Pakalpojumi / Licence interešu izglītības programmu īstenošanai

Licence interešu izglītības programmu īstenošanai

Licenci interešu izglītības programmu īstenošanai izsniedz Pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija).

Lai saņemtu licenci, tās pieprasītājam – fiziskai vai juridiskai personai – Pašvaldībā jāiesniedz šādi dokumenti:

1) Komisijai adresēts iesniegums licences saņemšanai;

2) licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kursa apjoms līdz 160 akadēmiskajām stundām;

3) dokumenta (apliecības vai sertifikāta) paraugs, kas tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves, ja šāda dokumenta izsniegšana tiek paredzēta;

4) fiziskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz atbilstošas papildizglītības apliecinošu dokumentu valsts valodā kopijas vai notariāli apstiprinātu tulkojuma kopijas (jāiesniedz personām, kam nav Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegtas pedagoga privātprakses sertifikāta);

5) juridiskām personām, atkarībā no licencējamās programmas veida, jāiesniedz pedagogu pedagoģiskās izglītības un/vai iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu valsts valodā kopijas vai notariāli apstiprināta tulkojuma kopijas;

6) dokuments, kas apliecina nodrošinājumu ar vietu un telpām programmas īstenošanai (kopija);

7) izziņu no Soda reģistra saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā noteikto personām, kuras īstenos interešu izglītības programmas, izņemot Pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem;

8) nepieciešamības gadījumā pilnvaru iesnieguma iesniegšanai un licences saņemšanai.

ka attiecībā uz programmas īstenotāju nepastāv ierobežojumi (t.sk. fiksēti Sodu reģistrā) strādāt par pedagogu

Noteikumu 4., 5. un 7. apakšpunktā norādītā informācija jāiesniedz tikai gadījumos, ja Pašvaldība to objektīvu iemeslu dēļ nevar iegūt pati.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.