Pakalpojumi / Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai

Līdzfinansējuma piešķiršana dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un māju atjaunošanai

Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mājām, kuras atbilst šādiem nosacījumiem:

1) dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir lielāka par 200 m2, nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no mājas kopējās platības;

2) vienai personai pieder ne vairāk kā 25 % no mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņemot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma daļu;

3) dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts līgums par mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu;

4) dzīvojamā māja pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai, tajā ierīkots siltummezgls ar siltumenerģijas patēriņa skaitītāju;

5) dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals (gabali) nodots dzīvokļu īpašnieku īpašumā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

6) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vairāk nekā pusei mājas dzīvokļu īpašnieku balsojot “par”, pieņemts lēmums veikt ēkas energosertifikāciju un/vai mājas energoefektivitātes pasākumus, un/vai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas, un/vai atjaunošanas pasākumus, nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma daļu, nepieciešamības gadījumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus;

7) negatīvā starpība starp aprēķinātajiem un visu dzīvokļu īpašnieku samaksātajiem maksājumiem par apsaimniekošanu (apsaimniekošanas maksa) un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (apkure, aukstais un karstais ūdens, kanalizācija, sadzīves atkritumu izvešana), pēdējos divpadsmit mēnešos nepārsniedz 15 % (sākot atskaites periodu divus mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas dienas).

Līdzfinansējums var tikt piešķirts jaunizbūvētām dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, ja ievēroti šādi nosacījumi:

1) ēkas kopējā dzīvojamā platība ir lielāka par 200 m2, tajā esošo nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25 % no ēkas kopējās platības;

2) dzīvojamam namam piesaistītais zemesgabals (gabali) ir dzīvojamā nama īpašnieka (īpašnieku) īpašums vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

3) dzīvojamā nama īpašniekam (īpašniekiem) nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tas nav ar tiesas lēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tai skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās aizsardzības process, vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas procesā.

Pakalpojuma apraksts šeit.

 

Informācija aktualizēta 26.03.2024.