Domes sēdes / Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.03.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēde 25.03.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 25.martā plkst.14.00, Valmieras Kultūras centrā Valmierā, Rīgas ielā 10.

Domes sēdes protokols 25.03.2021.

Domes sēdes audioieraksts 25.03.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

65 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 26.11.2020. lēmumā Nr.370 (protokols Nr.22, 21.§) “Par zemes vienības Grīšļu ielā 1, Valmierā, nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai”

Lēmuma Nr.370 konsolidētā versija

Gints Bērtiņš

66 Par SIA “Valmieras ūdens” pamatkapitāla palielināšanu

Gints Bērtiņš

67 Par zemes vienības /adrese/, Valmierā, daļas iegādi

Gints Bērtiņš

68 Par adreses Senču iela 17F, Valmiera, saglabāšanu un piešķiršanu

Pielikums

Juris Zariņš

69 Par Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma (no 2017.gada) grozījumu izstrādes apturēšanu

Dace Elbrete

70 Par apbūvēta zemes gabala Loku ielā 17A, Valmierā, daļas atsavināšanu

Ilmārs Eglītis

71 Par neizīrēta divistabu dzīvokļa Podnieku ielā 4-5, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

72 Par neapbūvētas zemes vienības Beātes ielā 29A, Valmierā, nodošanu atsavināšanai

Ilmārs Eglītis

73 Par precizējumiem 31.10.2019. saistošajos noteikumos Nr.332 “Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.129 „Par sabiedrisko kārtību un drošību Valmieras pilsētas pašvaldības aktīvās atpūtas objektos””

Saistošie noteikumi Nr.332

Saistošo noteikumu Nr.332 paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.129 konsolidētā versija

Ilmārs Eglītis

74 Par zemes vienību izmantošanu

Evija Stračinska

75 Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „VALMIERAS PILSĒTAS PENSIONĀRS”

Evija Stračinska

76 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Lēmuma Nr.347 konsolidetā versija

Evija Stračinska

Saistošie noteikumi Nr.365 Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.340 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētas pašvaldībā”

Saistošo noteikumu Nr.365 paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.340 konsolidētā versija

Iveta Sokola-Sokolova

77 Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

Pielikums

Sandra Purmale

78 Par Valmieras Valsts ģimnāzijas izglītojamo uzņemšanas noteikumu apstiprināšanu

1.pielikums

2.pielikums

Sandra Purmale

79 Par atbalstu Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas dalībai projektā “Māksla (kvadrātā)”

Pielikums

Iveta Pāže

80 Par atbalstu Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” dalībai projektā “Ilgtspējīga un jauneklīga nākotne – Eiropas identitāte Baltijas jūras reģionā”

Pielikums

Iveta Pāže

81 Par grozījumiem atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

Lēmuma Nr.326 konsolidetā versija

Indra Čākure

82 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.12.2017. lēmumā Nr.462 (protokols Nr.18, 30.§) “Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Indra Čākure

83 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 28.01.2016. lēmumā Nr.48 (protokols Nr.1, 48.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu štatu (amatu) sarakstu apstiprināšanu”

Indra Čākure

84 Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības amatu sarakstā

Indra Čākure

85 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “JURATES” par īpašumu Stacijas ielā 14A, Valmierā

Inta Štefenberga

86 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “BAŠKO “SALONS VIJA”” par īpašumu Cēsu ielā 2, Valmierā

Inta Štefenberga

87 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA “VĒRDIŅŠ P.R.” par īpašumu Cēsu ielā 11, Valmierā

Inta Štefenberga

88 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VRPB” par īpašumiem Rīgas ielā 4, Valmierā un Tērbatas ielā 4, Valmierā

Inta Štefenberga

89 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS TIRGUS” par īpašumiem Strauta ielā 1, Valmierā un Tērbatas ielā 2, Valmierā

Inta Štefenberga

90 Par Valmieras pilsētas pašvaldības noteikumu “Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Valmieras pilsētas pašvaldībā” apstiprināšanu

Pielikums

Gints Konošonoks

91 Par Valmieras pilsētas Sporta nozares attīstības stratēģijas apstiprināšanu

Pielikums

Rihards Zalte

92 Par Valmieras Kultūras centra projektu pieteikumu iesniegšanu

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

Toms Upners

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.

Lēmuma Nr.

Jautājums

Ziņotājs

93 Par grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības domes 21.06.2018. lēmumā Nr.228 (protokols Nr.7, 7.§) “Par nekustamā īpašuma Stacijas ielā 26, Valmierā, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “KRISTĪGAIS ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS””

Lēmuma Nr.228 konsolidetā versija

Evija Stračinska

Saistošie noteikumi Nr.366 Grozījums Valmieras pilsētas pašvaldības 2018.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.304 “Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā”

Saistošo noteikumu Nr.366 paskaidrojuma raksts

Saistošo noteikumu Nr.304 konsolidetā versija

Evija Stračinska

94 Par Valmieras pilsētas 6.pirmsskolas izglītības iestādes “Kārliena” vadītāja atbrīvošanu no amata

Indra Čākure

95 Par finansiālu atbalstu televīzijas seriāla “Bezvēsts pazudušās” uzņemšanai

Liene Jakobsone

96 Par aktualizētās Valmieras pilsētas kultūras attīstības stratēģijas 2018.–2028.gadam apstiprināšanu

Pielikums

Toms Upners