Pašvaldība / Dokumenti / Ziņojums par Vidzemes plānošanas reģiona atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu ņemšanu vai neņemšanu vērā Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.- 2038. gadam redakcijā 2.0 un Valmieras novada attīstības programmas 2022.- 2028. gadam redakcijā 2.0