Pakalpojumi / Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā

Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā

Jautājumus par satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu (ceļa zīmes, luksofori signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi u.c.) izvietošanu vai īslaicīgu izmaiņu veikšanu satiksmes organizāciju teritorijās, kur ir sarkanās līnijas (uz ielām) un Valmieras pilsētas pašvaldībai piederošās teritorijās*, izskata un saskaņo Valmieras pilsētas pašvaldības Satiksmes drošības komisija un VAS “Latvijas valsts ceļi”.

! Ja satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšana paredzēta privātās teritorijās, māju iekšpagalmos un iebrauktuvēs, nepieciešams tikai VAS “Latvijas valsts ceļi” saskaņojums.

Pakalpojuma apraksts šeit


*Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 38.pantu (https://likumi.lv/doc.php?id=45467), 19.01.2016. MK noteikumiem Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” (https://likumi.lv/ta/id/279488-kartiba-kada-aizliedzama-vai-ierobezojama-satiksme) un 30.04.2013. MK noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 127. un 128.pantu (https://likumi.lv/ta/id/256866-visparigie-teritorijas-planosanas-izmantosanas-un-apbuves-noteikumi)

Informācija aktualizēta 17.02.2020.