Paziņojums

Meklēšanas rezultāti: 275

Informācija par NĪN pārmaksu dzēšanu, jūnijs 2022

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu, kas cita starpā nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, tiek dzēstas attiecīgās pašvaldības budžetu kontos ieskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.06.2022. atzinumu,

  1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas personām, kuras triju gadu laikā no konkrētā maksāšanas termiņa nav pieprasījušas pārmaksātās nodokļa summas atmaksu, 516,98 euro apmērā saskaņā ar pielikumu;
  2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Valmieras novada Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītājai;

Datums: 13.07.2022
Lasīt vairāk

Informācija par NĪN parādu dzēšanu maijs 2022

Valmieras novada pašvaldība 2022. gada maijā ir veikusi Valmieras novada pašvaldības budžetā ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu:

  1. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta trešo daļu un Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo, trešo un ceturto daļu, 165. panta pirmo, otro un ceturto daļu par summu 2030,46 euro;
  2. saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta pirmās daļas 3. punktu un trešo daļu par summu 4860,19 euro.

Datums: 07.06.2022
Lasīt vairāk