muceniece
 25.513Par dzīvojamo platību izmēģinājumprojektā “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem”

1.pielikums
2.pielikums
Kaija Muceniece
 26.514Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Ezerkrasts AZ” projektamEvija Nagle
 27.515Par Valmieras novada deputāta deleģējumu dalībai pilotprojektā – iniciatīvu “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām”Evija Nagle
 28.516Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Valmiermuižas kultūras biedrība” projektamLīga Bieziņa
 29.517Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrības “Oleru muiža” projektamInese Bērziņa
 30.518Par Valmieras novada dalību Pilsētas mēru Paktā un Valmieras novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna 2030.gadam izstrādi

1.pielikums
2.pielikums
Inese Bērziņa
 31.519Par atbalstu Valmieras novada pašvaldības iestādes “Valmieras bibliotēka” filiālbibliotēkas – Mazsalacas pilsētas bibliotēkas dalību projektā “IEDVESMAS BIBLIOTĒKA”

Pielikums
Zane Berga
 32.520Par Valmieras bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
Olga Kronberga
 33.521Par maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu Valmieras novada pašvaldības kultūras centros

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
5.pielikums
6.pielikums
7.pielikums
Toms Upners
 34.522Par Valmieras novada pašvaldības Tūrisma pārvaldes maksas cenrāža apstiprināšanu

1.pielikums
2.pielikums
Vineta Pūce
 35.523Par grozījumu Burtnieku pirmsskolas izglītības iestādes “Sienāzītis” nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Guna Zvirgzda
 36.524Par grozījumu apstiprināšanu Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – Attīstības centra nolikumā

Nolikuma konsolidētā versija
Imants Mālnieks
 37.525Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Zaļais kurss”

Pielikums
Imants Mālnieks
 38.526Par atbalstu Mazsalacas vidusskolas dalībai projektā “Eiropas mākslas laboratorija nākotnei”

Pielikums
Imants Mālnieks
 39.527Par atbalstu Mazsalacas vidusskolas dalībai projektā “Literatūra svešvalodu stundās”

Pielikums
Imants Mālnieks
 40.528Par atbalstu Valmieras 2. vidusskolas dalībai projektā “kasTE – iespējas, kas veicina kopīgās mācīšanās”

Pielikums
Imants Mālnieks
 41.Saistošie noteikumi Nr.65Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst pedagoģiskās izglītības programmu

1.pielikums
2.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Imants Mālnieks
 42.Saistošie noteikumi Nr.66Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu studējošiem, kuri apgūst medicīniskās izglītības programmu

Paskaidrojuma raksts
Imants Mālnieks
 43.Saistošie noteikumi Nr.67Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās

1.pielikums
2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Paskaidrojuma raksts
Sandis Svarinskis
 44.529Par zemas īres mājokļu būvniecībuSandis Svarinskis
 45.530Par prasības celšanu tiesā zaudējumu atlīdzināšanai par konkurences tiesību pārkāpumiemGints Konošonoks
 46.531Par atļauju mantojuma pieņemšanaiBaiba Tūtina
 47.532Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 26.05.2022. domes lēmumā Nr.383 “Par investīciju projekta “Ūdens ielas (posmā no Smiltenes ielas līdz Pleskavas ielai) Valmierā pārbūve” pieteikumu un ilgtermiņa aizņēmumu tā īstenošanai”

Lēmuma konsolidētā versija
Anete Āre
 48.533Par Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 49.534Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 50.535Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Olga Ozola
 51.536Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas sastāvā

Lēmuma konsolidētā versija
Olga Ozola
 52.537Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisijas sastāvā

Lēmuma konsolidētā versija
Zane Elksne
 53.538Par Valmieras novadā iekļauto bijušo novada domju pieņemto lēmumu atcelšanu dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumosLīga Solovjova
 54.539Par apbalvojumu “Valmieras novada Goda cilvēks” un “Valmieras novada Gada cilvēks” pretendentu izvērtēšanas un apstiprināšanas Komisijas izveidošanuKristīne Melece
 55.540Par Valmieras novada ģerboņa apstiprināšanu

Pielikums
Kristīne Melece
 56.541Par Valmieras novada zīmola vadlīniju apstiprināšanuKristīne Melece
 57.542Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

1.pielikums
2.pielikums
2.1.pielikums
2.2.pielikums
3.pielikums
4.pielikums
Evija Voitkāne

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.543Par Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” direktora atbrīvošanu no amataMairita Lakstiņa
 2.544Par Valmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanuOlga Ozola
 3.545Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.415 (protokols Nr.12, 34.§) “Par autotransporta izmantošanas maksas pakalpojumu apstiprināšanu”

Lēmuma konsolidētā versija
Inta Štefenberga
 4.546Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības Dzīvokļu komisijas sastāvā

Lēmuma konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 5.547Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Lauksaimniecības zemju darījumu uzraudzības komisijas sastāvā

Lēmuma konsolidētā versija
Mairita Lakstiņa
 6.548Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora iecelšanuMairita Lakstiņa
 7.549Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pielikums
Imants Mālnieks
 8.550Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 18.08.2022. sēdes lēmumā Nr.490 “Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”

Lēmuma konsolidētā versija
Imants Mālnieks
 9.551Par izcērtamās koksnes cirsmā “Muižnieki”, Brenguļu pagastā, Valmieras novadā, “Pļavas”, Dikļu pagastā, Valmieras novadā, un “Alnīši”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 10.552Par izcērtamās koksnes cirsmā “Puņmutes meži”, Ramatas pagastā, Valmieras novadā, un “Cūkaušu purvs”, Rūjienā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšana

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 11.553Par izcērtamās koksnes cirsmā “Bērži”, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 12.554Par izcērtamās koksnes cirsmā “Jaunzariņi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 13.555Par izcērtamās koksnes cirsmā “Zīles”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 14.556Par izcērtamās koksnes cirsmā “Klintas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 15.557Par izcērtamās koksnes cirsmā “Pāvulēni”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 16.558Par izcērtamās koksnes cirsmā “Grunduļi”, Ēveles pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Gints Bērtiņš
 17.559Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu “Zilākalna Stacija”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadāGunta Liepiņa