Pašvaldība / Dokumenti / Informācija par NĪN pārmaksu dzēšanu, jūnijs 2022

Informācija par NĪN pārmaksu dzēšanu, jūnijs 2022

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.1pantu, kas cita starpā nosaka, ka pārmaksātās nodokļu summas, ja nodokļu maksātājs triju gadu laikā no konkrētā nodokļu likumā noteiktā maksāšanas termiņa nav pieprasījis pārmaksātās nodokļa summas atmaksu vai novirzīšanu kārtējo vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, tiek dzēstas attiecīgās pašvaldības budžetu kontos ieskaitītās nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas, ņemot vērā iepriekš minēto un Finanšu komitejas 22.06.2022. atzinumu,

  1. dzēst nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksas personām, kuras triju gadu laikā no konkrētā maksāšanas termiņa nav pieprasījušas pārmaksātās nodokļa summas atmaksu, 516,98 euro apmērā saskaņā ar pielikumu;
  2. kontroli par lēmuma izpildi uzdot Valmieras novada Pašvaldības iestādes “Valmieras novada pašvaldības administrācija” struktūrvienības “Finanšu un ekonomikas nodaļa” vadītājai;