Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)

Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)

Projekta logo:
Projekta iesniedzējs:Hamburgas Augstskola (Vācija)
Projekta partneri:Pašvaldības/ Publiskā pārvalde: Valmieras novada pašvaldība (Latvija), Helsinku pašvaldība (Somija), Tallinas pašvaldība (Igaunija), Kauņas pilsētas pašvaldība (Lietuva), Vesterosas pašvaldība (Zviedrija), Daugavpils valstspilsētas pašvaldība (Latvija), Baltijas jūras reģiona pilsētu savienība, Ilgtspējīgu pilsētu komisija sadarbībā ar Turku pašvaldību (Somija)
Nevalstiskās organizācijas, interešu grupas: Baltic Environmental Forum Germany (Vācija), Stockholm Environment Institute, Tallinn Centre (Igaunija), Baltijas Vides Forums (Latvija), Keep Sweden Tidy (Zviedrija), Swedish Consumers Association (Zviedrija), Environmental Center for Administration and Technology (ECAT) (Lietuva), Coalition Clean Baltic (Zviedrija), Plastic-Free City, KuBus e.V. (Vācija)
Augstskolas, zinātniskās institūcijas: Tallinas Tehnoloģiju universitāte (TalTech) (Igaunija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva)
Asociētie partneri: Daugavpils Universitāte (Latvija), Brīvās Hanzas pilsētas Hamburgas, Bergedorfas apgabala pašvaldība (Vācija), Stadtreinigung Hamburg (publisko pakalpojumu uzņēmums, Vācija), SIA ZAAO (Latvija), Utenas apgabala pašvaldība (Lietuva), Lodzas Tehnoloģiju Universitāte (Polija)
Finansēšanas avots:Interreg Baltijas Jūras reģiona programma 2021‒2027.
Projekta nosaukums:Baltijas pieeja rīcībai ar plastmasas piesārņojumu aprites ekonomikas kontekstā (BALTIPLAST)
Īstenošanas laiks:2023. gada 1.janvāris – 2025. gada 31.decembris (36 mēneši)
Projekta izmaksasProjekta kopējais budžets ir 4 301 015,40 eiro, tai skaitā 80 % programmas finansējums 3 440 812,32 eiro apmērā. Valmieras novada pašvaldībai pieejamās attiecināmās izmaksas 143 496,00 eiro apmērā, t.sk., Programmas līdzfinansējums ir 80 % apmērā jeb 114 796,80  eiro, 10% jeb 14 349,60 eiro Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējums un 10% jeb 14 349,60 eiro valsts budžeta finansējums.
Projekta mērķis:Kopējais mērķis: identificēt, testēt un izmantot konkrētus apsaimniekošanas risinājumus, lai apstrādātu un samazinātu plastmasas atkritumu plūsmu Baltijas jūrā saskaņā atbilstoši aprites ekonomikas principiem trīs darbības līmeņos: stratēģiskajā un pārvaldības; tehnoloģiju/tehnikas; komunikācijas un uzvedības pārmaiņu līmenī. Tas tiks panākts, iesaistoties pašvaldībām, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām un privātpersonām, kā arī palīdzot šīm mērķgrupām samazināt vienreiz lietojamu plastmasu, uzlabot plastmasas iepakojuma savākšanu un apstrādes sistēmu, kā arī atbalstīt jauninājumus plastmasas atkritumu apsaimniekošanā, lai padarītu to par daļu no aprites.
