Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 14.10.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 14.10.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 14.oktobrī plkst.10.00, Naukšēnu kultūras namā, “Putniņi”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 14.10.2021.

Domes sēdes audioieraksts 14.10.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.396Par nekustamā īpašuma Grantsbedres 35F, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuKristīne Auziņa
 2.397Par zemes ierīcības projekta “Profilaktorijs” Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 3.398Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumā Nr.300 (protokols Nr.11, 15.§) “Par zemes ierīcības projekta “Austrumi” Burtnieku pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.300 konsolidētā versija
Kristīne Auziņa
 4.399Par zemes ierīcības projekta “Plūdoņi”, Valmiermuižā, Valmieras pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 5.400Par zemes ierīcības projekta “Jaunkriķi” Matīšu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanuKristīne Auziņa
 6.401Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes gabalu “Buķi” Ķoņu pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanu

Pielikums
Jānis Zuments
 7.402Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Jeru pagastā, Valmieras novadā platības precizēšanuEvija Nagle
 8.403Par zemes ierīcības projekta “Purmaļi” Jeru pagastā, Valmieras novadā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 004 0024 apstiprināšanuEvija Nagle
 9.404Par nekustamā īpašuma /“Nosaukums”/ Vilpulkas pagastā, Valmieras novadā sadalīšanuEvija Nagle
 10.405Par servitūta nodibināšanu nekustamajā īpašumā “Lejaslejnieki” Vaidavas pagastā, Valmieras novadā

Pielikums
Evija Nagle
 11.IZSĒGTS no darba kārtībasPar Kocēnu pagasta padomes 21.12.2006. lēmuma Nr.11 (15.§) “Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un statusa “Ar nodokli neapliek” atcelšanu” atcelšanuEvija Nagle
 12.406Par zemes vienības daļas lietošanas mērķa un tai piekrītošās zemes platības noteikšanu nekustamam īpašumam “Mazais Ansis” Kocēnu pagastā, Valmieras novadā

Pielikums
Evija Nagle
 13.407Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu nekustamā īpašuma Mērnieku iela 1, Rūjienā, Valmieras novadā zemes vienības daļai ar kadastra apzīmējumu 9615 006 2201Ivo Virsis
 14.408Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 15.409Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 16.410Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 17.411Par zemes gabala nomas tiesību piešķiršanu /Vārds Uzvārds/Jānis Pētersons
 18.IZSĒGTS no darba kārtībasPar pašvaldībai piekritīgo zemes vienību reģistrēšanu zemesgrāmatā un turpmāko izmantošanu Sedas pilsētāJānis Pētersons
 19.412Par zemes ierīcības projekta /“Nosaukums”/ Jērcēnu pagastā, Valmieras novadā apstiprināšanu

Pielikums
Jānis Pētersons
 20.413Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “URO SOLUTION” Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
 21.414Par nekustamā īpašuma nomas līguma slēgšanu ar SIA “MARVEJS” Bastiona ielā 24, Valmierā, Valmieras novadāEvija Stračinska
 22.415Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Lēmuma Nr.347 konsolidētā versija
Evija Stračinska
 23.416Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 2C, Valmierā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” nakts patversmes, atskurbtuves un mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanaiEvija Stračinska
 24.417Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 16.09.2021. lēmumā Nr.342 (protokols Nr.11, 58.§) “Par ēdināšanas maksas noteikšanu Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Lēmuma Nr.342 konsolidētā versija
Inta Štefenberga
 25.418Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2021.gada 1.septembra

Pielikums
Inta Štefenberga
 26.419Par Valmieras novadā apvienoto novadu ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem un Valmieras novada ģerboņa izstrādi

Pielikums
Kristīne Melece

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1.420Par dalību projektu atklātajā konkursā “Zivju resursu aizsardzībai Valmieras novadā nepieciešamā aprīkojuma iegāde”Evija Ozola
 2.421Par nekustamā īpašuma Krasti, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuKristīne Auziņa
 3.422Par dzīvokļa īpašuma Ruģēni – 3, Valmieras pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu  apstiprināšanuKristīne Auziņa
 4.423Par dzīvokļa īpašuma Ruģēni – 5, Valmieras pagastā, Valmieras novadā izsoles rezultātu apstiprināšanuKristīne Auziņa
 5.424Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 25.02.2021. lēmumā Nr.62 (protokols Nr.4, 16.§) “Par līguma par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu termiņa pagarināšanu”

Lēmuma Nr.62 konsolidētā versija
Lana Ukrija
 6.425Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.128 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 42.§) “Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu”

Lēmuma Nr.128 konsolidētā versija
Ilze Polka
 7.426Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Ivo Virsis
 8.427Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 9.428Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Valdis Kampuss
 10.429Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.176 (protokols Nr.7, 14.§) “Par atbalstu projekta “Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve” iesnieguma iesniegšanu”

Lēmuma Nr.176 konsolidētā versija
Evija Nagle
 11.430Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 30.05.2019. lēmumā Nr.175 (protokols Nr.7, 13.§) “Par atbalstu projekta “Valmieras Valsts ģimnāzijas mācību vides uzlabošana un dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve” iesnieguma iesniegšanu”

Lēmuma Nr.175 konsolidētā versija
Evija Nagle
 12.431Par valsts nekustamā īpašuma “Naukšēnu muiža”, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā pārņemšanu īpašumā bez atlīdzībasEvija Nagle
 13.432Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Kopā, tālāk, plašāk 2”

Pielikums
Iveta Pāže