Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.09.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 28.09.2023.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2023.gada 28.septembrī plkst.10.00, Raiņa ielā 14 (3.stāvā, 301.telpā), Valmierā, Valmieras novadā.

Saistošo noteikumu publiskās apspriešanas

Tiešraide

Darba kārtība

Protokols

Nr.p.k.Lēmuma Nr.Darba kārtības punktsPieņemtais lēmums
1xPar papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībāPieņemts
2xPar darba kārtību kopumāPieņemts
3444Par Mazsalacas novada pašvaldības domes 19.05.2021. lēmuma Nr.8.5 (protokols Nr.8, 5.§) “Par zemes starpgabala noteikšanu” atcelšanu daļāPieņemts
4445Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022 sēdes lēmumā Nr.402 ”Par vecāku līdzfinansējumu maksas apstiprināšanu Valmieras novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās”

Lēmuma Nr.402 Konsolidētā versija
Pieņemts
5SN 102Saistošie noteikumi “Par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Valmieras novadā”

SN Nr.102 Paskaidrojuma raksts
Pieņemts
6SN 103Saistošie noteikumi “Grozījums Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.14 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Valmieras novada administratīvajā teritorijā””

SN Nr.103 Paskaidrojuma raksts
Pieņemts
7446Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 30.06.2022. lēmumā Nr.420 (protokols Nr.12, 39.§) “Par Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.420 Konsolidētā versija
Pieņemts
8447Par Valmieras novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem no 2023.gada 1.septembra

1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
9448Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Pielikums
Pieņemts
10449Par ēdināšanas maksas noteikšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēsPieņemts
11450Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas, Valmieras 2.vidusskolas un Valmieras Viestura vidusskolas dalību Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”Pieņemts
12451Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Semināru cikls profesionālās ievirzes izglītībā Vidzemes mākslas skolu pedagogiem”

Pielikums
Pieņemts
13452Par atbalstu Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas dalībai projektā “Izmantojiet laiku uz zemes”

Pielikums
Pieņemts
14453Par atbalstu Naukšēnu vidusskolas dalībai projektā “Zaļais kurss”

Pielikums
Pieņemts
15454Par finansiālu atbalstu jauktā kora “IMERA” dalībai starptautiskā koru konkursā PortugālēPieņemts
16455Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra lēmumā Nr.18 (protokols Nr.1, 25.§) “Par atbalstu projekta pieteikuma “No Hobija uz Biznesu” iesniegšanai”

Pielikums
Pieņemts
17456Par atbalstu dalībai projektā “Zaļie dzelzceļi II” (“Green Railway II/ Inclusive and accessible Green Railways in Estonia and Latvia”)

Pielikums
Pieņemts
18457Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 31.janvāra lēmumā Nr.17 (protokols Nr.1, 24.§) “Par atbalstu projekta pieteikumam “Vides un dabas izziņa””

1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
19458Par finansiālu atbalstu florbola komandaiPieņemts
20459Par konceptuālu atbalstu Eiropas BMX riteņbraukšanas čempionāta organizēšanai ValmierāPieņemts
21460Par papildu finansējuma piešķiršanu – biedrībai “Kristīgais žēlsirdības centrs”Pieņemts
22461Par papildu finansējuma piešķiršanu – SIA “Vidzemes slimnīca”Pieņemts
23462Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar biedrību “Latvijas Samariešu apvienība”

1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
24463Par nekustamā īpašuma “Jaunķurbēnu mežs”, Skaņkalnes pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuPieņemts
25464Par apbūvētas zemes vienības “Priežkalni”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuPieņemts
26465Par apbūvētas zemes vienības “Rotas”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuPieņemts
27466Par nekustamā īpašuma “Šalkas”, Ipiķu pagastā, Valmieras novadā, atsavināšanuPieņemts
28467Par nekustamā īpašuma Gauja 142, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanaiPieņemts
29468Par nekustamā īpašuma Gauja 317, Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
30469Par nekustamā īpašuma “Rāmnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu atsavināšanai

1.pielikums
2.pielikums
Pieņemts
31470Par lokālplānojuma, kas groza Beverīnas novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, nekustamajam īpašumam “Mičkēnu nomales” Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai

Pielikums
Pieņemts
32471Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, Zemes vienības noteikšanu par pašvaldībai piekritīgu, Zemes vienības nomas pirmtiesību noteikšanu un zemes nomas līgumu slēgšanu īpašumā Torņa iela 4B, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadāPieņemts
33472Par nekustamā īpašuma Ūdens ielā 2C, Valmierā, Valmieras novadā daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība” nakts patversmes, atskurbtuves un mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanaiPieņemts
34473Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.278 (protokols Nr.9, 10.§) “Par Valmieras novada pašvaldības līdzdalības izvērtēšanu biedrībās un nodibinājumos”

Lēmuma Nr.278 Konsolidētā versija
Pieņemts
35474Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 14.10.2021. lēmumā Nr.426 (protokols Nr.13, 31.§) “Par Valmieras novada pašvaldības apvienību pārvalžu Iepirkuma komisijas un nolikuma apstiprināšanu”

Lēmuma Nr.426 Konsolidētā versija
Pieņemts
36475Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.536 Konsolidētā versija
Pieņemts
37476Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības Zemes ierīcības komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.194 Konsolidētā versija
Pieņemts
38477Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Pieņemts
39478Par Naukšēnu apvienības pārvaldes siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu katlu mājai “Naukšēnu muiža”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā

Pielikums
Pieņemts
40479Par siltuma tarifu pārskatīšanu – Mūrmuižas katlu mājas siltuma tarifs un Cempu siltuma tarifsPieņemts
41480Par Valmieras novada pašvaldības gada pārskata revīzijas pakalpojumuPieņemts
42481Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 31.01.2023. lēmumā Nr.48 “Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības Eiropas Savienības fonda un Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. projekta “Antropogēnās slodzes samazināšana un kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas liegumā “Zilaiskalns”” īstenošanai”

Lēmuma Nr.48 Konsolidētā versija
Pieņemts
43482Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Lietus ūdens atvades risinājumu būvniecība Uzvaras ielā un Dārza ielā, Sedā, Valmieras novadā” īstenošanaiPieņemts
44483Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada 29.jūnija lēmuma Nr.342 ”Par ilgtermiņa aizņēmumu Valmieras novada pašvaldības transporta infrastruktūras projekta “Grants ceļu divkārtu virsmas apstrāde Kauguru pagastā, Valmieras novadā” īstenošanai” atzīšanu par spēku zaudējušuPieņemts
45SN 104Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2023.gada saistošajos noteikumos Nr.82 “Par Valmieras novada pašvaldības 2023.gada budžetu”

SN Nr.104 Paskaidrojuma raksts
Konsolidētā versija SN Nr.82
Pielikumi
Pieņemts
464841. PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 2022.gada 31.marta lēmumā Nr.226 (protokols Nr.7, 16.§) “Par grozījumiem Valmieras valstspilsētas maršrutu tīklā”Pieņemts
474852.PAPILDU JAUTĀJUMS Par finansējuma piešķiršanu pedagoģisko atbalsta pasākumu nodrošināšanaiPieņemts
484863.PAPILDU JAUTĀJUMS Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības 27.07.2023. lēmumā Nr.382 (protokols Nr.10, 43.§) “Par komandējumu uz Japānu”

Lēmuma Nr.382 Konsolidētā versija
Pieņemts
49xINFORMATĪVAIS JAUTĀJUMS “Ielu nosaukumu maiņas iedzīvotāju aptaujas rezultāti”Pieņem informācijai