Paziņojums

Meklēšanas rezultāti: 286

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamais zemes gabals. Noteikšana un pārskatīšana

Saeima 2021. gada 25. novembrī pieņēma Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumu, kurš paredz iespēju izbeigt piespiedu dalīto īpašumu starp daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašnieku, dodot iespēju dzīvokļu īpašnieku kopībai izpirkt tiesības uz zemes īpašniekam piederošo zemi, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu Civillikuma 968. panta izpratnē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemesgabala noteikšana vai pārskatīšana ir pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kompetencē.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu nosaka atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumiem Nr. 522 “Privatizējamai dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas kārtība”, pašvaldību saistošajiem noteikumiem.

Piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanas procesā iesaistīto pušu veicamās darbības apkopotas Tieslietu ministrijas infografikā:

Paziņojumi par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai
funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 5.
aprīlī ir pieņēmusi lēmumus:

 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 23, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums PDF
 • Par dzīvojamai mājai Smiltenes ielā 3A, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums PDF

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 8. martā ir pieņēmusi lēmumu:


Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 19. februārī ir pieņēmusi lēmumu:

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 23. janvārī ir pieņēmusi lēmumu:

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 9. janvārī ir pieņēmusi lēmumus:

24.10.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu:

 • Par dzīvojamai mājai Voldemāra Baloža ielā 22k-3, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).
 • Par dzīvojami mājai Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

07.09.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 4. septembrī ir pieņēmusi lēmumu

 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 19, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

2.08.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumus:

 • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 16, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 21, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
 • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu:

 • Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Paziņojumi par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Valmieras novada pašvaldība veic atbilstoši 2024.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.119 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība”.

14.03.2024.

Valmieras novada pašvaldībā 04.01.2024. ir saņemts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” iesniegums par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13 Valmierā, Valmieras novadā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, paredzot vismaz divus metrus platu piekļuves joslu zemes gabalā Stacijas ielā 17, Valmierā, Valmieras novadā fasādes remontdarbu veikšanai nākotnē. Vēlamā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala skice:

Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu Valmieras novada pašvaldība veic atbilstoši 2024.gada 20.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.119 “Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas kārtība”.

Informējam, ka atbilstoši minēto saistošo noteikumu 7.4.apakšpunktam dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem un zemes īpašniekiem ir tiesības divu mēnešu laikā no paziņošanas datuma izteikt apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu, iesniedzot tos rakstveidā pašvaldībā vai nosūtot elektroniski Pašvaldības e-pastā: .

Izvērtējot saņemtos apsvērumus, pašvaldības dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija pieņems lēmumu par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas uzsākšanu vai atteikumu pārskatīt dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Nekustamais īpašums
Datums: 12.04.2024
Lasīt vairāk

Informācija par NĪN pārmaksu dzēšanu, jūnijs 2022

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu, kas cita starpā nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, tiek dzēstas attiecīgās pašvaldības budžetu kontos ieskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.06.2022. atzinumu,

 1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas personām, kuras triju gadu laikā no konkrētā maksāšanas termiņa nav pieprasījušas pārmaksātās nodokļa summas atmaksu, 516,98 euro apmērā saskaņā ar pielikumu;
 2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Valmieras novada Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītājai;

Datums: 13.07.2022
Lasīt vairāk

Informācija par NĪN parādu dzēšanu maijs 2022

Valmieras novada pašvaldība 2022. gada maijā ir veikusi Valmieras novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu:

 1. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 165. panta pirmo, otro un ceturto daļu par summu 2030,46 euro;
 2. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu un trešo daļu par summu 4860,19 euro.

Datums: 07.06.2022
Lasīt vairāk