Pakalpojumi / Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana

Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana

Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu (turpmāk – MK noteikumi Nr. 384) un Valmieras novada pašvaldības domes 2022. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 69 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas un uzskaites kārtību Valmieras novadā” (turpmāk – pašvaldības SN Nr.69) noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Pašvaldībā.

Prasību minimums asenizatoriem:
  • nodrošināt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 384 un pašvaldības SN Nr. 69 noteiktajām prasībām un to izsniegšanu decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
  • veikt Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu apjoma uzskaiti;
  • decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus un nosēdumus pārvadāt ar šim nolūkam paredzētu specializēto transportlīdzekli, kas aprīkots ar globālo pozicionēšanas sistēmu (GPS);
  • noslēgt rakstveida līgumu ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju/iem par decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un/vai nosēdumu novadīšanu un attīrīšanu;
  • nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
  • nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu, lai nepieļautu bīstamo atkritumu, kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētās kanalizācijas sistēmā decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
  • Līdz kārtējā gada 1. februārim iesniegt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājam rakstveida deklarāciju par iepriekšējā saimnieciskajā gadā Valmieras novada administratīvajā teritorijā izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (pašvaldības SN Nr. 69 3. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit

 

Informācija aktualizēta 27.05.2024.