Specifiskie mērķi: atbalstīt pašvaldības to centienos izstrādāt un īstenot stratēģisko un tiesisko regulējumu plastmasas profilaksei un samazināšanai;nodrošināt valsts iestādes un uzņēmumus ar praktiskiem rīkiem vienreizējās lietošanas plastmasas un plastmasas iepakošanas samazināšanai īsā laika posmā; nodrošināt pašvaldības un reģionālos atkritumu operatorus ar tehniskiem risinājumiem dažādu kategoriju plastmasas atkritumu pārstrādei, atdalīšanai un pārstrādes saskaņošanai;pārbaudīt un izplatīt novatoriskiem mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tehniskus risinājumus uz alternatīviem materiāliem balstītu iepakojuma sistēmu izmantošanai;sniegt ieteikumus patērētājiem visā Baltijas jūras reģionā, lai samazinātu vienreizējās plastmasas lietošanu un plastmasas iepakojumu.
Projekta aktivitātes:Projekta galvenās aktivitātes: Apkopot labās prakses plastmasas materiālu apsaimniekošanā un apsaimniekošanā Baltijas jūras reģionā. Attīstīt un izmēģināt stratēģiskus risinājumus pašvaldībām plastmasas atkritumu neradīšanai un samazināšanai. Attīstīt un izmēģināt tehniskus un tehnoloģiskus risinājumus plastmasas atkritumu apjoma samazināšanai; Apmācības pašvaldībām, publiskajam sektoram un uzņēmumiem par vienreizlietojamo plastmasu un plastmasas iepakojumu.  
Pašvaldības aktivitātes: Projekts nodrošinās daļu nepieciešamā finansējuma 2023.gada hakatona “Daibe Zero” norisei, kā arī ar ekspertīzi un finansiāli atbalstīs tālāku attīstīšanu hakatonā radītajiem risinājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības modeļiem plastmasas iepakojuma pārstrādei, Valmieras novadā iedzīvinot aprites ekonomiku.  Ņemot vērā atkritumu apglabāšanas ierobežojumus 2035.gadā, Latvijas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos noteikto atkritumu apsaimniekošanas hierarhiju, kā arī Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028.gadam ierosināto Valmieru kā atbilstošāko vietu jaunām Vidzemes reģiona atkritumu reģenerācijas iekārtām ar enerģijas atguvi, projekts paredz pētījumu par labāko praksi attiecībā uz plastmasas atkritumu samazināšanu Valmieras novadā, kura rezultātā rekomendētās rīcības perspektīvā iekļaujamas pašvaldības attīstības plānošanas dokumentos. Pašvaldība organizēs uzņēmēju apmācības un tīklošanās aktivitātes saistībā ar aprites ekonomikas risinājumiem preču un produktu iepakojuma jautājumos.
Projekta publicitāte:Valmierā norisinājusies talka, Gaujā dodoties ar SUP dēļiem
Pašvaldības dalība diskusijā “Tīra vai netīra vide sākas mūsu galvās”
Hakatons “Daibe Zero” jau šīs nedēļas nogalē
Radītas 10 jaunas idejas atkritumu pārstrādes veicināšanas hakatonā “DaibeZero”
Pulcējot Valmieras novada uzņēmējus, norisinājies seminārs par klimatneitralitāti un ilgtspēju
Aicina uzņēmējus piedalīties plastmasas audita rīka izmēģināšanā
VIDEO Hakatons DaibeZero 2023
VIDEO Hakatons DaibeZero 2023 (īsumā)
Norisināsies seminārs ēdinātājiem par trauku depozītsistēmas ieviešanu pilsētas svētkos
Trauku depozītsistēma – solis ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā
Pārrunā ar uzņēmējiem glāžu depozīta sistēmas ieviešanu Valmieras pilsētas svētkos
Kontaktpersona:Līga Bieziņa
Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece, attīstības plānotāja

