Pakalpojumi / Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai

Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai

Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kurās dzīvokļa īpašumi iegūti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

1) dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2 un tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

2) vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā Pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3) dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, vai dzīvojamo māju apsaimnieko līdzšinējais apsaimniekotājs, kurš darbojas, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50. panta septīto daļu;

4) dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju (6. punktā noteiktajos gadījumos);

5) dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu un nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;

7) negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nedrīkst pārsniegt 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 20.01.2022.