Pakalpojumi / Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Likums nosaka pašvaldības īpašuma atsavināšanas kārtību.

Likumā noteiktajā kārtībā atsavināma arī pašvaldības manta, kas nodota tās valdījumā vai turējumā.

Atsavināšanas pieteicējam jāvēršas pašvaldībā ar iesniegumu, kurā norādīta pašvaldībai piekrītošā/piederošā nekustamā īpašuma adrese un kadastra numurs (var noskaidrot www.kadastrs.lv) un atsavināšanas ierosināšanas tiesiskais pamatojums.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.