+371 26495997
Vairāk informācijas:https://interreg-baltic.eu/project/baltiplast/

Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context

Project logo:
Project submitter:Hamburg University of Applied Sciences (Germany) (Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg)
Project partners:Municipalities/ Public administration: Valmiera Municipality Government (Latvia), City of Helsinki (Finland), City of Tallinn (Estonia), Kaunas City Municipality (Lithuania), Vasteras Municipality (Sweden), Daugavpils City Municipality (Latvia), Union of the Baltic Cities, Sustainable Cities Commission c/o City of Turku (Finland)
NGOs/ interest groups: Baltic Environmental Forum Germany (Germany), Stockholm Environment Institute, Tallinn Centre (Estonia), Baltic Environmental Forum – Latvia (Latvia), Keep Sweden Tidy (Sweden), Swedish Consumers Association (Sweden), Environmental Center for Administration and Technology (ECAT) (Lithuania), Coalition Clean Baltic (Sweden), Plastic-Free City, KuBus e.V. (Germany)
Universities, and scientific institutions: Tallinn University of Technology (TalTech) (Estonia), Kaunas University of Technology (Lithuania)
Associated organisations: Daugavpils University (Latvia), The Free and Hanseatic City of Hamburg, District of Bergedorf (Germany), Stadtreinigung Hamburg (Germany), ZAAO Ltd. (Latvia), Utena District Municipality (Lithuania), Lodz University of Technology (Poland)
Funding source:Interreg Baltic Sea Region Program 2021‒2027
Project name:Baltic Approaches to Handling Plastic Pollution under a Circular Economy Context (BALTIPLAST)
Īstenošanas laiks:1st January 2023 – 31st December 2025 (36 months)
Total cost of the project:The total budget of the project is 4 301 015,40 euros, including 80% of the program funding in the amount of 3 440 812,32 euros.   The eligible costs available to the municipality of Valmiera in the amount of 143 496,00 euros, including the co-financing of the Program in the amount of 80% or 114 796,80  euros, 10% or 14 349,60 euros co-financing by the municipality of Valmiera and 10% or 14 349,60 euro state budget financing.
Project objective:The project shall contribute to: Circular economy   The main objective of the project is to identify, test and deploy concrete management solutions to handle and reduce the flow of plastic waste to the Baltic Sea, under the lenses of a circular economy at three levels of operation: Strategic and management; Technological/technical; Communication & behaviour change. It will do so by engaging municipalities, business, NGOs and private individuals, and helping these target groups to reduce single use plastic, improve plastic packaging collection and treatment system and support innovation in plastic waste management to make it circular.  
Specific objectives: To support municipalities in their efforts to develop and implement strategic and legal frameworks for plastic prevention and reduction; To provide practical tools for public entities and business for reducing single-use plastic and plastic packaging in a short period of time; To provide technical solutions for harmonization of the different categories of plastic waste processing, separation and recycling targeting municipalities and regional waste operators; To test and disseminate technical solutions for the use of alternative materials based packaging systems, targeting innovative SMEs; To provide guidance for consumers across the Baltic Sea Region to reduce single plastic use and plastic packaging  
Project activities:Main activities of the project: Collect good practices in the management and management of plastic materials in the Baltic Sea region. Develop and test strategic solutions for municipalities to avoid and reduce plastic waste. Develop and test technical and technological solutions for reducing the amount of plastic waste; Training for municipalities, the public sector and companies on single-use plastics and plastic packaging.  
Planned activities of Valmiera Municipality Government: The project will provide part of the necessary funding for the 2023 hackathon “Daibe Zero”, as well as provide expertise and financial support for the further development of the solutions created in the hackathon, related to business models for recycling plastic packaging, revitalizing the circular economy in Valmiera region. Taking into account the restrictions on waste disposal in 2035, the hierarchy of waste management established in the laws and regulations of Latvia and the European Union, as well as the proposed Valmiera in the State Plan for Waste Management for 2021-2028 as the most suitable place for new waste recovery facilities in the Vidzeme region with energy recovery, the project envisages a study on the best practice regarding the reduction of plastic waste in Valmiera region, as a result of which the recommended actions should be included in the development planning documents of the municipality. The municipality will organize training and networking activities for entrepreneurs in connection with circular economy solutions for goods and product packaging.
Project publicity:Cleanup has taken place in Valmiera, going with paddle boards in Gauja
Participation of the municipality in the discussion “Clean or dirty environment starts in our heads”
Hackaton “Daibe Zero” starts this weekend
10 new ideas from the DaibeZero waste recycling hackathon
Valmiera Government Municipality hosts seminar for entrepreneurs on climate neutrality and sustainability
Entrepreneurs invited to take part in testing the plastic audit tool
VIDEO Hackathon DaibeZero 2023
VIDEO Hackathon DaibeZero 2023 (short version)
Dish deposit system – a step in the organization of sustainable events
Discusses the implementation of the cup deposit system at the Valmiera city festival
Contact person:Liga Biezina
Deputy head of the Development Unit of Valmiera district Development Department, development planner

+371 26495997
More information:https://interreg-baltic.eu/project/baltiplast/